Et trist “jubileum”. Når skal USIT “få ut fingern”?

Etter en kon­fe­ran­se om bruk av IT i juri­disk under­vis­ning arran­gert i Oslo som­mer­en 2006 ble jeg bl.a. inspi­rert av det arbei­det som orga­ni­sa­sjo­ne­nen CALI (Com­pu­ter Assis­ted Legal Instruc­tion) had­de gjort for å leg­ge til ret­te for bruk av podcasts i til­knyt­ning til under­vis­nin­gen (i til­legg til alt det and­re som CALI gjør).

Jeg tok kon­takt med de ansvar­li­ge for digi­ta­le lærings­om­gi­vel­ser ved USIT ved UiO for å få vite hva slags tje­nes­ter som var til­gjen­ge­li­ge ved UiO. Til min over­ras­kel­se og sto­re skuf­fel­se had­de USIT ikke noe å til­by. “Det var kan­skje noe man bur­de begyn­ne å ten­ke på” var hoved­inn­hol­det i sva­ret jeg fikk.

Det har gått to år siden den gang. Fort­satt må man kon­sta­te­re at blogg­tje­nes­ter, poda­cast m.m. ikke er gene­relt til­gjen­ge­lig for ansat­te ved UiO. Blog­ger ble utvik­let på slut­ten av 1990-tal­let. I føl­ge Wiki­pe­dia begyn­te tje­nes­ten å få en viss popu­la­ri­tet i 1999, og begyn­te for alvor å ta av i 2001.

Om vi fort­satt hol­der oss til Wiki­pe­dia, så begyn­te podcast å få utbre­del­se i 2004.

Hvis USIT had­de gjort job­ben sin had­de blog­tje­nes­ter vært til­gjeng­lig rundt år 2000 og podcast fra 2004. En oppe­gå­en­de og bru­ker­ori­en­tert IT-orga­ni­sa­sjon ved et uni­ver­si­tet skal føl­ge med i hva som rører seg og sør­ge for at den­ne type tje­nes­ter er til­gjen­ge­li­ge før all­min­ne­li­ge pro­fes­so­rer begyn­ner å bli inter­es­sert i å ta tje­nes­te­ne i bruk. Hvis du her trek­ker den kon­klu­sjon at jeg mener USIT ikke er oppe­gå­en­de når det gjel­der sli­ke tje­nes­ter og ikke bru­ker­ori­en­tert, og at de ikke gjør job­ben sin, så har du alde­les rett. Det er intet mind­re enn en skan­da­le at vi som ansat­te ved UiO ikke har til­gang til sli­ke grunn­leg­gen­de nettje­nes­ter. Som jeg har skre­vet tid­li­ge­re, så har jeg gitt opp USIT og UiO som tje­neste­le­ve­ran­dør. Jeg har også dris­tet med til å spå at vi i 2011 kan­skje vil kun­ne se UiO på iTu­nes. Om vi i det hele tatt får tje­nes­te­ne, så får vi dem gjer­ne 4–5 år etter at vi bur­de ha hatt dem. Kom­mer­si­el­le leve­ran­dø­rer leve­rer sli­ke tje­nes­ter til en pris som sik­kert er langt lave­re enn det som vil­le ha blitt intern­pri­sen ved UiO.

Jeg får jev­ling invi­ta­sjo­ner til ymse semi­na­rer ved UiO om hva slags mulig­he­ter bl.a. nevn­te tek­no­lo­gi­er gir. Men det er bort­kas­te­de res­sur­ser for UiO å arran­ge­re kurs når de ikke kla­rer å gjø­re de grunn­leg­gen­de tje­nes­te­ne til­gjen­ge­li­ge og det er bort­kas­tet tid å gå på sli­ke kurs når man ikke kan omset­te even­tu­ell kunn­skap til praksis.

USIT skul­le vært en tje­neste­yten­de orga­ni­sa­sjon som bl.a. sør­ger for at ansat­te til enhver tid har hen­sikts­mes­si­ge og opp­da­ter­te verk­tøy til bruk i forsk­ning og under­vis­ning. Den­ne opp­ga­ven utfø­rer de ikke. De synes å være mer opp­tatt av å sty­re og begren­se ansat­tes IT-bruk, slik at vi nå også er umyn­dig­gjort som bru­ke­re og ikke en gang får lov til å opp­da­te­re pro­gram­mer på de PC-er vi bru­ker. For egen del er det­te en med­vir­ken­de fak­tor til at jeg i sta­dig stør­re grad har valgt å arbei­de hjem­me hvor jeg har en PC uten­for USITs rekke­vid­de, og at jeg gjer­ne tar med min bær­ba­re PC som også er uten­for USITs kon­troll på kon­to­ret. Etter tid­li­ge­re erfa­rin­ger med at USIT uten å vars­le eller uten å for­tel­le hva de gjor­de instal­ler­te “sik­ker­hets­ru­ti­ner” som hel­ler bør kal­les virus på min hjem­me-PC er jeg også dypt skep­tisk til å kob­le min hjem­me-PC opp mot UiOs nett­verk annet enn ved FTP-overføringer.

Pro­ble­met er ikke nytt og det er åpen­bart et alvor­lig ledel­ses- og kul­tur­pro­blem. Jeg har ingen tro på at vi vil se noen bed­ring før det mes­te av ledel­sen er skif­tet ut, fra “super­di­rek­tør” Arne Lauk­ho­lm og ned­over. Det trengs en vir­ke­lig “sha­ke out” når det gjel­der IT-orga­ni­se­rin­gen ved UiO. Men det må kom­me folk inn uten­fra før det even­tu­elt kan skje, og det skjer ikke så len­ge man bedri­ver inn­avl i rekt­rut­te­ring av lede­re på det­te området.

En over­le­vel­ses­stra­te­gi er å gjø­re seg mest mulig uav­hen­gig av USIT og IT-tje­nes­te­ne ved UiO. Jeg unn­går alt jeg kan unn­gå av UiOs IT-tje­nes­ter. For tiden hol­der jeg med til dome­ne­shop, som gir med “smør og brød” tje­nes­ter som UiO ikke kla­rer å leve­re for 20–95 kr pr måned, avhen­gig av hvor stor lag­rings­plass man øns­ker for sitt web­ho­tell. Det er en rime­lig pris for å slip­pe USIT.

Print Friendly, PDF & Email