Et trist “jubileum”. Når skal USIT “få ut fingern”?

Etter en kon­fe­ran­se om bruk av IT i juri­disk under­vis­ning arran­gert i Oslo som­mer­en 2006 ble jeg bl.a. inspi­rert av det arbei­det som orga­ni­sa­sjo­ne­nen CALI (Com­pu­ter Assis­ted Legal Instruc­tion) had­de gjort for å leg­ge til ret­te for bruk av podcasts i til­knyt­ning til under­vis­nin­gen (i til­legg til alt det and­re som CALI gjør).

Jeg tok kon­takt med de ansvar­li­ge for digi­ta­le lærings­om­gi­vel­ser ved USIT ved UiO for å få vite hva slags tje­nes­ter som var til­gjen­ge­li­ge ved UiO. Til min over­ras­kel­se og sto­re skuf­fel­se had­de USIT ikke noe å til­by. “Det var kan­skje noe man bur­de begyn­ne å ten­ke på” var hoved­inn­hol­det i sva­ret jeg fikk.

Det har gått to år siden den gang. Fort­satt må man kon­sta­te­re at blogg­tje­nes­ter, poda­cast m.m. ikke er gene­relt til­gjen­ge­lig for ansat­te ved UiO. Blog­ger ble utvik­let på slut­ten av 1990-tal­let. I føl­ge Wiki­pe­dia begyn­te tje­nes­ten å få en viss popu­la­ri­tet i 1999, og begyn­te for alvor å ta av i 2001.

Om vi fort­satt hol­der oss til Wiki­pe­dia, så begyn­te podcast å få utbre­del­se i 2004.

Hvis USIT had­de gjort job­ben sin had­de blog­tje­nes­ter vært til­gjeng­lig rundt år 2000 og podcast fra 2004. En oppe­gå­en­de og bru­ker­ori­en­tert IT-orga­ni­sa­sjon ved et uni­ver­si­tet skal føl­ge med i hva som rører seg og sør­ge for at den­ne type tje­nes­ter er til­gjen­ge­li­ge før all­min­ne­li­ge pro­fes­so­rer begyn­ner å bli inter­es­sert i å ta tje­nes­te­ne i bruk. Hvis du her trek­ker den kon­klu­sjon at jeg mener USIT ikke er oppe­gå­en­de når det gjel­der sli­ke tje­nes­ter og ikke bru­ker­ori­en­tert, og at de ikke gjør job­ben sin, så har du alde­les rett. Det er intet mind­re enn en skan­da­le at vi som ansat­te ved UiO ikke har til­gang til sli­ke grunn­leg­gen­de nettje­nes­ter. Som jeg har skre­vet tid­li­ge­re, så har jeg gitt opp USIT og UiO som tje­neste­le­ve­ran­dør. Jeg har også dris­tet med til å spå at vi i 2011 kan­skje vil kun­ne se UiO på iTu­nes. Om vi i det hele tatt får tje­nes­te­ne, så får vi dem gjer­ne 4–5 år etter at vi bur­de ha hatt dem. Kom­mer­si­el­le leve­ran­dø­rer leve­rer sli­ke tje­nes­ter til en pris som sik­kert er langt lave­re enn det som vil­le ha blitt intern­pri­sen ved UiO.

Jeg får jev­ling invi­ta­sjo­ner til ymse semi­na­rer ved UiO om hva slags mulig­he­ter bl.a. nevn­te tek­no­lo­gi­er gir. Men det er bort­kas­te­de res­sur­ser for UiO å arran­ge­re kurs når de ikke kla­rer å gjø­re de grunn­leg­gen­de tje­nes­te­ne til­gjen­ge­li­ge og det er bort­kas­tet tid å gå på sli­ke kurs når man ikke kan omset­te even­tu­ell kunn­skap til prak­sis.

USIT skul­le vært en tje­neste­yten­de orga­ni­sa­sjon som bl.a. sør­ger for at ansat­te til enhver tid har hen­sikts­mes­si­ge og opp­da­ter­te verk­tøy til bruk i forsk­ning og under­vis­ning. Den­ne opp­ga­ven utfø­rer de ikke. De synes å være mer opp­tatt av å sty­re og begren­se ansat­tes IT-bruk, slik at vi nå også er umyn­dig­gjort som bru­ke­re og ikke en gang får lov til å opp­da­te­re pro­gram­mer på de PC-er vi bru­ker. For egen del er det­te en med­vir­ken­de fak­tor til at jeg i sta­dig stør­re grad har valgt å arbei­de hjem­me hvor jeg har en PC uten­for USITs rekke­vid­de, og at jeg gjer­ne tar med min bær­ba­re PC som også er uten­for USITs kon­troll på kon­to­ret. Etter tid­li­ge­re erfa­rin­ger med at USIT uten å vars­le eller uten å for­tel­le hva de gjor­de instal­ler­te “sik­ker­hets­ru­ti­ner” som hel­ler bør kal­les virus på min hjem­me-PC er jeg også dypt skep­tisk til å kob­le min hjem­me-PC opp mot UiOs nett­verk annet enn ved FTP-over­fø­rin­ger.

Pro­ble­met er ikke nytt og det er åpen­bart et alvor­lig ledel­ses- og kul­tur­pro­blem. Jeg har ingen tro på at vi vil se noen bed­ring før det mes­te av ledel­sen er skif­tet ut, fra “super­di­rek­tør” Arne Lauk­ho­lm og ned­over. Det trengs en vir­ke­lig “sha­ke out” når det gjel­der IT-orga­ni­se­rin­gen ved UiO. Men det må kom­me folk inn uten­fra før det even­tu­elt kan skje, og det skjer ikke så len­ge man bedri­ver inn­avl i rekt­rut­te­ring av lede­re på det­te områ­det.

En over­le­vel­ses­stra­te­gi er å gjø­re seg mest mulig uav­hen­gig av USIT og IT-tje­nes­te­ne ved UiO. Jeg unn­går alt jeg kan unn­gå av UiOs IT-tje­nes­ter. For tiden hol­der jeg med til dome­ne­shop, som gir med “smør og brød” tje­nes­ter som UiO ikke kla­rer å leve­re for 20–95 kr pr måned, avhen­gig av hvor stor lag­rings­plass man øns­ker for sitt web­ho­tell. Det er en rime­lig pris for å slip­pe USIT.

Print Friendly, PDF & Email
 • Line

  Det er helt uhørt at ikke uni­ver­si­tet kan stil­le med nød­ven­dig tje­nes­ter for å sik­re en best mulig ser­vice til sine ansat­te. Bare fort­sett å still krav! USIT og ledel­sen ved UiO kan ikke for­set­te å igno­re­re dere som under­vi­ser og oss som stu­den­ter med æren i behold.

  Tje­nes­ter som blog­ger og podcasts er uvur­de­li­ge til­leggs­ytel­ser for oss som er stu­den­ter. Ikke bare gir det oss mulig­het til­nær­me oss faget på en fle­re måter enn kun de tra­di­sjo­nel­le fore­les­nin­ge­ne og pen­sumslit­te­ra­tu­ren, men det per­son­li­ge pre­get i blog­ge­ne og podcas­te­ne hjel­per oss å posi­sjo­ne­re fag­dis­ku­sjo­ner i hver­da­gen og ikke bare i den teo­re­tis­ke ver­den.

  Podcas­te­ne dine er vid­un­der­li­ge. Lag gjer­ne podcasts om ytrings­fri­het og opp­havs­rett også.

 • Det er også vår opp­ga­ve som viten­ska­pe­lig ansat­te og lære­re å eks­pe­ri­men­te­re bl.a. med bruk av tek­no­lo­gi i vår forsk­ning og i vår under­vis­ning. Det­te er vans­ke­lig når USIT ikke synes å se det som sin opp­ga­ve å leg­ge til ret­te for og støt­te det­te.

  Det vil nok kom­me fle­re podcas­ter, også i de fage­ne du nev­ner. Men det tar gans­ke mye tid å lage dem og pengekrav/obligasajonsrett står i øye­blik­ket foran dis­se fage­ne på min prio­ri­tets­lis­te.

 • Leif Uwe

  Et pro­blem er kan­skje at man mang­ler den direk­te kon­tak­ten, som lokal-it har, og der­med kom­mer ikke ønsker og krav fram, eller de blir lett og over­se.

 • Orga­ni­se­rin­gen hvor så mye er lagt ut til loka­le IT-ansvar­li­ge er nok noe av pro­ble­met. De er omtrent som kom­mu­ne­ne i norsk for­valt­ning: De påleg­ges man­ge opp­ga­ver, men har ikke res­sur­ser til å føl­ge dem opp.

  De tje­nes­te­ne jeg etter­ly­ser i mitt inn­legg er grunn­leg­gen­de “brød og smør” tje­nes­ter. Blogg, podcast, wiki, i til­legg til grunn­leg­gen­de data­base­funk­sjo­na­li­tet for web, bur­de på et uni­ver­si­tet i dag være like selv­føl­ge­lig som e-post. Det kan vir­ke som om USITs tanke­gang er at loka­le IT-ansvar­li­ge skal set­te opp ser­ve­re og drif­te sli­ke tje­nes­ter hvis folk vil ha det.

  USIT skal, sam­men med de mer avan­ser­te fag­mil­jø­ene, føl­ge med på hva som utvik­ler seg. De skal se at det­te er noe som kom­mer, og når en all­min­ne­lig jus­pro­fes­sor opp­da­ger tje­nes­te­ne og vil da dem i bruk, da skal de lig­ge kla­re.

  Der­for mener jeg at vi skul­le hatt blogg-tje­nes­ter fra før år 2000. Vi skul­le også hatt web­mail fra slut­ten av 1990-tal­let, og ikke først fra 2005. Vi skul­le hatt podcast fra 2004. Når vi skul­le fått til­gang til MyS­QL eller til­sva­ren­de kan jeg ikke tid­fes­te, men jeg vil tro at det også er en gang på slut­ten av 1990-tal­let.

  I til­legg skul­le alle enhe­ter og per­soner få web-maler av den type som enhver kom­mer­si­ell nett­vert til­byr, slik at de som ikke øns­ker å fik­le med HTML-kode kan få opp en OK web­side i løpet av noen få minut­ter. Ved UiO til­bys vi bare HTML-edi­to­rer, ikke annet webverk­tøy.

  Det er også man­ge and­re tje­nes­ter man bur­de ha til­budt, som ikke i like stor grad er van­li­ge basis­tjenster: Vi skul­le for len­ge siden ha hatt enk­le, men effek­ti­ve pro­sjekt­sty­rings­verk­tøy. Vi skul­le hatt doku­ment­hånd­te­rings­sys­te­mer som gjør det let­te­re å hånd­te­re sto­re doku­ment­meng­der, f.eks. i et forsk­nings­pro­sjekt. Jeg vet at slikt fin­nes, for kol­le­ger ved and­re uni­ver­si­te­ter har dem. Men UiO har ikke noe sys­tem for å kana­li­se­re sli­ke behov eller for å leve­re løs­nin­ger. Loka­le IT-ansvar­li­ge kan ikke gjø­re det­te.

  Jeg kan tid­fes­te at jeg begyn­te å etter­ly­se web­mail i 1998, etter at jeg had­de sett hvor mye enk­le­re kol­le­ger fra and­re uni­ver­si­te­ter kun­ne lese sin e-post på en kon­fe­ran­se i Stock­holm det året. Vi var hen­vist til enten å bru­ke et rent tekst­ba­sert sys­tem som het Pine (nav­net tref­fer best om det leses med norsk utta­le), eller vi kun­ne set­te opp en e-post­le­ser til å lese e-post fra UiO der­som vi viss­te hvor­dan den­ne skul­le kon­fi­gu­re­res. Og man kun­ne selv­føl­ge­lig gjø­re som jeg gjor­de: Set­te opp web­mail­le­se­ren fra Tele­nor Online til også å lese e-post fra UiO. Det gjor­de selv­føl­ge­lig jeg, selv om Arne Lauk­ho­lm ved fle­re anled­nin­ger gjor­de det klart at det­te var i strid med UiOs IT-reg­le­ment. Jeg sa gans­ke klart at jeg ga f… i det­te når USIT ikke kun­ne leve­re de tje­nes­ter vi tren­ger.

  Det skul­le alt­så gå omtrent 6 år før vi fikk web­mail ved UiO. Man kan leg­ge til at pro­sjekt­sty­rin­gen ved inn­fø­ring av det­te var så dår­lig at USIT vil­le ha vært kon­kurs om de had­de vært en kom­mer­si­ell leve­ran­dør som had­de måt­tet for­hol­de seg til et mar­ked. Jeg har gans­ke man­ge erfa­rin­ger som lig­ner på det­te.