Slik skal operasangere intervjues!

NRK har man­ge skat­ter i sine arki­ver. En del av radio­skat­te­ne blir gjort til­gjen­ge­lig i radio­ka­na­len NRK-Gull. Mye av det­te kan las­tes ned som podcasts. Det­te er en salig blan­ding av gam­mel mor­gen­gym­nas­tikk, Rolf Kir­kvaags repor­ta­sjer om ferie og bade­liv på Tjø­me i 1950-åre­ne, ukens fugl, Richard Her­manns opp­les­nin­ger, og nå inter­vju­er fra Revolvermagasinet.

Om vi skrur tiden noen 10-år til­ba­ke skul­le man være for­sik­tig med hva man sa og gjor­de på TV. Det skul­le ikke mye til før kris­ten­fol­ket kla­get over usøm­me­lig umo­ral eller Liber­tas-gjen­gen over venstre­vri. Men radio var et fri­sted. De som kla­get hør­te åpen­bart ikke på radio — i alle fall ikke på kveldstid.

Jeg er nep­pe ale­ne om å sav­ne den frek­ke sti­len trio­en Char­lo Hal­vor­sen, Stig Hol­mer og Otto Jes­per­sen had­de i Revolver­ma­ga­si­net. Sær­lig deres inter­vju­er er radio­klas­si­ke­re. Og nå kan vi høre en del av dem igjen som podcasts fra NRK Gull. Over­skrif­ten refe­re­rer til inter­vju­et med Knut Skram, som er en per­le. Det er slik opera­san­ge­re skal inter­vjues! Ellers fin­nes inter­vju­er med en ung Bjørn Dæh­lie og med en enda yng­re Sis­sel Kyr­kje­bø, med Jan Eggum, Ole Paus og den nyvalg­te leder i Oslo Arbei­der­par­ti Jens Stol­ten­berg (Hopp­along Cassidy eller Den styg­ge and­un­gen som voks­te opp til å bli en svane).

Gå hit for å las­te ned til iTu­nes eller kopi­er stren­gen http://podkast.nrk.no/program/nrk_gull.rss til din RSS-leser.

Print Friendly, PDF & Email