Aktuelt om pengekravsrett — oppgave — storingspensjon

Juri­dis­ke pro­blem­stil­lin­ger er noe som duk­ker opp i den vir­ke­li­ge ver­den som vi er en del av, og ikke bare i lære­bø­ker. Så også når det gjel­der penge­krav.

I august 2008 kom det fram at fle­re tid­li­ge­re stor­tings­re­pre­sen­tan­ter kan ha fått utbe­talt for mye pen­sjon fra Stor­tin­gets egen pen­sjons­ord­ning. Hvis vi for­ut­set­ter at i alle fall noen av dis­se repre­sen­tan­te­ne har fått for mye utbe­talt, dis­ku­ter om Stor­tin­get kan kre­ve hele eller deler av belø­pet til­ba­ke. Dis­ku­ter også om Stor­tin­get even­tu­elt kan kre­ve ren­ter på beløp som må beta­les til­ba­ke.

Jeg kjen­ner ikke saken annet enn gjen­nom media. Her er noen len­ker som kan gi mer infor­ma­sjon:

Lov om pen­sjons­ord­ning for stor­tings­re­pre­sen­tan­ter
Riks­re­vi­sjo­nens rap­port
Doku­ment 17 (2002–2003)
Stor­tin­gets svar til Riks­re­vi­sjo­nen
Jag­land vur­de­rer eks­tern grans­king (Aften­pos­ten — med len­ker til rela­ter­te artik­ler)
Dags­avi­sen — sam­le­side
VG (med len­ker til fle­re opp­slag)

Den som vil gå litt vide­re (men da ut av penge­kravs­ret­ten) kan se på hvil­ket tol­kings­spørs­mål knyt­tet til stor­tings­pen­sjons­lo­ven § 2 som kom­mer til over­fla­ten i spørs­må­let om hvor­vidt de tid­li­ge­re stats­mi­nist­re­ne Kjell Mag­ne Bon­de­vik og Gro Har­lem Brundt­land ube­ret­ti­get har fått utbe­talt pen­sjon eller ikke. Her er noen medie­opp­slag om det­te:

VG — Bon­de­vik står på Riks­re­vi­sjo­nens lis­te
Dags­avi­sen — Bon­de­vik fikk for mye pen­sjon
Dags­avi­sen — Gros pen­sjon grans­kes
Aften­pos­ten — Gro kan bli grans­ket
Dag­bla­det — Her er Gros for­kla­ring om pen­sjo­nen