Podcast — Pengekravsrett — innledning del 1

Det­te er førs­te del i en ny podcast­se­rie om penge­kravs­rett, pri­mært laget for stu­den­ter som stu­de­rer 3. avde­ling jus ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Men den er til­gjen­ge­lig for alle som måt­te være interessert.

For å abon­ne­re på seri­en, legg http://blogg.torvund.net/category/undervisning/pengekravsrett/feed inn i din RSS-leser, f.eks iTu­nes. (Selv bru­ker jeg iTu­nes for å abon­ne­re på podcasts, og synes det fun­ge­rer alde­les utmer­ket. Og det er gra­tis. Kopi­er stren­gen, gå til “Avan­sert” i iTu­nes meny­en, velg der­et­ter “Abon­ner på pos­cast” og lim inn stren­gen. Det er alt.)

Du kan fin­ne noen Power­Point pre­sen­ta­sjo­ner om enkel­te emner på:

For opp­ga­ver du kan arbei­de med, gå til føl­gen­de temaer:
Beta­lings­plikt

Dagens uttalelse

På NRKs nyhets­sen­ding i dag kl. 21 kom gene­ral­sek­re­tær Per Mor­ten Hoff i IKT-Nor­ge med føl­gen­de kom­men­tar til et for­slag om at inter­nett­le­ve­ran­dø­rer skal sper­re inter­nettil­gan­gen til folk som bru­ker inter­nett til mis­bruk av barn:

Vi øns­ker ikke å leke poli­ti, det er det fak­tisk poli­ti­et som skal gjøre.”

Jeg trod­de ikke at poli­ti­et skal leke politi …

Et trist “jubileum”. Når skal USIT “få ut fingern”?

Etter en kon­fe­ran­se om bruk av IT i juri­disk under­vis­ning arran­gert i Oslo som­mer­en 2006 ble jeg bl.a. inspi­rert av det arbei­det som orga­ni­sa­sjo­ne­nen CALI (Com­pu­ter Assis­ted Legal Instruc­tion) had­de gjort for å leg­ge til ret­te for bruk av podcasts i til­knyt­ning til under­vis­nin­gen (i til­legg til alt det and­re som CALI gjør).

Jeg tok kon­takt med de ansvar­li­ge for digi­ta­le lærings­om­gi­vel­ser ved USIT ved UiO for å få vite hva slags tje­nes­ter som var til­gjen­ge­li­ge ved UiO. Til min over­ras­kel­se og sto­re skuf­fel­se had­de USIT ikke noe å til­by. “Det var kan­skje noe man bur­de begyn­ne å ten­ke på” var hoved­inn­hol­det i sva­ret jeg fikk.

Det har gått to år siden den gang. Fort­satt må man kon­sta­te­re at blogg­tje­nes­ter, poda­cast m.m. ikke er gene­relt til­gjen­ge­lig for ansat­te ved UiO. Blog­ger ble utvik­let på slut­ten av 1990-tal­let. I føl­ge Wiki­pe­dia begyn­te tje­nes­ten å få en viss popu­la­ri­tet i 1999, og begyn­te for alvor å ta av i 2001.

Con­ti­nue read­ing Et trist “jubi­le­um”. Når skal USIT “få ut fin­gern”?