Timbuktu og piratene

Tim­buk­tu er en by i Mali som en gang var et vik­tig han­dels­sen­ter som bl.a. tjen­te godt på slave­han­del. Det pas­ser med his­to­ri­en at en som i dag kal­ler seg Tim­buk­tu alli­e­rer seg med pira­ter.  Jeg vet lite om den­ne Tim­buk­tu som artist. Rap er ikke min musikk­sjan­ger. Men i en sjan­ger hvor man gjer­ne liker å ha et gang­sterima­ge og hvor hal­li­ken er et sti­li­kon, bør man ikke bli sær­lig over­ras­ket over at man også alli­e­rer seg med kri­mi­nel­le nett­verk som PiratBay.

Lan­se­rin­gen av Tim­buk­tu på Pirate­Bay er selv­føl­ge­lig ikke annet enn et PR-stunt. Han får omta­le, og jeg er nep­pe den enes­te som har lært at en svensk rap­per har rap­pet nav­net Tim­buk­tu.  (For meg vil den frems­te musi­kals­ke refe­ran­sen til Tim­buk­tu uan­sett være Talk­ning Tim­buk­tu.) Ved å være den førs­te håper han å opp­nå litt at “Radio­head-effek­ten”: Det fun­ge­rer når man er først, men det fun­ge­rer bare en gang.

Ingen kan nek­te Tim­buk­tu, Gatas Par­la­ment og and­re i å støt­te de som under­gra­ver musi­ker­nes leve­brød. Men et spørs­mål som tren­ger seg på er om de som så klart gir uttrykk for at man ikke behø­ver å respek­te­re and­res ret­tig­he­ter, selv for­tje­ner at and­re respek­te­rer det de måt­te ha av ret­tig­he­ter. Det er ikke noe mer moralsk galt å ta f.eks. nav­net Tim­buk­tu eller Gatas Par­la­ment og spil­le musikk under dis­se nav­ne­ne.  Det vil kan­skje kren­ke noen vare­merke­ret­tig­he­ter, men det kan ikke være noe mer galt i å kren­ke dis­se enn det er å kren­ke and­res opp­havs­rett. Om Pirate­Bay skul­le flom­me over av elen­di­ge inn­spil­lin­ger av noen som kal­ler seg Tim­buk­tu eller Gatas Par­la­ment, så har vel ikke dis­se så mye å skul­le bekla­ge seg over? Hvis de først mener at man ikke behø­ver å bry seg om and­res ret­tig­he­ter, da kan ikke det­te rela­ti­vi­se­res slik at de selv kan bestem­me hva slags ret­tig­he­ter det er aksep­ta­belt å krenke.

Podcast og UiO nok en gang

Vi som ikke er tek­no­lo­ger og helst vil kon­sen­tre­re oss om inn­hol­det bur­de kun­ne base­re oss på at de som har ansvar for tek­no­lo­gi og tek­no­lo­gi­støt­te, ved UiO vil det si USIT, gir oss det vi tren­ger. Vi skal ikke behø­ve å bekym­re oss så vel­dig mye om hvor­dan tek­no­lo­gi­en egent­lig virker.

Da jeg for drøye to år siden tok kon­takt med USIT for å høre hva de kun­ne til­by for podcas­ting, ble jeg for­talt at man gjer­ne bruk­te Word­Press eller et til­sva­ren­de blogg­pro­gram. Og det skal da sies at en hos USIT la opp en ser­ver som jeg kun­ne eks­pe­ri­men­te­re litt med. Men jeg valg­te etter hvert hel­ler å instal­le­re Word­Press selv med PodPress som plug-in for podcast.

Hva Word­Press og PodPress egent­lig gjor­de, var jeg ikke så opp­tatt av så len­ge det fak­tisk fun­ger­te. Av grun­ner som jeg ikke skal gå inn på her, var jeg ikke helt for­nøyd med PodPress, og har nå valgt å gå over til podcast-delen av Stein­berg Wave­Lab Stu­dio 6 i ste­det. Siden det­te pro­gram­met pro­du­se­rer en XML-fil, og ikke gene­re­rer en RSS-fil “on the fly”, er det let­te­re å se hva som egent­lig skjer.

Jeg ble over­ras­ket over hvor enkelt det hele egent­lig er.  En XML-fil med de rik­ti­ge koder i hea­de­ren og for den enkel­te fil, det er alt. Så kan file­ne lig­ge der man måt­te øns­ke, så len­ge en URL som er angitt er kor­rekt. Pub­li­se­rings­de­len av Wave­Lab er ikke noe annet enn en XML-edi­tor i form av et skje­ma hvor de nød­ven­di­ge data skri­ves inn, kom­bi­nert med FTP for opp­las­ting. Man tren­ger ikke en egen ser­ver ut over en all­min­ne­lig web­ser­ver. Med en XML-edi­tor av den­ne typen kun­ne jeg ha lagt mine podcast­fi­ler på folk.uio.no/olavt uten at jeg had­de behøvd noe annen pro­gram­vare. Det gir en enda stør­re grunn til å unders over og å bli frust­rert over at de som skul­le sør­ge for at vi har nød­ven­dig IT-verk­tøy ikke for len­ge siden har gjort en slik edi­tor til en del av “stan­dard­ut­sty­ret”.

For den som måt­te være inter­es­sert, så ser førs­te delen av min XML-fil (som fin­nes på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml) slik ut, med data om seri­en og om en enkelt “epi­so­de”:
Con­ti­nue read­ing Podcast og UiO nok en gang

Nasjonal rettighetspolitikk

Den­ne kom­men­ta­ren er tryk­ket i Fors­ker­fo­rum nr. 7/2008.

I Fors­ker­fo­rum 6/08 hev­der under­di­rek­tør Kris­tel M. Skor­ge ved Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger at mye av inn­hol­det i doku­men­tet «Fel­les ret­tig­hets­po­li­tikk­for Nor­ges uni­ver­si­te­ter» har vært etab­lert prak­sis i f lere år og at det ikke er kon­tro­ver­si­elt. Det er en sann­het med bety­de­li­ge modifikasjoner.

Mine kom­men­ta­rer knyt­tet seg til nota­tet «Fel­les ret­tig­hets­po­li­tikk…», et notat som duk­ket opp fra intet. Hel­dig­vis synes ikke prak­sis å være så ille som nota­tet. Det er så vidt jeg vet bare NTNU som har ved­tatt doku­men­tet, og også der kom saken opp på nytt og et for­slag fra rek­to­ra­tet ble for­kas­tet i et styre­møte 12. juni. Man kan spør­re om det i det hele tatt er grunn til å ta på alvor et uda­tert doku­ment som ikke sier hvem som har utar­bei­det det, ikke hva slags man­dat man har hatt eller hvem som har gitt man­da­tet, og ikke om det er ved­tatt i et ansvar­lig organ. Slik doku­men­tet frem­står, kun­ne det like gjer­ne ha vært en kladd fra en til­fel­dig per­son. Men når doku­men­tet blir pre­sen­tert for til­lits­valg­te og et uni­ver­si­tets­sty­re ved­tar det, da må også and­re ta det på alvor.
Con­ti­nue read­ing Nasjo­nal ret­tig­hets­po­li­tikk

Mine podcast-serier er flyttet

Jeg har valgt å flyt­te mine tre podcast-seri­er, Inn­led­ning til retts­stu­di­et, Inn­led­ning til kjøps­rett og Penge­kravs­rett. En grunn er at seri­en om penge­kravs­rett i det sis­te har fylt opp for mye av blog­gen. Jeg har valgt å dele hver enkelt “fore­les­ning” opp i fle­re deler slik at det skal være let­te­re å even­tu­elt høre på deler av dis­se fle­re gan­ger. Når PodPress, som jeg har brukt, i prak­sis for­ut­set­ter et blogg­inn­legg for hver “epi­so­de” ble det man­ge inn­legg uten annet inn­hold enn å for­mid­le en podcast. Det er også slik at PodPress fun­ge­rer greit så len­ge man har én serie podcasts, men ikke hvis man har flere.

Nå har jeg valgt å gå over til å bru­ke podcast­fun­kjo­nen i Stein­berg Wave­Lab Stu­dio 6, for de som måt­te være inter­es­sert i det tek­nis­ke. Hoved­o­ku­men­tet for hver serie er nå lag­ret som et xml-doku­ment under http://podcast.torvund.net. Jeg har også regist­rert de tre serie­ne i iTu­nes Sto­re, slik at det er let­te­re for iTu­nes bru­ke­re å abonnere.

Her er detal­jer for hvor­dan man kan abon­ne­re på de tre seriene:

Introduksjon til rettsstudiet:

For å abon­ne­re på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/innforing.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/innforing.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bru­ker iTu­nes.

Innledning til kjøpsretten

For å abon­ne­re på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/kjopsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bru­ker iTu­nes.

Pengkravsrett

For å abon­ne­re på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bru­ker iTu­nes.

Endringer i oppsett og RSS-feed

Det ble for man­ge mel­din­ger i min blogg som ikke had­de annen funk­sjon enn å dis­tri­bu­ere podcasts. Der­for har jeg nå end­ret på publse­rings­ru­ti­nen. En prak­tisk kon­se­kvens kan være at du må end­re på opp­set­tet for abon­ne­men­tet. Hvis du bru­ker iTu­nes skal det gå av seg selv. Bru­ker du en annen RSS-leser kan det hen­de du må set­te opp det­te på nytt.

For å abon­ne­re på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bru­ker iTu­nes.http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml

Referanser til medieklipp er flyttet

Sek­sjo­ne­ne med refe­ran­ser til medie­klipp ble kort­li­ve­de. Det ble for mye som nep­pe had­de sær­lig inter­es­se for and­re enn meg selv. Så nå er det­te flyt­tet til medieklipp.torvund.net, om noen skul­le være interessert.

Jeg synes også at podcas­te­ne tar opp litt for mye plass på blog­gen. Av hen­syn til de som abon­ne­rer på seri­en om penge­kravs­rett kom­mer jeg like­ve­vel til å full­fø­re den­ne i det­te for­ma­tet. Men frem­ti­di­ge podcasts vil bli pub­li­sert med and­re verk­tøy enn PodPress, og vil ikke bli en del av den­ne bloggen.