Litt om iTunes-oppsett m.m.

Jeg set­ter pris på til­bake­mel­din­ger, både ris, ros og feil­mel­din­ger. Selv om jeg sjek­ker at ting vir­ker, så kan det godt være feil jeg av uli­ke grun­ner ikke opp­da­ger. Hvis du gir meg til­bake­mel­ding så hjel­per du også dine med­stu­den­ter. Det er sik­kert and­re også som har det sam­me pro­ble­met. Det bes­te er om du skri­ver en kom­men­tar til det aktu­el­le inn­leg­get på den­ne blog­gen, så ser and­re også hvil­ke spørs­mål noen tar opp.

Noen har hatt pro­ble­mer med at de bare har fått et begren­set antall “epi­so­der”. Her har jeg end­ret på noe i opp­set­tet som gjør at det­te for­hå­pent­lig­vis er i orden nå.

And­re har hatt pro­ble­mer med at de bare får den sis­te delen. Siden jeg nå deler  en fore­les­ning i fle­re filer, betyr de at de bare får avslut­nin­gen. Og det er jo litt dumt.

Hvis du bru­ker iTu­nes må du pas­se på at du har satt den opp som føl­ger:

Velg meny­en Redi­ger, og fra den­ne meny­en vel­ger du Inn­stil­lin­ger. Du får da opp en side med fle­re faner. Velg Podcas­ter. Her fin­ner du bl.a. et punkt som heter  Når nye epi­so­der er til­gjen­ge­li­ge. Her vel­ger du Last ned alle, og du vil få alle som er til­gjen­ge­lig (og som du ikke har las­tet ned tid­li­ge­re).

Print Friendly, PDF & Email
 • Chris­ti­ne

  Hei, jeg får bare las­tet ned den sis­te podcas­ten (fra 01.09), selv om jeg har valgt alter­na­ti­vet “last ned alle” under inn­stil­lin­ger.

 • Jeg må inn­røm­me at det­te skjøn­ner jeg ikke. Nett­opp for å tes­te at det vir­ker abon­ne­rer jeg på det­te selv, og har ikke hatt noen sli­ke pro­ble­mer. Der­for lurer jeg på om det er noen and­re der ute som har til­sva­ren­de pro­ble­mer, og om noen har noen ide­er om hvor­dan det­te kan fik­ses.

 • Chris­ti­ne

  For min del ord­net det seg nå når jeg fikk las­tet ned de nye fra i dag, da kom alle de tid­li­ge­re også med. Så da er alt i orden 🙂

 • Trond

  Hei. Jeg får også bare las­tet ned epi­so­den “litt om itu­nes opp­set­tet m.m.” fra 01.09. selv om det har kom­met sene­re epi­so­der. Får også bare 1 epi­so­de i feeden om kjøps­rett. Instil­lin­ge­ne i itu­nes er rik­ti­ge. Jeg har prøvd både v 7 og nye v 8 av itu­nes.

 • Det er en del her jeg ikke helt skjøn­ner. På en maskin har jeg også pro­ble­mer med å få las­tet ned alt, mens det går greit på and­re.

  Hvis du åpner fil­lis­ten (ved å klik­ke på tre­kan­ten til venst­re for nav­net på feeden), får du da opp lis­te over alle med mulig­he­ten for å vel­ge “Last ned alle”?

  Hvis ikke noe annet fun­ge­rer kan du også las­te ned file­ne fra de enkel­te deler av blog­gen. Men det er ikke akku­rat den mest ele­gan­te måten å løse det­te på.

  Jeg gjør hva jeg kan, og det skul­le jo egent­lig ha fun­gert sånn som det er .…

 • Trond

  Ved å bru­ke mediamon­key iste­det for itu­nes fun­ger­te det strå­len­de med en gang og alle file­ne ble las­tet ned av seg selv. Men det er jo litt dumt å bru­ke to pro­gram­mer. Ska­per pro­ble­mer ved syn­kro­ni­se­ring mot ipod. Men det går jo ann å leg­ge file­ne over i itu­nes manu­elt.

  Da er vel pro­ble­met i itu­nes hos meg. Får hel­ler ikke las­tet ned file­ne enkelt­vis ved å tryk­ke “down­load” under fil­nav­net på nett­si­den. Hvis det er rik­tig måte? Spil­les bare av i et nytt nett­le­ser­vin­du av Quick­time. Har prøvd både explo­rer og chro­me. Har også prøvd uten brann­mur. Får også bare en epi­so­de av and­re podcasts fra itu­nes-sto­re jeg prøv­de å feil­sø­ke med så pro­ble­met må være lokalt hos meg. Alle instil­lin­ge­ne i itu­nes skal være kor­rek­te. Ved å tryk­ke på tre­kan­ten ser jeg alle epi­so­de­ne og kan las­te dem ned en og en ved å tryk­ke “hent”. Tryk­ker jeg “hent alle” vil ikke itu­nes sam­ar­bei­de. Bort­sett fra det­te har itu­nes fun­gert strå­len­de hos meg.

  Takk for hjel­pen

 • Det ser ut til å være et eller annet som ikke fun­ge­rer helt som for­ut­satt i iTu­nes. På noen maski­ner las­ter iTu­nes ned alle filer, slik den skal gjø­re. Men på and­re las­ter den bare ned den sis­te, selv om den er satt opp til å las­te ned alle. Jeg skjøn­ner ikke hvor­for, og kan ikke gi noe bed­re råd en å vel­ge “Last ned alle” fra lis­ten over til­gjen­ge­li­ge podcasts.

 • odd harald

  Det ser ut til at itu­nes har pro­ble­mer med å fin­ne epi­so­de 1 av “Inn­led­ning til retts­stu­di­et” (podcast): http://folk.uio.no/olavt/undervisning/mp3/I01-Innledning.mp3 Den lig­ger ikke på den­ne lin­ken — som den vel skul­le være lin­ket til. Takk for gode podcasts — vel­dig mor­somt å kun­ne ha på øret når man er på vei til og fra ste­der! 🙂

 • Trond

  Hei. Jeg får også bare las­tet ned epi­so­den “litt om itu­nes opp­set­tet m.m.” fra 01.09. selv om det har kom­met sene­re epi­so­der. Får også bare 1 epi­so­de i feeden om kjøps­rett. Instil­lin­ge­ne i itu­nes er rik­ti­ge. Jeg har prøvd både v 7 og nye v 8 av itu­nes.