Lars Lillo /Andrine Sæther vs Se og Hør

Høy­este­rett har talt og “Se og Hør” er fri­kjent. I alle fall en stund frem­over vil dom­men være til­gjen­ge­lig på Lov­da­tas gra­tis­si­der. Dom­men ble avsagt under dis­sens 3–2, så det var en kna­pp sier. Det­te viser også at saken er et grensetilfelle.

Opp­sum­me­rings­vis kan man si at Høy­este­rett la til grunn at et bryl­lup er noe som hører pri­vat­li­vet til, sam­ti­dig som det at noen gif­ter seg ikke bare er en pri­vat opp­lys­ning. Spørs­må­let var om den kon­kre­te teks­ten og bil­led­bru­ken var kren­ken­de. Fler­tal­let men­te at det­te ikke var kren­ken­de. Det var en tekst omtrent så fjol­le­te som man vel må ven­te av et kjen­dis­blad, med for­søk på å flet­te inn refe­ran­ser til De Lil­los san­ger. Men noe kri­tisk eller kren­ken­de inn­hold var det nok ikke. Bil­de­ne var, slik de er beskre­vet i dom­men, hel­ler ikke spe­si­elt nær­gå­en­de og kan nok i seg selv ikke være kren­ken­de. Men å ta bil­der fra et bryl­lup må etter min mening ses på som en inn­treng­ning i den pri­va­te sfære.

Jeg er imid­ler­tid over­ras­ket over det gene­rel­le per­spek­ti­vet i saken, og en del av begrun­nel­sen. Lil­lo-Sten­berg / Sæther har valg pri­mært å angri­pe det­te som et angrep på pri­vat­li­vets fred, etter strl § 390. Ved å byg­ge på det­te grunn­la­get kan man nok se tekst og bil­der i sam­men­heng. Men jeg vil­le ha vur­dert teks­te som mind­re inter­es­sant i den­ne sam­men­hen­gen. Man kan ikke hind­re noen i å skri­ve om en slik begi­ven­het, men jeg vil tro at Se og Hør ikke had­de vur­dert det som så inter­es­sant om de ikke had­de hatt bil­der. Strl § 390 har blant annet en “retts­strids­vur­de­ring”, som i det­te til­fel­let blir en vur­de­ring av om det var en (retts­stri­dig) krenkelse.

Sub­si­diært har sak­sø­ker anført ånds­verk­lo­ven § 45c om rett til eget bil­de. Etter den­ne bestem­mel­sen kan man ikke offent­lig­gjø­re bil­de av per­son uten sam­tyk­ke fra den avbil­de­de per­sonen. I noen til­fel­ler kan bil­der offent­lig­gjø­res uten slikt sam­tyk­ke. Det som kan ten­kes påbe­ropt i et til­fel­le som det­te, i alle fall når det gjel­der spørs­mål om sam­tyk­ke fra hoved­per­sone­ne, er at bil­det har “aktu­ell og all­menn inter­es­se” eller at bil­det viser  “hen­del­ser som har all­menn interesse”.

Nå er det vel kjen­dis­bla­de­nes logikk at slad­der som folk er inter­es­sert i å lese også har “all­menn inter­es­se”. Men det bør ikke være folks kik­ker­men­ta­li­tet som skal være avgjø­ren­de her. Selv har jeg vans­ke­lig å se at et bryl­lup har all­menn inter­es­ser, selv om det er kjen­te folk som gif­ter seg.

På det­te punkt er dom­men sær­de­les svakt begrun­net. Alt først­vo­te­ren­de sier om det­te er:

(55)  Sæther og Lil­lo-Sten­berg har sub­si­diært gjort gjel­dan­de at bile­ta er nyt­ta i strid med reg­la­ne i ånds­verk­lova § 45c om ret­ten til eige foto­gra­fi. Etter mitt syn må også des­se reg­la­ne lesast med ein retts­strids­re­ser­va­sjon og på bak­grunn av EMK artik­kel 8 og artik­kel 10. Løy­sin­ga må då bli den same som etter den prin­si­pa­le synsmåten.”

Jeg synes det er vans­ke­lig å fin­ne holde­punk­ter for en slik retts­strids­re­ser­va­sjon i § 45c når vur­de­rings­te­ma­et ikke er om bil­led­bru­ken er kren­ken­de. Det kan syens som om først­vo­te­ren­de her set­ter til side hele sam­tykke­kra­vet når bil­led­bru­ken etter en uklart angitt stan­dard ikke er retts­stri­dig etter EMK art 8 og 10. Ord­ly­den gir i alle fall ikke dek­ning for noe slikt. En alter­na­tiv for­stå­el­se av først­vo­te­ren­des votum er at alt som ikke er retts­stri­dig har all­menn inter­es­se, men det er hel­ler ikke noe som kan for­ank­res i ordlyden.

Som nevnt er jeg over­ras­ket over begrun­nel­sen i for­hold til § 45c, og får den ikke til å hen­ge sam­men med lovens ord­lyd. Når det er så kna­pp at det egent­lig ikke er mulig å for­stå hva først­vo­te­ren­de egent­lig mener om saken, da blir det­te lite til­freds­stil­len­de. Uan­sett hva vi måt­te mene om rea­li­te­ten bur­de vi i det mins­te ha fått en bed­re begrun­nel­se. Had­de noen til eksa­men gitt en så tynn begrun­nel­se som først­vo­te­ren­de gjør på det­te punk­tet, da had­de han nok ikke fått noen god karak­ter av meg.

Man har nok sett gro­ve­re kren­kel­ser i kjen­dis­pres­sen en det Lars Lil­lo-Sten­berg og And­ri­ne Sæther ble utsatt for. Hvor­vidt det­te er en kren­kel­se som bur­de ram­mes av strl § 390 har jeg ikke helt blitt enig med meg selv om. Men om jeg skul­le ha avgjort det­te vil­le jeg nep­pe ha aksep­tert bil­led­bru­ken ut fra at bil­de­ne ikke har all­menn inter­es­se og sam­tyk­ke ikke foreligger.

Print Friendly, PDF & Email