En oppgave om bankers ansvar etter kredittkjøpsloven

Det­te er en opp­ga­ve basert på utta­lel­ser i Dags­nytt i dag, fre­dag 12. sep­tem­ber 2008, om ban­kers at krav som føl­ge av dår­li­ge, låne­fi­nan­sier­te inves­te­rin­ger, kan gjø­res gjel­den­de mot ban­ke­ne i med­hold av kreditt­kjøps­lo­vens § 8.

Her er et par len­ker (lagt til 18. sep­tem­ber) om den­ne saken:

Låne­fi­nan­sier­te spare­pro­duk­ter: Kreditt­kjøps­lo­ven åpner for full erstat­ning (For­bru­ker­rå­det)

Skjebne­dag for norsk storbank(Aftenposten)