Endringer i oppsett og RSS-feed

Det ble for man­ge mel­din­ger i min blogg som ikke had­de annen funk­sjon enn å dis­tri­bu­ere podcasts. Der­for har jeg nå end­ret på publse­rings­ru­ti­nen. En prak­tisk kon­se­kvens kan være at du må end­re på opp­set­tet for abon­ne­men­tet. Hvis du bru­ker iTu­nes skal det gå av seg selv. Bru­ker du en annen RSS-leser kan det hen­de du må set­te opp det­te på nytt.

For å abon­ne­re på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml inn i din RSS-leser. klikk her hvis du bru­ker iTu­nes.http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml

Referanser til medieklipp er flyttet

Sek­sjo­ne­ne med refe­ran­ser til medie­klipp ble kort­li­ve­de. Det ble for mye som nep­pe had­de sær­lig inter­es­se for and­re enn meg selv. Så nå er det­te flyt­tet til medieklipp.torvund.net, om noen skul­le være interessert.

Jeg synes også at podcas­te­ne tar opp litt for mye plass på blog­gen. Av hen­syn til de som abon­ne­rer på seri­en om penge­kravs­rett kom­mer jeg like­ve­vel til å full­fø­re den­ne i det­te for­ma­tet. Men frem­ti­di­ge podcasts vil bli pub­li­sert med and­re verk­tøy enn PodPress, og vil ikke bli en del av den­ne bloggen.