Podcast og UiO nok en gang

Vi som ikke er tek­no­lo­ger og helst vil kon­sen­tre­re oss om inn­hol­det bur­de kun­ne base­re oss på at de som har ansvar for tek­no­lo­gi og tek­no­lo­gi­støt­te, ved UiO vil det si USIT, gir oss det vi tren­ger. Vi skal ikke behø­ve å bekym­re oss så vel­dig mye om hvor­dan tek­no­lo­gi­en egent­lig virker.

Da jeg for drøye to år siden tok kon­takt med USIT for å høre hva de kun­ne til­by for podcas­ting, ble jeg for­talt at man gjer­ne bruk­te Word­Press eller et til­sva­ren­de blogg­pro­gram. Og det skal da sies at en hos USIT la opp en ser­ver som jeg kun­ne eks­pe­ri­men­te­re litt med. Men jeg valg­te etter hvert hel­ler å instal­le­re Word­Press selv med PodPress som plug-in for podcast.

Hva Word­Press og PodPress egent­lig gjor­de, var jeg ikke så opp­tatt av så len­ge det fak­tisk fun­ger­te. Av grun­ner som jeg ikke skal gå inn på her, var jeg ikke helt for­nøyd med PodPress, og har nå valgt å gå over til podcast-delen av Stein­berg Wave­Lab Stu­dio 6 i ste­det. Siden det­te pro­gram­met pro­du­se­rer en XML-fil, og ikke gene­re­rer en RSS-fil “on the fly”, er det let­te­re å se hva som egent­lig skjer.

Jeg ble over­ras­ket over hvor enkelt det hele egent­lig er.  En XML-fil med de rik­ti­ge koder i hea­de­ren og for den enkel­te fil, det er alt. Så kan file­ne lig­ge der man måt­te øns­ke, så len­ge en URL som er angitt er kor­rekt. Pub­li­se­rings­de­len av Wave­Lab er ikke noe annet enn en XML-edi­tor i form av et skje­ma hvor de nød­ven­di­ge data skri­ves inn, kom­bi­nert med FTP for opp­las­ting. Man tren­ger ikke en egen ser­ver ut over en all­min­ne­lig web­ser­ver. Med en XML-edi­tor av den­ne typen kun­ne jeg ha lagt mine podcast­fi­ler på folk.uio.no/olavt uten at jeg had­de behøvd noe annen pro­gram­vare. Det gir en enda stør­re grunn til å unders over og å bli frust­rert over at de som skul­le sør­ge for at vi har nød­ven­dig IT-verk­tøy ikke for len­ge siden har gjort en slik edi­tor til en del av “stan­dard­ut­sty­ret”.

For den som måt­te være inter­es­sert, så ser førs­te delen av min XML-fil (som fin­nes på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml) slik ut, med data om seri­en og om en enkelt “epi­so­de”:

<?xml version=“1.0” encoding=“utf‑8” ?>
<rss xmlns:itunes=“http://www.itunes.com/dtds/podcast‑1.0.dtd” version=“2.0”>
<chann­el>
<title><![CDATA[Olav Tor­vund: Pengkravsrett]]></title>
<description><![CDATA[En serie fore­les­nin­ger, pri­mært laget for stu­den­ter på tred­je avde­ling jus ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo.]]></description>
<link>http://podcast.torvund.net</link>
<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:44:00 +0200</pubDate>
<generator>WaveLab Studio</generator>
<lastBuildDate>Fri, 26 Sep 2008 10:47:45 +0200</lastBuildDate>
<ima­ge>
<url>http://podcast.torvund.net/OT-podcast144.png</url>
<title><![CDATA[Olav Tor­vund: Pengkravsrett]]></title>
<link>http://podcast.torvund.net</link>
<width>144</width>
<height>144</height>
</image>
<webMaster>olav@torvund.net</webMaster>
<managingEditor>olav@torvund.net</managingEditor>
<copyright><![CDATA[Olav Torvund]]></copyright>
<language>no</language>
<itunes:subtitle><![CDATA[Forelesninger om pengekravsrett.]]></itunes:subtitle>
<itunes:summary><![CDATA[Forelesningene er pri­mært laget for stu­den­ter på tred­je avde­ling jus ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo]]></itunes:summary>
<itunes:keywords><![CDATA[jus, juss, penge­krav, pengekravsrett]]></itunes:keywords>
<itunes:author><![CDATA[Olav Torvund]]></itunes:author>
<itunes:owner>
<itunes:name><![CDATA[Olav Torvund]]></itunes:name>
<itunes:email><![CDATA[olav@torvund.net]]></itunes:email>
</itunes:owner>
<itunes:category text=“Education”>
<itunes:category text=“Higher Education” />
</itunes:category>
<itunes:image href=“http://podcast.torvund.net/OT-podcast144.png”/>
<item>
<title><![CDATA[8–6 Eks­tra­num­mer: En kom­men­tar til et avsnitt hos Jo Hov]]></title>
<description><![CDATA[I boken “Avtale­brudd og parts­skif­te. Kon­trakts­rett II” skri­ver Jo Hov om opp­fyl­lel­se av penge­krav i et avsnitt på s. 64. Her står det en del som rett og slett er feil, og som der­for bør kommenteres.]]></description>
<guid isPermaLink=“false”>GP16WWZ1JMHEKDQV</guid>
<link>http://www.torvund.net/index.php?page=Pkr_del8_tid_sted</link>
<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:44:00 +0200</pubDate>
<enclosure url=“http://folk.uio.no/olavt/undervisning/mp3/Pkr_8-6_Jo_Hov.mp3” length=“14583977” type=“audio/mpeg”/>
<itunes:subtitle><![CDATA[Noen kom­men­ta­rer til et uhel­dig avsnitt i Jo Hovs lærebok.]]></itunes:subtitle>
<itunes:summary><![CDATA[I boken “Avtale­brudd og parts­skif­te. Kon­trakts­rett II” skri­ver Jo Hov om opp­fyl­lel­se av penge­krav i et avsnitt på s. 64. Her står det en del som rett og slett er feil, og som der­for bør kommenteres.]]></itunes:summary>
<itunes:author><![CDATA[Olav Torvund]]></itunes:author>
</item>

</channel>
</rss>

Print Friendly, PDF & Email