Timbuktu og piratene

Tim­buk­tu er en by i Mali som en gang var et vik­tig han­dels­sen­ter som bl.a. tjen­te godt på slave­han­del. Det pas­ser med his­to­ri­en at en som i dag kal­ler seg Tim­buk­tu alli­e­rer seg med pira­ter.  Jeg vet lite om den­ne Tim­buk­tu som artist. Rap er ikke min musikk­sjan­ger. Men i en sjan­ger hvor man gjer­ne liker å ha et gang­sterima­ge og hvor hal­li­ken er et sti­li­kon, bør man ikke bli sær­lig over­ras­ket over at man også alli­e­rer seg med kri­mi­nel­le nett­verk som PiratBay.

Lan­se­rin­gen av Tim­buk­tu på Pirate­Bay er selv­føl­ge­lig ikke annet enn et PR-stunt. Han får omta­le, og jeg er nep­pe den enes­te som har lært at en svensk rap­per har rap­pet nav­net Tim­buk­tu.  (For meg vil den frems­te musi­kals­ke refe­ran­sen til Tim­buk­tu uan­sett være Talk­ning Tim­buk­tu.) Ved å være den førs­te håper han å opp­nå litt at “Radio­head-effek­ten”: Det fun­ge­rer når man er først, men det fun­ge­rer bare en gang.

Ingen kan nek­te Tim­buk­tu, Gatas Par­la­ment og and­re i å støt­te de som under­gra­ver musi­ker­nes leve­brød. Men et spørs­mål som tren­ger seg på er om de som så klart gir uttrykk for at man ikke behø­ver å respek­te­re and­res ret­tig­he­ter, selv for­tje­ner at and­re respek­te­rer det de måt­te ha av ret­tig­he­ter. Det er ikke noe mer moralsk galt å ta f.eks. nav­net Tim­buk­tu eller Gatas Par­la­ment og spil­le musikk under dis­se nav­ne­ne.  Det vil kan­skje kren­ke noen vare­merke­ret­tig­he­ter, men det kan ikke være noe mer galt i å kren­ke dis­se enn det er å kren­ke and­res opp­havs­rett. Om Pirate­Bay skul­le flom­me over av elen­di­ge inn­spil­lin­ger av noen som kal­ler seg Tim­buk­tu eller Gatas Par­la­ment, så har vel ikke dis­se så mye å skul­le bekla­ge seg over? Hvis de først mener at man ikke behø­ver å bry seg om and­res ret­tig­he­ter, da kan ikke det­te rela­ti­vi­se­res slik at de selv kan bestem­me hva slags ret­tig­he­ter det er aksep­ta­belt å krenke.

Print Friendly, PDF & Email