Timbuktu og piratene

Tim­buk­tu er en by i Mali som en gang var et vik­tig han­dels­sen­ter som bl.a. tjen­te godt på slave­han­del. Det pas­ser med his­to­ri­en at en som i dag kal­ler seg Tim­buk­tu alli­e­rer seg med pira­ter.  Jeg vet lite om den­ne Tim­buk­tu som artist. Rap er ikke min musikk­sjan­ger. Men i en sjan­ger hvor man gjer­ne liker å ha et gang­sterima­ge og hvor hal­li­ken er et sti­li­kon, bør man ikke bli sær­lig over­ras­ket over at man også alli­e­rer seg med kri­mi­nel­le nett­verk som Pirat­Bay.

Lan­se­rin­gen av Tim­buk­tu på Pirate­Bay er selv­føl­ge­lig ikke annet enn et PR-stunt. Han får omta­le, og jeg er nep­pe den enes­te som har lært at en svensk rap­per har rap­pet nav­net Tim­buk­tu.  (For meg vil den frems­te musi­kals­ke refe­ran­sen til Tim­buk­tu uan­sett være Talk­ning Tim­buk­tu.) Ved å være den førs­te håper han å opp­nå litt at “Radio­head-effek­ten”: Det fun­ge­rer når man er først, men det fun­ge­rer bare en gang.

Ingen kan nek­te Tim­buk­tu, Gatas Par­la­ment og and­re i å støt­te de som under­gra­ver musi­ker­nes leve­brød. Men et spørs­mål som tren­ger seg på er om de som så klart gir uttrykk for at man ikke behø­ver å respek­te­re and­res ret­tig­he­ter, selv for­tje­ner at and­re respek­te­rer det de måt­te ha av ret­tig­he­ter. Det er ikke noe mer moralsk galt å ta f.eks. nav­net Tim­buk­tu eller Gatas Par­la­ment og spil­le musikk under dis­se nav­ne­ne.  Det vil kan­skje kren­ke noen vare­merke­ret­tig­he­ter, men det kan ikke være noe mer galt i å kren­ke dis­se enn det er å kren­ke and­res opp­havs­rett. Om Pirate­Bay skul­le flom­me over av elen­di­ge inn­spil­lin­ger av noen som kal­ler seg Tim­buk­tu eller Gatas Par­la­ment, så har vel ikke dis­se så mye å skul­le bekla­ge seg over? Hvis de først mener at man ikke behø­ver å bry seg om and­res ret­tig­he­ter, da kan ikke det­te rela­ti­vi­se­res slik at de selv kan bestem­me hva slags ret­tig­he­ter det er aksep­ta­belt å kren­ke.

Print Friendly, PDF & Email
  • Der­som de er pira­ter, hvor­for sit­ter de da ikke i feng­sel?

  • Kje­tilS

    1) Tim­buk­tu kal­ler seg nett­opp det for­di hans far er fra Tim­buk­tu i Mali. Det er nep­pe å rap­pe eller stje­le et navn, det er å hed­re sin bak­grunn det. Syns du flå­ser om vare­merke­ret­tig­he­ter og bør være for­sik­ti­ge­re når du utta­ler deg om ting du tyde­lig ikke har eller er inter­es­sert i å ha pei­ling på.

    2) Å leg­ge ut nye låter til gra­tis ned­last­ning kan kan­skje være feil vei å gå, men det musikk­bran­sjen til nå har gjort for å stop­pe fil­de­ling blant de unge har vært feil­slått. Selv­føl­ge­lig er det PR i en slik hand­ling, men tro­lig er det også pen­ger i det. Jo fle­re som har hørt pla­ta, jo fle­re vil kan­skje kjø­pe den, kan være tan­ken her.

  • Det spil­ler i grun­nen liten rol­le hvor­for noen har valgt det kunst­ner­navn eller band­navn de bru­ker. Jeg mener ikke at man skal bru­ke and­res navn. Men om man mener at man ikke behø­ver å respek­te­re and­res opp­havs­rett, da kan man hel­ler ikke kre­ve at and­re skal respek­te­re ens egne ret­tig­he­ter, uan­sett hva slags ret­tig­he­ter det­te er.

    Jeg har hel­ler ikke noe i mot at man leg­ger ut låter til gra­tis ned­las­ting så len­ge man leg­ger ut sine egne låter. Det­te gjø­res i et gans­ke stort omfang, både av artis­te­ne selv og deres plate­sel­ska­per. Men Pirate­Bay med­vir­ker til at and­res låter gjø­res gra­tis til­gjen­ge­lig uten opp­havs­man­nes sam­tyk­ke. Det­te er ikke sær­lig for­skjel­lig fra hele­re som sel­ger tjuve­gods, og de har jeg ingen sym­pa­ti for.