Her lærer de forretningsmoral .…

Aften­pos­ten mel­der at man på BI kan kjø­pe seg stå­ka­rak­te­rer. Før eksa­men må man ha bestått en case­prø­ve. Men man kan visst kjø­pe løs­nin­gen, og det aksep­te­rer BI. Det­te kan vi lese i Aftenposten:

BI-rek­tor Tom Col­bjørn­sen avvi­ser at kjøp av case­be­sva­rel­ser er å karak­te­ri­se­re som fusk.

Han sier det å skaf­fe seg løs­ning på case må ses på som en del av under­vis­nin­gen og for­be­re­del­ser til eksamen.

Han like­stil­ler det med å kjø­pe fore­les­nings­no­ta­ter av and­re i ste­det for å gå på fore­les­nin­ge­ne selv.”

Når rek­tor på en av våre han­dels­høy­sko­ler mener at det er helt greit å kjø­pe eksa­men, da bør man ikke ha for sto­re for­vent­nin­ger til den etis­ke stan­dar­den hos de som utek­sa­mi­ne­res fra det­te ste­det. Hel­dig­vis er hold­nin­gen en annen hos Nor­ges Handelshøyskole.