Må alt som kan stjeles deles?

Digi.no skri­ver 10. okto­ber 2008 noe som synes å være et refe­rat fra et av for­ny­ings­mi­nis­ter Hei­di Gran­de Røys’ møter i det råd­gi­ven­de orga­net eNor­ge-forum, med tit­te­len “- Bør leg­ge til ret­te for delings­kul­tur”. I digi.no kan vi bl.a. lese føl­gen­de utta­lel­se fra medie­ut­vik­ler Erik Sol­heimNRK:

NRK lager inn­hold som er lisens­fi­nan­siert av det nors­ke folk, og det er der­for natur­lig at inn­hol­det deres blir til­gjenge­lig­gjort på inter­nett gra­tis. Men det er ikke så enkelt som man skul­le tro. Sol­heim for­tal­te at det sto­re pro­ble­met skyl­des én ting. Rettigheter.

NRK har eks­pe­ri­men­tert med å leg­ge ut inn­hold på net­tet, men sta­dig stø­ter de på uli­ke hind­rin­ger. Blant annet opp­le­ver de at ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen for musikk, TONO, har en gam­mel­dags tankegang.

- Dess­ver­re skjøn­ner ikke TONO hvor­dan net­tet fun­ge­rer, de sier kan­skje at vi kan få til­la­tel­se til å dele ut et pro­gram som inne­hol­der musikk som de har ret­tig­he­ten til i et halvt år. Men det hol­der ikke. Inn­hol­det må få lov til å lig­ge ute til evig tid, sier Solheim.

- TONO er en hem­sko, og vi må slut­te å bru­ke musikk gjen­nom dem hvis ikke hold­nin­gen deres end­res, mener han.”

Erik Sol­heim synes her å glem­me det enk­le fak­tum at NRK ikke har laget den musik­ken de bru­ker i sine pro­gram­mer og at den­ne ikke er lisens­fi­nan­siert. Det er en under­lig tan­ke at en insti­tu­sjon som NRK bare skal kun­ne ta musikk som and­re har skapt og leg­ge den­ne fritt ut på net­tet “til evig tid”. At det er mulig og enkelt å for­sy­ne seg med det and­re har skapt betyr ikke at man der­med også skal måt­te til­by det gra­tis. De har mye fancy utstyr i NRK som jeg gjer­ne skul­le hatt. Men jeg kan ikke bare stik­ke inn­om NRK eller and­re og for­sy­ne meg. For å si det med Erik Sol­heim: Pro­ble­met skyl­des én ting: Ret­tig­he­ter. Hvis vi bare kun­ne kvit­te oss med den gam­mel­dag­se eien­doms­ret­ten og NRK kun­ne erkjen­ne sin plikt til å dele gode­ne vil­le jeg ha hatt langt mor­som­mere leke­tøy enn det jeg har i dag.

Man kan videre­føre Erik Sol­heims reson­ne­ment: Hvis ikke den for­el­de­de hold­ning om at folk skal ha betalt for det arbei­det de gjør får vi slut­te å bru­ke deres arbei­der. Det kan ikke være noen grunn til at for­fat­te­re, foto­gra­fer, jour­na­lis­ter og ikke minst medie­syn­se­re skal ha beta­ling. La NRK og and­re som måt­te være inter­es­sert bru­ke deres arbei­der fritt. Erik Sol­heim bur­de vise vei og her­etter arbei­de gra­tis i den gode saks tje­nes­te. Han kan hel­ler gi sin lønn til kom­po­nis­ter og musi­ke­re, grup­per som tje­ner langt mind­re enn medie­ut­vik­le­re i NRK og som der­for for­tje­ner pen­ge­ne bed­re. Del løn­nen din med dem som tren­ger det, da viser du vir­ke­lig mener noe med delings­kul­tur, Erik Solheim!

Gis­le Hann­e­myr vil gi TONO en lærepenge:

En slik lære­pen­ge kan være at NRK bru­ker musikk som er til­gjen­ge­lig under Crea­ti­ve Com­mons-lisen­ser i en peri­ode. Kan­skje blir de da mer medgjørlige.”

Om noen skul­le bli mer med­gjør­li­ge av slikt, er ikke så lett å vite. Men det vi kan vite er at det ikke vil bli mye inter­es­sant musikk å høre på NRK med et slikt regi­me. Det vil bli domi­nert av demo­er fra obsku­re grup­per som håper på å få opp­merk­som­het rundt sin musikk på den måten.

Gis­le Hann­e­myr fort­set­ter med et sær­de­les vidt­rek­ken­de kul­tur­po­li­tisk forslag:

- Det bør være en poli­tisk opp­ga­ve å leg­ge til ret­te for delings­kul­tur. Når det offent­li­ge finan­sie­rer kunn­skap og kul­tur, så er det vik­tig at den for­blir fri.”

Det er ikke lett å for­stå hva han mener med det­te. Kunn­skap kan vi hol­de uten­for. Kunn­skap er fri. Det sies og skri­ves så mye tull om ret­tig­he­ter til forsk­nings­re­sul­ta­ter at det ikke kan gjen­tas for ofte: Kunn­skap er fri. Ingen behø­ver å spør­re noen om lov til å skri­ve e=mc2 eller at FrP omsi­der begyn­ner å gå til­ba­ke på menings­må­lin­ge­ne (måt­te det bare fort­set­te fram til val­get 2009). Hvis Hann­e­myr med sin utta­lel­se om det­te mener at den aka­de­mis­ke fri­het bør inn­skren­kes slik at vi bare får lov til å pub­li­se­re i poli­tisk kor­rek­te tids­skrif­ter, så får jeg bare mar­ke­re at jeg er fun­da­men­talt uenig.

Hva så med kul­tur? Bør det være en poli­tisk opp­ga­ve å sør­ge for at kunst­ne­re og kul­tur­ar­bei­de­re ikke skal få betalt for det arbei­det de gjør? Det er mye som kan gjø­res gra­tis. Våre teat­re lever i stor grad av offent­lig støt­te, så da blir vel en kon­se­kvens av Hann­e­myrs syn at de må åpne sine dører og ikke len­ger sel­ge bil­let­ter til sine fore­stil­lin­ger? Kino­er må slut­te å ta beta­ling for at folk skal se nors­ke fil­mer, og all film bør leg­ges gra­tis ut på net­tet. Det bør tross alt være en viss kon­se­kvens og én kul­tu­rell uttrykk­s­form bør ikke sær­be­hand­les i for­hold til and­re. Og hvor­for skal vi egent­lig måt­te beta­le for å rei­se med toget når det uan­sett er avhen­gig av bidrag fra det offentlige?

Til nå har jeg ansett offent­lig støt­te til kul­tur som et bidrag som gis ut fra en erkjen­nel­se av at mar­ke­det ale­ne ikke kan finan­siere kul­tu­ren, sær­lig ikke i et lite land som Nor­ge. Men om det skal bety at den skal være gra­tis, blir det en gift­pil­le som vil gjø­re kul­tur enda mer avhen­gig av å bli (full)finansiert av det offentlige.

Hvis Erik Sol­heim, Gis­le Hann­e­myr og and­re skul­le øns­ke å gjø­re resul­ta­te­ne av sitt arbeid fritt til­gjen­ge­lig på nett, da må de gjer­ne gjø­re det. Ingen kan hind­re dem i det­te så len­ge de ikke fri­vil­lig har for­plik­tet seg over­for et for­lag eller and­re til ikke å gjø­re det. For å få sam­men­heng mel­lom liv og lære kan Gis­le Hann­e­myr star­te med å leg­ge ut sin utmer­ke­de bok “Hva er Inter­nett?” ut på net­tet for fri ned­las­ting. Men om and­re skul­le være ueni­ge med dem og bare øns­ke å gjø­re sine verk til­gjen­ge­lig for de som er vil­li­ge til å beta­le for det­te, så har de like mye rett til å gjø­re det­te. At man er uenig med dem gir ingen rett til å stje­le deres verk.

Jeg skul­le gjer­ne ha sett at pro­gram­mer som “Stu­dio Sokra­tes” kun­ne gjø­res til­gjen­ge­lig for ned­las­ting med musikk og at pro­ble­mer med musikk­ret­tig­he­ter ikke skul­le hind­re at et pro­gram som “Kunst­rei­sen” leg­ges ut som podcast. Men sam­ti­dig øns­ker jeg at kom­po­nis­ter, musi­ke­re og and­re kunst­ne­re skal kun­ne leve av sin kunst. Det­te må først og fremst være basert på at bru­ker­ne beta­ler for bru­ken, ikke på at noen byrå­kra­ter har fun­net at de er ver­dig tren­gen­de og der­for kan løn­nes over et offent­lig kul­tur­bud­sjett. Så kan offent­li­ge bidrag sør­ge for at kunst­ner­nes inn­tek­ter fak­tisk blir til å leve av og at den pris som beta­les skal være overkommelig.

Man vil nok fin­ne løs­nin­ger hvor NRK og and­re vil kun­ne gjø­re sine pro­gram­mer til­gjen­ge­lig på nett. Men før man kan kom­me dit må NRK og and­re erkjen­ne at hvis de vil ha med and­res verk, da må de beta­le for det­te. Løs­nin­gen er ikke en stor­stilt eks­pro­pria­sjon uten veder­lag av kul­tur­ar­bei­de­res verk. Man må sik­re at dis­se får betalt for bru­ken av deres verk. Reklame­fi­nan­sier­te kana­ler kan leg­ge rekla­me inn i sen­din­ge­ne, også på nett. And­re må fin­ne and­re finan­sie­rings­for­mer. Og selv fore­trek­ker jeg hel­ler å beta­le for til­gang til kul­tu­ren enn å beta­le indi­rek­te gjen­nom rekla­me for and­re produkter.

Jeg håper Hei­di Gran­de Røys får mer nyan­ser­te og balan­ser­te råd enn det artik­ke­len i Digi.no kan gi inn­trykk av.

Print Friendly, PDF & Email