Opphavsrett på sykehjemmet

Jens Brun-Peder­sen har hatt “mim­re-juke­boks” på Pau­lus syk­hjem med ønske­klipp fra YouT­ube har vi kun­net lese i Aften­pos­ten og Dag­bla­det. En kom­men­tar fra Kath­ti­ne Aspaas sat­te syke­hjem­met på ideen.

Eirik Newth kom­men­ter­te saken og men­te at det­te måt­te være i strid med ånds­verks­lo­ven og kon­klu­der­te med følgende:

Mitt syn — som under­byg­ges av epi­so­der som det­te — har len­ge vært at man bør føl­ge pølse­fab­rikk­prin­sip­pet: jo mind­re vi for­tel­ler om ånds­verk­lo­ven og dens vir­ke­li­ge kon­se­kven­ser for bru­ker­ne, desto bed­re for rettighetshaverne.”

Jan Omdahl fulg­te opp med en kom­men­tar i Dag­bla­det, under over­skif­ten “Er pirat­ko­pie­ring greit, bare du er gam­mel nok?”.

Det er øns­ke­lig at vår nære his­to­rie, bl.a. i form av gam­le TV-opp­tak, gjø­res til­gjen­ge­lig. Det er ingen uenig­het om det­te målet. NRK gjen­nom­fø­rer i sam­ar­beid med Najo­nal­bi­blio­te­ket et stor­tstilt pro­sjekt for å digi­ta­li­se­re alt som fin­nes i NRKs arki­ver. Mye av det­te er til­gjen­ge­lig på NRK Gull. Men man kan ikke i sin iver etter å gjø­re alt til­gjen­ge­lig kut­te alle hjør­ner og set­te opp­havs­menns og utøve­res inter­es­ser til side. Det tar tid og det kom­mer nok også til å kos­te å gjø­re alt det­te tilgjengelig.

Con­ti­nue read­ing Opp­havs­rett på syke­hjem­met