Immateriell lønn

I en artik­kel i Bok og biblio­tek 3. novem­ber 2008, skri­ver Tho­mas Gram­stad bl.a. dette:

Over­skudd over­flø­dig­gjør den eks­klu­si­ve eien­doms­ret­ten og mulig­gjør en fri deling — en inklu­siv eien­doms­rett. Over­skudds­etik­ken er alt­så stikk mot­satt av kna­pp­hets­etik­ken: den er basert på tran­gen til å dele, gir grunn­lag for et sosi­alt og kul­tu­relt fel­les­skap og gir en indi­vi­du­ell imma­te­ri­ell belønning.”

Det er mye som kan sies bare om det­te avsnit­tet, og enda mer om man kom­men­te­rer hele artik­ke­len. Men jeg skal i førs­te omgang nøye meg med å kom­men­te­re et uttrykk: Imma­te­ri­ell beløn­ning. Jeg har ald­ri tid­li­ge­re støtt på det uttryk­ket, og Tho­mas Gram­stad for­kla­rer ikke hva han måt­te mene med det.

Jeg spi­ser ikke imma­te­ri­ell mat, mine lån er dess­ver­re ikke imma­te­ri­el­le, osv. Så for å kla­re meg i hver­da­gen er jeg fak­tisk helt avhen­gig av en mate­ri­ell godt­gjø­rel­se for mitt arbeid. Jeg opp­le­ver meg ikke som noen avvi­ker på det­te punk­tet. Kunst­ne­re og kul­tur­ar­bei­de­re kan så vidt jeg vet hel­ler ikke kla­re seg på imma­te­ri­ell mat.

De av oss som har en fast lønn er ikke avhen­gi­ge av inn­tek­ter fra det vi skri­ver eller annen kul­tu­rell pro­duk­sjon vi måt­te stå for. I den aka­de­mis­ke ver­den pub­li­se­rer man for å del­ta i det viten­ska­pe­li­ge fel­les­ska­pet og for per­son­lig pre­sti­sje. And­re kan pub­li­se­re for å misjo­ne­re for sitt syn, enten er reli­giøst, poli­tisk eller noe annet — f.eks. at man vil misjo­ne­re for at folk skal mis­te mulig­he­ten for å få ordent­li­ge inn­tek­ter fra sin ånds­pro­duk­sjon. Men for­fat­te­re og and­re som hen­ter sine inn­tek­ter i mar­ke­det for f.eks. bøker, de kan ikke bare leve av heder, ære og berøm­mel­se. De tren­ger en mate­ri­ell godtgjørelse.

Et av bud­ska­pe­ne i Tho­mas Gram­stads inn­legg synes å være at Tho­mas Gram­stad og and­re mener å ha rett til å “dele” det and­re har skapt, mens opp­havmen­ne­ne skal “kom­pen­se­res” med luf­tig sva­da som for anled­nin­gen er kalt “imma­te­ri­ell belønning”.

Print Friendly, PDF & Email