Immateriell lønn

I en artik­kel i Bok og biblio­tek 3. novem­ber 2008, skri­ver Tho­mas Gram­stad bl.a. det­te:

Over­skudd over­flø­dig­gjør den eks­klu­si­ve eien­doms­ret­ten og mulig­gjør en fri deling — en inklu­siv eien­doms­rett. Over­skudds­etik­ken er alt­så stikk mot­satt av kna­pp­hets­etik­ken: den er basert på tran­gen til å dele, gir grunn­lag for et sosi­alt og kul­tu­relt fel­les­skap og gir en indi­vi­du­ell imma­te­ri­ell beløn­ning.”

Det er mye som kan sies bare om det­te avsnit­tet, og enda mer om man kom­men­te­rer hele artik­ke­len. Men jeg skal i førs­te omgang nøye meg med å kom­men­te­re et uttrykk: Imma­te­ri­ell beløn­ning. Jeg har ald­ri tid­li­ge­re støtt på det uttryk­ket, og Tho­mas Gram­stad for­kla­rer ikke hva han måt­te mene med det.

Jeg spi­ser ikke imma­te­ri­ell mat, mine lån er dess­ver­re ikke imma­te­ri­el­le, osv. Så for å kla­re meg i hver­da­gen er jeg fak­tisk helt avhen­gig av en mate­ri­ell godt­gjø­rel­se for mitt arbeid. Jeg opp­le­ver meg ikke som noen avvi­ker på det­te punk­tet. Kunst­ne­re og kul­tur­ar­bei­de­re kan så vidt jeg vet hel­ler ikke kla­re seg på imma­te­ri­ell mat.

De av oss som har en fast lønn er ikke avhen­gi­ge av inn­tek­ter fra det vi skri­ver eller annen kul­tu­rell pro­duk­sjon vi måt­te stå for. I den aka­de­mis­ke ver­den pub­li­se­rer man for å del­ta i det viten­ska­pe­li­ge fel­les­ska­pet og for per­son­lig pre­sti­sje. And­re kan pub­li­se­re for å misjo­ne­re for sitt syn, enten er reli­giøst, poli­tisk eller noe annet — f.eks. at man vil misjo­ne­re for at folk skal mis­te mulig­he­ten for å få ordent­li­ge inn­tek­ter fra sin ånds­pro­duk­sjon. Men for­fat­te­re og and­re som hen­ter sine inn­tek­ter i mar­ke­det for f.eks. bøker, de kan ikke bare leve av heder, ære og berøm­mel­se. De tren­ger en mate­ri­ell godt­gjø­rel­se.

Et av bud­ska­pe­ne i Tho­mas Gram­stads inn­legg synes å være at Tho­mas Gram­stad og and­re mener å ha rett til å “dele” det and­re har skapt, mens opp­havmen­ne­ne skal “kom­pen­se­res” med luf­tig sva­da som for anled­nin­gen er kalt “imma­te­ri­ell beløn­ning”.

Print Friendly, PDF & Email
 • Det er synd at Olav Tor­vund insis­te­rer på å feil­tol­ke det jeg skri­ver og sta­dig bren­ne de sam­me gam­le strå­men­ne­ne på nytt og på nytt.

  At noe gir en imma­te­ri­ell beløn­ning betyr selv­sagt ikke at man skal hind­re mate­ri­el­le beløn­nin­ger. Det er ikke nød­ven­dig å lage noen mot­set­nin­ger mel­lom dis­se to beløn­nings­for­me­ne. Mitt poeng var at grun­nen til at folk deler kul­tur, selv om de ikke tje­ner pen­ger eller and­re mate­ri­el­le ver­di­er på å gjø­re det, er at de får imma­te­ri­el­le beløn­nin­ger ved å dele.
  Det­te emnet skri­ver jeg mer utfyl­len­de om i den­ne artik­ke­len: Kopie­rin­gens etikk,
  http://efn.no/kopieringensetikk.html.

  Når det gjel­der betyd­nin­gen av imma­te­ri­el­le beløn­nin­ger som en moti­va­sjon for å skape/produsere, skri­ver jeg noe om det­te her: The Cul­tu­re as an ideal socie­ty,
  http://folk.uio.no/thomas/po/the-culture.html.

  Når det gjel­der Tor­vunds tøve­te påstand om at “Tho­mas Gram­stad og and­re mener å ha rett til å “dele” det and­re har skapt, mens opp­havmen­ne­ne skal “kom­pen­se­res” med luf­tig sva­da som for anled­nin­gen er kalt “imma­te­ri­ell beløn­ning”.”, hen­vi­ser jeg til min over­set­tel­se av en artik­kel av Cory Doc­torow: Ulov­lig fil­de­ling — Et selv­mords­brev fra plate­bran­sjen,
  http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2008091011150276181277.

  Mvh,

  Tho­mas Gram­stad

 • Den som nøy­er seg med en imma­te­ri­ell beløn­ning står helt fritt til å gi bort alt til alle som måt­te være inter­es­sert. I aka­de­misk pub­li­se­ring får man som regel ikke betalt for det man pub­li­se­rer. Misjo­næ­rer vil gjer­ne prak­ke sitt bud­skap på alle, enten de er inter­es­ser­te eller ikke. Det gjel­der enten det er reli­giø­se, poli­tis­ke eller and­re misjo­næ­rer. Man­ge er for­nøyd bare de får se nav­net sitt “på trykk” eller kan høre seg selv på raidio eller noe til­sva­ren­de. Jeg deler selv vel­dig mye uten at jeg får noen mate­ri­ell beløn­ning, i alle fall ikke annet enn noe rent sym­bolsk. Opp­havs­ret­ten har ald­ri vært til hin­der for det­te.

  Hvis det bare er det­te Tho­mas Gram­stad øns­ker, da kan han rolig lene seg til­ba­ke og kon­sta­te­re at “mis­sion was com­pleted” len­ge før han ble påtenkt. Men poen­get er at det er JEG og ikke Tho­mas Gram­stad som skal bestem­me om det JEG måt­te ska­pe av ånds­verk skal gjø­res til­gjen­ge­lig på den­ne måten eller ikke.

  Men når Tho­mas Gram­std i Kopie­rin­gens etikk bru­ker for­mu­le­rin­ger som “Fil­de­ling: En men­neske­rett?” (et spørs­mål han ikke kom­mer til­ba­ke til, slik at det er en mis­vi­sen­de over­skrift), da vil han noe mer enn at vi skal kun­ne dele det vi selv har skapt. Det sam­me gjel­der når han går inn for “ikke-kom­mer­si­ell deling” — i alle fall når han ikke sier hva han mener med det­te. Man kan dele innen­for fami­lie- og venne­kret­sen og det har man all­tid kun­net. Igjen kan man si “mis­sion com­pleted”, skjøt rea­li­te­ten er hel­ler at det ald­ri har vært noe pro­blem. Men hvis han med “ikke-kom­mer­si­ell deling” mener at man f.eks. skal kun­ne “dele” det and­re har skapt på nett, da går han inn for å kun­ne “dele” and­res verk.

  I Kopie­rin­gens etikk gjør Tho­mas Gram­stad også et poeng ut av at ulov­lig kopie­ring ikke er tyve­ri. Rent juri­disk er det ikke det, det er en opp­havs­retts­kren­kel­se — noe som i seg selv er ulov­lig. Skal man leke med ord på den­ne måten er det akku­rat like mis­vi­sen­de å si at man deler noe når man fak­tisk ikke gir fra seg noe som helst. Hvis jeg deler en flas­ke vin med noen, da blir det mind­re vin på meg. Når man “deler” filer gir man ikke fra seg noe som helst. Man kan også si at det ikke er kjøp når man “kjø­per” ned­last­bar musikk. Strengt tatt er det ikke det. Men uten­for det strengt juri­dis­ke blir det bare et spørm­sål om ord.

  Tho­mas Gram­stads model­ler for mate­ri­ell beløn­ning er alle basert på at man fra­tas rådig­he­ten, men kom­pen­se­res ved all­mis­ser, skat­ter eller and­re kol­lek­ti­ve ord­nin­ger.

  Mitt utgangs­punkt er føl­gen­de: Hvis jeg ska­per et ånds­verk, f.eks. en film, da er det jeg og ingen and­re som bestem­mer hvem som skal få til­gang og på hvil­ke vil­kår. Hvis jeg bare vil gjø­re den til­gjen­ge­lig for de som beta­ler for å kom­me inn i vis­nings­rom­met — det er mitt valg. Sat­ser jeg på en “pay pr view” modell, da er det også mitt valg. Sel­ger jeg DVD eller filer med DRM, det er også mitt valg. Hvis det mar­ke­det jeg hen­ven­der meg til ikke vil ha det jeg til­byr, ikke vil beta­le den pri­sen jeg kre­ver eller ikke vil ha filer med DRM, da er det mitt pro­blem. Men at jeg bom­mer på mar­ke­det betyr ikke at Tho­mas Gram­stad eller and­re skal for­by meg å sat­se på den for­ret­nings­mo­dell jeg øns­ker, eller at de skal ha noen rett til å sabo­te­re den. Tho­mas Gram­stads tan­ke om å skul­le ha noen rett til det jeg har skapt uav­hen­gig av hvor­dan jeg vel­ger å gjø­re det til­gjen­ge­lig, er omtrent som å hev­de at man har rett til å ta varen uten å beta­le hvis man mener pri­sen er feil. Om jeg vil­le ha tjent mer på å vel­ge en annen for­ret­nings­mo­dell, det er også mitt pro­blem. Jeg vil uan­sett ha meg fra­bedt “hjelp” fra folk som Tho­mas Gram­stad som så mye bed­re enn meg vet hva som er til mitt eget bes­te.

  Jeg har en rett til å dele det jeg selv ska­per. Men jeg har ikke noen plikt til å gjø­re det. Og ver­ken Tho­mas Gram­stad eller and­re har noen rett til å tvin­ge meg til å dele hvis jeg selv ikke vil.