Verdens beste (?) vinatlas i ny utgave

Man skal all­tid være var­som med å utro­pe noe til “ver­dens bes­te”. Men Grand Atlas des vig­nob­les de Fran­ce er det bes­te vinat­las jeg til nå har sett. Og det har også fått pris for å være ver­dens bes­te. Det som skil­ler det­te fra and­re atlas, f.eks. Hugh John­sons også utmer­ke­de The World Atlas of Wine, er grun­dig­het og detal­je­rings­grad. Det har opp­lys­nin­ger om 18 regio­ner, 450 appel­la­tio­ner og 4.000 kom­mu­ner. Atla­set inne­hol­der 184 kart. Det gir detal­jer­te opp­lys­nin­ger om geo­lo­gi og jord­smonn, om mikro­kli­ma, osv.

Som tit­te­len sier, så dek­ker atla­set bare Frank­ri­ke. Nå er Frank­ri­ke fort­satt det vik­tigs­te og mest varier­te vin­lan­det, så det­te er kna­pt noen inn­ven­ding. Men for en del vil det nok være en ulem­pe at det bare fin­nes på fransk. Her bør engelsk­språk­li­ge og and­re for­lag kjen­ne sin besø­kel­ses­tid og gjø­re det­te til­gjen­ge­lig også for de som ikke leser fransk.

Vi får håpe at det også inspi­re­rer noen til å lage til­sva­ren­de atlas for and­re vik­ti­ge vinland.

Jeg kjøp­te atla­set for en tid til­ba­ke og lot det stå i min lei­lig­het i Frank­ri­ke. Men jeg lik­te det så godt at det­te vil­le jeg ha hjem­me i Oslo også. Da jeg vil­le kjø­pe ett til var det imid­ler­tid, til min sto­re erg­rel­se, utsolgt. Der­for var det gle­de­lig å opp­da­ge at det kom i en ny utga­ve i sep­tem­ber 2008.

Så langt synes det ikke å være i salg uten­for Frank­ri­ke. Men det kan bestil­les fra Amazon.fr.

Fle­re vin­bø­ker.

Print Friendly, PDF & Email