Faller sitatretten i fisk?

Oslo ting­rett har avsagt dom i saken mel­lom Gøril Mau­seth og NRK, og NRK tap­te. Selve dom­men kan man lese her. NRK har alle­re­de vars­let at saken vil bli anket, så fore­lø­pig har tep­pet bare gått ned for førs­te akt i den­ne saken.

Jeg synes dom­men er pro­ble­ma­tisk, og håper at den ikke blir stå­en­de. Men før jeg dis­ku­te­rer den­ne nær­me­re må jeg nok en gang under­stre­ke at jeg ikke har sett det omstrid­te film­inn­sla­get, slik at jeg må hol­de meg til beskri­vel­sen i ting­ret­tens dom. Det er en omfat­ten­de dom på 29 sider. Det er der­for ikke til å unn­gå at det blir nok­så lan­ge utdrag fra dom­men, men de som vil får hen­ge med videre.

Sakens fakta

I dom­men beskri­ves utgangs­punk­tet slik på s. 2:

Saken gjel­der krav om erstat­ning og opp­reis­ning etter sitat fra offent­lig­gjort spille­film i NRKs fjern­syns­pro­gram ”Sto­re Stu­dio”. Sita­tet fra spille­fil­men ”Brent av frost” omfat­tet en sam­leie­sce­ne i et båt full av nyfan­get fisk etter­fulgt av at den kvin­ne­li­ge hoved­per­son lå fron­talt helt naken i båten etter sam­leiet. Sita­tet ble vist i for­bin­del­se med pre­mie­ren av spille­fil­men ”Kill Bul­jo”, som paro­di­e­rer blant annet den aktu­el­le sam­leie­sce­nen, men uten noen til­sva­ren­de etter­føl­gen­de fron­tal nakenhet.

(…)

Brent av frost inne­hol­der også en av norsk films mest berøm­te els­kovs­se­kven­ser. Det sitat saken gjel­der er hen­tet herfra.”

Den omstrid­te sce­ne­ne beskri­ves slik på s. 2–3 i dommen:

Etter å ha dvelt ved den karak­te­ris­tis­ke fjell­for­ma­sjon Gjes­værtap­pan i Fin­mark vises Lili­an lig­gen­de på ryg­gen fron­talt helt naken i en liten robåt full av nyfan­get fisk sett oven­fra. Været er klart og havet stil­le, og båten lig­ger i ro i åpent hav. Hun løf­ter i den­ne stil­ling en fisk opp mot him­me­len på nær­mest ritu­elt vis og bløg­ger den så noen drå­per ferskt fiske­blod dryp­per ned på hal­sen og brys­tet hen­nes. Bil­det av Lili­an veks­ler så med bil­der av Simons ansikt og nak­ne skuld­re – veks­lin­gen mel­lom de to skjer fle­re gan­ger og med øken­de hyp­pig­het. Etter ca 35 sekun­der lig­ger en helt naken Simon brått oppå Lili­an i robå­ten. De els­ker i såkalt ”misjo­nær­stil­ling”. Simon beve­ger seg ryt­misk i sam­leie­be­ve­gel­ser gjen­tat­te gan­ger, og Lili­ans fot/ankel tvin­ner seg sam­ti­dig fle­re gan­ger rundt hans fot. Kame­ra­ets per­spek­tiv er fort­satt rett oven­fra – bil­det fyl­les av skue­spil­ler­ne og sær­lig Simons bak­side i hel­fi­gur på et leie av nyfis­ket fisk. Simon rul­ler seg der­et­ter av og set­ter seg opp ved siden av Lili­an – kame­ra­et for­blir på Lili­an som igjen vises fron­talt naken i hel­fi­gur i noen gans­ke få sekun­der. Bil­det flyt­tes der­et­ter over på et fiske­snø­re med kro­ker under hver­and­re som har stått i sjø­en under akten. Snø­ret er fullt av fisk. Sekven­sen avslut­tes med at Simon trek­ker opp snø­ret med fisken, veks­len­de med under­vanns­bil­der av fisken som trek­kes opp. Det er ingen replik­ker i Els­kovs­se­kven­sen, som sam­let varer i ca et minutt.

Sto­re Stu­dios sitat fra Els­kovs­se­kven­sen (her­etter ”Sita­tet”) begyn­ner der selve sam­leiet begyn­ner – den forut­gå­en­de fjell­for­ma­sjon fulgt av Lili­ans fron­ta­le naken­het og veks­lin­gen med Simon er ute­latt. Sita­tet avslut­tes noen sekun­der etter at Simon har satt seg opp ved siden av Lil­li­an, men før bil­det flyt­tes over på fiske­snø­ret og den fort­sat­te høs­ting av havet. Den etter­føl­gen­de fron­ta­le naken­het av Lili­an er såle­des i det alt vesent­li­ge tatt med i Sita­tet. NRK end­ret intet mel­lom Sita­tets begyn­nel­se og slutt.”

NRKs bruk av film­si­ta­tet er beskre­vet slik på s. 5:

Sto­re Stu­dio omtal­te Kill Bul­jo i sen­din­gen man­dag 19 mars 2007, det vil si fire dager før pre­mie­ren. Omta­len besto blant annet i at man vis­te de aktu­el­le ”ori­gi­nal­sce­ner” fra hen­holds­vis Kara­te Kid, Tita­nic og Brent av frost samt de til­hø­ren­de sce­ner i Kill Buljo.

(…)

Sto­re Stu­dios til­hø­ren­de utdrag fra Kill Bul­jo viser to skue­spil­le­re iført under­tøy, sei­ler­støv­ler og — for den mann­li­ge hoved­per­sons ved­kom­men­de — også syd­vest på hodet. Den mann­li­ge skue­spil­ler lig­ger oppå den kvin­ne­li­ge litt for­skjø­vet, slik at hans høy­re bein lig­ger på utsi­den av hen­nes venst­re. De lig­ger på et leie av del­vis sløy­et fisk i en fiske­bin­ge på dekk av en motor­dre­vet fiske­båt i fart over en fjord. Den mann­li­ge skue­spil­lers rygg er del­vis til­smurt av fiske­slo eller lig­nen­de. Kamera­vin­ke­len til­sva­rer imid­ler­tid den i Brent av frost. Den kvin­ne­li­ge skue­spil­ler kys­ser den mann­li­ge fle­re gan­ger, men den mann­li­ge hoved­per­son beve­ger seg ikke i sam­leie-beve­gel­ser, og den kvin­ne­li­ge hoved­per­sons fot/ankel tvin­ner seg ikke rundt den mann­li­ges fot. Sce­nen avslut­tes før den mann­li­ge hoved­per­son rul­ler seg av den kvin­ne­li­ge, og det er intet avslut­ten­de hel­fi­gur bil­de av den kvin­ne­li­ge hoved­per­son etter akten. I Kill Bul­jo etter­føl­ges ”kli­ne-sce­nen” av at hoved­per­sone­ne – nå påkledd – brått står med ansik­tet i farts­ret­nin­gen i båtens baug med arme­ne ut som ”vin­ger” slik det ble gjort i Tita­nic, hvor­et­ter den kvin­ne­li­ge hoved­per­son mis­ter balan­sen, fal­ler over rek­ka og blir drept av propellen.”

Sitatretten — formålet

Etter åvl § 22 kan man site­re “…  i den utstrek­ning for­må­let betin­ger”.

Etter å ha kon­sta­tert det etter min mening nok­så selv­føl­ge­li­ge at sitat­ret­ten også gir rett til å site­re fra film, heter det i dom­men, på s. 16:

Ting­ret­ten har kom­met til at NRKs bruk at Sita­tet fal­ler innen­for sitat­ret­ten for så vidt gjel­der selve sam­leie­de­len, men at bru­ken av den etter­føl­gen­de fron­ta­le naken­het både falt uten­for hva NRKs for­mål betin­get, og der­til var i strid med god skikk.”

Og vide­re:

Ting­ret­ten leg­ger etter hoved­for­hand­lin­gen til grunn at Sto­re Stu­dios for­mål med Sita­tet var å syn­lig­gjø­re Kill Buljos paro­di på – eller refe­ran­se til – den ca 10 år forut­gå­en­de Els­kovs­se­kven­sen, aktua­li­sert av den fore­stå­en­de pre­miere. Noe ytter­li­ge­re eller dype­re for­mål er på den annen side ikke sannsynliggjort.

Sto­re Stu­dios sen­ding av sam­leie­de­len i Sita­tet reflek­ter­te sym­met­risk Kill Buljos paro­disce­ne både i inn­hold og varig­het. Site­ring av sam­leie­de­len falt såle­des innen­for Sto­re Stu­dios formål.”

Det er de etter­føl­gen­de bil­der av en naken Gøril Mau­seth som ting­ret­ten mener går ut over det som kan site­res. I dom­men heter det på s. 17:

Der­imot har ting­ret­ten kom­met til at Sto­re Stu­dios bruk av Sita­tets etter­føl­gen­de fron­ta­le naken­het var i strid med sitat­reg­le­ne, hoved­sak­lig for­di det­te falt uten­for Sto­re Stu­dios formål.”

Og ret­ten fort­set­ter på s. 18:

Under hoved­for­hand­lin­gen har pro­sjekt­le­der Guttu gjort gjel­den­de at den etter­føl­gen­de fron­ta­le naken­het ble tatt med for å syn­lig­gjø­re Kill Buljos paro­dis­ke side; dels gjen­nom å bely­se hvor ulikt naken­het ble behand­let i de to fil­me­ne, og dels for å få frem ”tonen” i ori­gi­na­len. NRK har også hev­det at man ved å ute­late den forut­gå­en­de fron­ta­le naken­het har utfor­met et ”snilt” sitat fra Elskovssekvensen.

Det­te fører ikke frem. Sto­re Stu­dios for­mål må fast­leg­ges på grunn­lag av den sen­ding man fak­tisk utfor­met; ikke den sen­ding man i etter­tid hev­der man kun­ne ha laget. Avgjø­ren­de er den site­ren­des dati­di­ge for­mål, ikke etter­føl­gen­de rasjonalisering.

For det førs­te kan ikke ret­ten se at Sto­re Stu­dio gjen­nom vis­ning av ca fem sekun­ders etter­føl­gen­de fron­ta­le naken­het fak­tisk lyk­tes i å syn­lig­gjø­re ver­ken Kill Buljos paro­dis­ke side, den uli­ke behand­ling av naken­het eller ”tonen” i Brent av frost. Ingen av de tre angi­ve­li­ge for­mål omta­les redak­sjo­nelt i sen­din­gen over­ho­det, og ingen av de angi­ve­li­ge for­mål er selv­for­kla­ren­de ut fra Sto­re Stu­dios sending.

Sitat­reg­le­ne omfat­ter også de som har et for­mål, men som rea­li­se­rer det­te på en ufor­løst eller direk­te mis­lyk­ket måte. Etter ting­ret­tens syn frem­står Sto­re Stu­dios bruk av den etter­føl­gen­de fron­ta­le naken­het hel­ler ikke som et ube­hjel­pe­lig, mis­lyk­ket eller utjen­lig for­søk på å syn­lig­gjø­re noen av dis­se tre for­hold. Der­imot frem­står Gut­tus for­kla­ring for ret­ten som et etter­føl­gen­de for­søk på å leg­ge et angi­ve­lig for­mål, som ikke var der opp­rin­ne­lig, inn i sen­din­gen i ettertid.”

God skikk

Man kan etter åvl § 22 site­re “slik god skikk til­si­er”. Det­te drøf­tes i dom­men på s. 19:

Når ting­ret­ten fin­ner at Sto­re Stu­dios bruk av den etter­føl­gen­de fron­ta­le naken­het i Sita­tet falt uten­for NRKs for­mål, er det unød­ven­dig å avgjø­re om bru­ken også stred med ”god skikk”. På grunn av sam­men­hen­gen mel­lom de to vil­kår vil ting­ret­ten gjø­re rede for sitt syn også på det­te punkt:

NRK bruk­te ikke Sita­tet i mar­keds­fø­rin­gen av Sto­re Stu­dios sen­ding den 19 mars 2007. ”Sitat” fra and­res beskyt­te­de ånds­verk for å mar­keds­føre egne eller and­res pro­duk­ter vil oftest anses moti­vert i egen ube­ret­ti­get øko­no­misk vin­ning, og der­ved regel­mes­sig være i strid med ”god skikk”. I til­legg vil­le økt eks­po­ne­ring av naken­sce­nen ha økt belast­nin­gen på Mau­seth. Fra­væ­ret av egen urett­mes­sig øko­no­misk vin­ning er imid­ler­tid ver­ken til­strek­ke­lig til eller et argu­ment for å brin­ge et sitat innen­for ”god skikk” slik NRK har anført – det vil hel­ler være et fra­vær av et ellers skjer­pen­de moment.

For­uten bil­de­nes sterkt per­son­li­ge inn­hold iso­lert sett vil ting­ret­ten ved ”god skikk”- vur­de­rin­gen både leg­ge vekt på sitat-for­må­lets styr­ke, og på pub­li­kums og den avbil­de­des antat­te hold­ning. Utgangs­punk­tet må søkes i en bedøm­mel­se av Sita­tets avslut­ten­de fron­ta­le naken­het i hel­fi­gurs for­mat, iso­lert sett. På bak­grunn av Rt 2005 s 1628 (Aktu­ell Rap­port) var avbild­nin­ger av nak­ne voks­ne men­nes­ker i ro for et vok­sent pub­li­kum som selv kan skru av sen­din­gen ordi­nært ikke i strid med ”god skikk” i 2007.”

Så langt kan vi alt­så kon­sta­te­re at ret­ten men­te man kan site­re fra en film, og at NRK i med­hold av sitat­ret­ten kun­ne  vise sam­leie­sce­nen. Men her blir det pro­ble­ma­tisk. NRK har, etter ret­tens mening, vist fem sekun­der for mye. De skul­le ha stop­pet i det man­nen reis­te seg, slik at  man ikke had­de vist en naken Gøril Mau­seth. Ret­ten mener at det­te ikke var nød­ven­dig i for­hold til sita­tets for­mål. Det er en skjønns­mes­sig vur­de­ring. Ret­ten har ikke sagt, og det var etter det jeg for­står hel­ler ikke  anført, at de eks­tra fem sekun­de­ne var tatt med i noen spe­ku­la­tiv hen­sikt. Had­de NRK klip­pet og hengt på de fron­ta­le naken­bil­de­ne had­de jeg kan­skje vur­dert saken anner­le­des. Men de lot fil­men gå fem sekun­der len­ger enn det ret­ten men­te var nød­ven­dig. Det­te kos­tet NRK 155.000 + 81.880 i saksomkostninger.

Man kan etter min mening ikke trek­ke gren­se­ne så sne­vert som ret­ten gjør i det­te til­fel­let. Hvis man først leg­ger til grunn at man kan site­re, da må det være en viss mar­gin i for­hold til hva som kan tas med. Om man skul­le mene at den som site­rer tar med noe mer enn det som er strengt nød­ven­dig, så må man aksep­te­re at det her kan være rom for uli­ke vur­de­rin­ger. Det  drei­er seg om den sam­me film­sce­nen, slik at det ikke er spørs­mål om å  “kryd­re” med  klipp fra and­re sce­ner. Det er hel­ler ikke grunn­lag for å hev­de at selve sita­tet eller de eks­tra fem sekun­de­ne er tatt med av spe­ku­la­ti­ve hen­syn eller av and­re mind­re akt­ver­di­ge grun­ner. De var bare etter ret­tens mening ikke strengt nød­ven­di­ge for å få fram poen­get. Man skal trå var­somt om fem sekun­ders feil­klipp kan kos­te over 200.000.

Dom­men byg­ges også på åvl § 45c om ret­ten til eget bil­de. Ting­ret­ten mener at de fem sekun­de­ne med fron­tal naken­het “kren­ket Mau­seths per­son­vern” (dom­men s. 22). Jeg vil set­te et stort spørs­måls­tegn ved hvor­vidt åvl § 45c i det hele tatt er anven­de­lig i et til­fel­le som det­te. Hoved­for­må­let med § 45c må være at den som er avbil­det skal kun­ne si nei til at bil­det brin­ges ut i det offent­li­ge rom. Her drei­er det seg om en film som har vært vist på kino og på TV2. At man under hev­nis­ning til per­son­vern og rett til eget bil­de skal kun­ne nek­te vis­se sita­ter fra en slik film hvis vil­kå­re­ne for sitat ellers er opp­fylt, er i bes­te fall underlig.

De fles­te av oss som til tider opp­trer i det offent­li­ge rom gjør fra tid til annen noe vi i etter­tid ikke er sær­lig stol­te av og som vi gjer­ne skul­le ha sett ugjort. Jeg mer­ket meg at en som kom­men­ter­te saken på NRKs nett­si­der at kon­se­kven­sen vil bli at Tho­mas Myh­re kan nek­te at man sen­der hans keeper­tab­ber. Og Bjar­te Flem er kan­skje ikke vel­dig stolt av sitt berøm­te utkast (eller var det inn­kast?). Men vi kan ikke vis­ke ut his­to­ri­en og late som om det ikke har skjedd. Vi kan bli kon­fron­tert med tid­li­ge­re utta­lel­ser, gam­le bil­der og gam­le film­klipp. Hvis skue­spil­le­re skal kun­ne nek­te bl.a. film­si­ta­ter under hen­vis­ning til åvl § 45c, da vil det bety en klar inn­skren­king av bl.a. sita­ter. Og aksep­te­rer man at § 45c kan bru­kes i en slik sam­men­heng, da må den også være anven­de­lig i for­hold til all offent­lig frem­fø­ring i mehold av låne­reg­le­ne i kapit­tel 2. Resul­ta­tet blir uak­sep­ta­belt. Hvis et verk som bl.a. inne­hol­der per­son­bil­der er offent­lig­gjort, da må låne­reg­le­ne slå igjen­nom og åvl § 45c kan ikke være en begrens­ning i dette.

Jeg vil­le nok hel­ler ha dømt Se og Hør i saken om Lars Lil­lo Sten­bergs bryl­lup og fri­kjent NRK i den­ne saken.

Ytringsfrihet

I dom­men drøf­tes også for­hol­det til ytrings­fri­he­ten. Ret­ten sum­me­rer opp sin vur­de­ring slik på s. 24:

Ting­ret­ten har oven­for kom­met til at NRKs sen­ding av Sita­tets avslut­ten­de frontale
naken­het falt uten­for NRKs for­mål. Pub­li­se­ring av naken­bil­der av per­soner som motsetter
seg pub­li­se­ring lig­ger langt fra kjer­nen i ytrings­fri­he­tens begrun­nel­se, og omhand­ler intet
spørs­mål av sen­tral sam­funns­mes­sig betyd­ning. Der­til kom­mer at EMK gjen­nom art 8 også
beskyt­ter ret­ten til pri­vat­liv. NRK har ikke anført, og kan hel­ler ikke høres med, at NRK i
det­te til­fel­le må inn­røm­mes en sær­skilt mar­gin for feil­be­døm­mel­se, jf Rt 1999 s 1541
(1553 – Politi­vold) og Rt 2008 s 489 (Pla­ta — pre­miss 57).”

Jeg synes det er søkt av ret­ten å vur­de­re om det å sen­de de avslut­ten­de fem sekun­der er i sam­svar med NRKs for­mål. Det tref­fer hel­ler ikke sær­lig godt å vur­de­re den en skue­spil­ler gjør på film som en del av den­nes privatliv.

Det over­ras­ker meg at NRK ikke har anført at de må ha en mar­gin for feil­be­døm­mel­se. Det ble  sagt i “Plata­dom­men”, Rt 2008 s. 489 pre­miss 57 med hen­vis­ning til Rt  1999 s. 1541 “at media når det gjel­der omta­le av spørs­mål av sen­tral sam­funns­mes­sig betyd­ning, bør gis en roms­lig­het i sine vur­de­rin­ger slik at mind­re feil­skjær ikke anses utslags­gi­ven­de”. Man kan kan­skje si at det å sam­men­lig­ne en film­pa­ro­di med ori­gi­na­len ikke er av sen­tral sam­funns­mes­sig betyd­ning. Men det må like­vel inn­røm­mes en viss margin.

Jeg vil også peke på den utvik­ling vi har hatt når det gjel­der ære­kren­kel­ser. Fra å ha et strengt sann­hets­krav har Nor­ge, etter fle­re gan­ger å ha blitt dømt ved Den euro­pe­is­ke men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len, måt­tet leg­ge stør­re vekt på ytrings­fri­he­ten. Det ble eksem­pel­vis i saken om Tøns­bergs Blad fra 2007 sagt at det ikke vil­le være en ansvars­be­tin­gen­de ære­kren­kel­se selv om det som var skre­vet vis­te seg å være feil, så len­ge man had­de  gjort et for­svar­lig jour­na­lis­tisk arbeid. I ytrings­fri­he­tens navn bør vi ha en slik mar­gin også rundt sita­ter.  Hen­sy­ne­ne er de sam­me: Det skal ikke være så risi­ka­belt å tråk­ke over en gren­se at man bedri­ver utstrakt selv­sen­sur for å være på den sik­re siden. Fem sekun­der mer fra en film enn det som strengt tatt var nød­ven­dig bør ikke pådra ansvar.

Saken er anket. Jeg håper anke­dom­sto­len kom­mer til et annet resultat.

Print Friendly, PDF & Email