Når politikere maner til “samfunnsansvar”

I dagens “Poli­tisk kvar­ter” på NRK P2 kom leder av Stor­tin­gets finans­ko­mi­té, Arbei­der­par­ti­ets Rei­dar San­dal, med en typisk poli­ti­ker­flos­kel om at ban­ke­ne må vise “sam­funns­an­svar” og låne ut mer pen­ger til et nærings­liv som slik­ter med kapitaltørke.

Hel­dig­vis er det gren­ser for hvor mye ban­ker kan låne ut. Det har i alle fall blitt hev­det (jeg har ikke gått grun­dig inn i detal­je­ne) at noe av det som utløs­te finans­kri­sen var at de to USAn­ske bolig­ban­ke­ne Fan­nie Mae og Fred­die Mac etter poli­tisk press had­de bidratt til å låne ut for mye til bolig­låns­kun­der. Ban­ken had­de ikke soli­di­tet nok til å stå i mot da mar­ke­det kol­lap­set, og måt­te kas­te inn håndkledet.

Det er en klar påmin­nel­se om at ansvar­li­ge ban­ker ikke gir etter for poli­ti­ker­nes press om “å vise sam­funns­an­svar” ved å låne ut mer enn hva som er for­svar­lig (og lov­lig) ut fra krav om sik­ker­het, egen­ka­pi­tal­dek­ning osv.

I føl­ge sjef­søk­nom Steinar Juel i Nor­dea, som del­tok i debat­ten, er noe av pro­ble­met nå at obli­ga­sjons­mar­ke­det har tør­ket inn. Bedrif­ter som tid­li­ge­re hen­tet kapi­tal i det­te mar­ke­det hen­ven­der seg nå til ban­ke­ne, og ban­ke­ne har ikke kapa­si­tet til å dek­ke den­ne låne­et­ter­spør­se­len.  Sta­ten har til­ført ban­ke­ne lik­vi­di­tet, men har ikke til­ført mer egen­ka­pi­tal. Det­te hind­rer at ban­ke­ne kom­mer i en lik­vi­di­tets­skvis som kun­ne ha ført til at de ikke had­de kun­net inn­fri egne for­plik­tel­ser. Men det øker ikke ban­ke­nes utlånskapasitet.

Det er poli­ti­ker­ne, f.eks. Rei­dar San­dal, som må vise sam­funns­an­svar ved å gi de nøven­di­ge ram­me­vil­kår, even­tu­elt til­fø­re egen­ka­pi­tal etc. Poli­ti­ker­ne kan ikke sky­ve ansva­ret over på ban­ke­ne ved å kre­ve at ban­ke­ne skal ta en ufor­svar­lig høy risi­ko eller låne ut mer enn de har dek­ning for.

Print Friendly, PDF & Email