Russiske og USAnske domstoler — like gale?

I går kun­ne vi lese at en dom­stol i Colo­ra­do har tvangs­over­ført dis­tri­bu­sjons­ret­tig­he­ter til svens­ke og nors­ke fil­mer til et USAnsk eien­doms­sel­skap. Svens­ke og nors­ke film­folk rea­ge­rer, med god grunn. Jeg kjen­ner ikke USAnsk rett og Colo­ra­do sta­te law godt nok til å kun­ne vur­de­re om dom­men hol­der etter lokal rett. Men jeg vel­ger inn­til vide­re hel­ler å se det­te som et eksem­pel på de absur­de dom­mer man av og til kan få når en lokal dom­mer i USA får en fiks idé, i til­legg til den gene­rel­le lær­dom at USAn­ske dom­sto­ler lett til­side­set­ter uten­len­din­gers interesser.

I 2007 ras­te USA mot Russ­land. De tru­et bl.a. med å blok­ke­re for at Russ­land skul­le kun­ne bli med­lem i WTO. Grun­nen var nettje­nes­ten allofmp3.com. De dis­tri­bu­er­te musikk bil­lig på nett, og hev­det at det var lov­lig. En rus­sisk dom­stol ga allofmp3.com med­hold i at det­te fak­tisk var lov­lig. I ves­ten så vi det­te først og fremst som en bekref­tel­se på at rus­sis­ke dom­sto­ler ikke er seriø­se. Men dom­sto­len i Colo­ra­do synes ikke å være det spor bed­re enn den rus­sis­ke domstolen.

Over bekken etter vær?

Nord­menn els­ker vær. Det skyl­des sik­kert at vi har så mye vær, det varie­rer og det har vært vik­tig. Når jeg har skul­let ori­en­te­re meg om været i Lan­gue­doc har jeg inn­til nylig benyt­tet den frans­ke vær­mel­dings­tje­nes­ten Meteo Fran­ce. På regio­nalt nivå til­byr de vær­mel­ding for de nes­te fire dage­ne — mor­gen, etter­mid­dag og kveld. Det sam­me kan man på for depar­te­ment og lokalt. Side­ne er ful­le av reklame.

NRK og Mete­ro­lo­gisk insti­tutt har gått sam­men om vær­tje­nes­ten www.yr.no. Det­te er en langt bed­re tje­nes­te enn den som er til­gjen­ge­lig fra Meteo Fran­ce, også når det  gjel­der Lan­gue­doc-Rous­sil­lon.  På www.yr.no får vi en ani­ma­sjon for de nes­te to døg­ne­ne og var­sel time for time i den­ne peri­oden. Vi får lang­tids­var­sel for de nes­te ni døg­ne­ne, var­sel for nes­te helg m.m. Og det er reklamefritt.

På alle stedsi­de­ne i Lan­gue­doc-Rous­sil­lon sek­sjo­nen på mitt nett­sted har jeg lagt inn len­ker til lokal vær­mel­ding frar www.yr.no.

Tje­nes­ten www.yr.no bry­ter med det som til nå har vært tra­di­sjo­nen med å ta beta­ling for sli­ke data eller over­les­se vær­si­de­ne med rekla­me. Her kan du lese mer om begrun­nel­sen for å gå den­ne vei­en og  om reak­sjo­ner fra bl.a. nett­opp Meteo Fran­ce. Meteoro­lo­gisk insti­tutt viser her vei både for and­re euro­pe­is­ke vær­tje­nes­ter og for and­re nors­ke insti­tu­sjo­ner som f.eks. Stat­kart.

Ingen er best på alt. På nasjo­nalt og regio­nalt nivå har www.yr.no bare vær­mel­din­ger for utvalg­te ste­der. De viser desver­re ikke noe over­sikts­kart med vær på fle­re ste­der. Vil du ha en rask over­sikt over været i Lan­gue­doc-Rous­sil­lon (eller and­re regio­ner i Frank­ri­ke) gir den frans­ke tje­nes­ten en bed­re over­sikt. Her fin­ner du også egne over­sik­ter over kyst­so­ner, f.eks. hele Mid­del­havs­kys­ten. Her kan du også se sjø­tem­pe­ra­tu­re­ne. Meteo Fran­ce har også en Goog­le-Maps basert tje­nes­te med vær­vars­ler for hoved­vei­ene. Vil du ha bil­de fra vær­ra­dar må du også bru­ke den frans­ke tje­nes­ten. Den dek­ker (bare) Frank­ri­ke, mens www.yr.no bare viser vær­ra­dar for Nor­ge og Nor­den. Men vil du se satel­litt­bil­de er www.yr.no bed­re — også på Frankrike.

Så var det et IKEA-stunt likevel

Så var limou­si­nen med IKEA-møb­ler like­vel bare et reklame­stunt fra IKEA. Aften­pos­te skri­ver i dag, 21. janu­ar 2008:

Nyhets­by­rå­et Agen­ce Fran­ce-Pres­se (AFP), et av ver­dens tre størs­te, gikk fem på reklame­t­rik­set møbel­gi­gant Ikea lan­ser­te i Wash­ing­ton D.C. i helgen.

En offi­si­ell regje­rings­li­mou­sin pry­det med ame­ri­kans­ke flagg kjør­te rundt i hoved­sta­dens gater med fle­re IKEA-flat­pak­ker på taket og en lene­stol stik­ken­de ut fra bagasjerommet.

En ivrig AFP-foto­graf knip­set bilen, og fle­re medi­er, der­iblant Aftenposten.no, skrev at Oba­ma flyt­ter inn i Det hvi­te med Ikea-møbler.”

Det var et godt reklam­stunt. Og det for­kla­rer i alle fall hvor­for man had­de valgt en så håp­løst uprak­tisk bil til å frak­te møblene.

Obama gull verdt for Sverige!

Obama handler på Ikea

For ikke len­ge siden ble det spørs­mål om hvor Michel­le Oba­ma had­de kjøpt en av sine kjo­ler. Leen­de svar­te hun at den var kjøpt hos H&M, eller Hen­nes & Mau­ritz som den­ne svens­ke kje­den vel er mer kjent som hos oss. Det tok ikke lang tid før den­ne kjo­len var utsolgt.

I dag, på dagen for Oba­mas pre­si­dent­inn­set­tel­se, gjen­gir Aften­pos­ten bil­det oven­for, under tit­te­len “- Det­te har vi øvd på i uke­vis”. Bil­det er fra byrå­et AFP, og Aften­pos­ten er gans­ke sik­kert ikke den enes­te avi­sen som har tryk­ket det­te bildet.

Jeg tror ikke USA­ner­ne had­de rea­gert om den påtrop­pen­de pre­si­den­ten had­de gått litt mer up-mar­ket når det skal kjø­pes møb­ler til The Whi­te House. Men sig­na­let må være sterkt: Når flat­pak­ke­de IKEA-møb­ler er gode nok for den aller mest popu­læ­re pre­si­den­ten som skal inn­ta Whi­te House, da er de gans­ke sik­kert mer enn gode nok for den jev­ne USAner.

Slik rekla­me kan ikke kjø­pes for pen­ger. IKEA og H&M kan le hele vei­en til de krise­ram­me­de banker.

Men det over­ras­ker at The Whi­te House ikke dis­po­ne­rer en noe mer prak­tisk bil til flyttebruk.

Et tillegg

Jeg var ikke opp­merk­som på IKEAs egen “Oba­ma-rekla­me” da jeg skrev det­te. Men vi kan more oss med å inn­re­de Det ova­le rom med IKEA-møb­ler på http://www.embracechange09.com.  Jeg tvi­ler vel på at det var den­ne rekla­men som fikk Oba­ma til å hand­le på IKEA, og det ervel hel­ler ikke sik­kert at IKEA-møb­le­ne skal stå i Det ova­le rom­met. Men mor­somt like­vel. Og en liten takk til nrkbeta.no, som had­de fun­net fram til dette.

Vinterstemning i Languedoc

Janu­ar er ikke den måne­den man øns­ker å være i Lan­gue­doc. Tiden stop­per på en måte opp rundt midt­en av novem­ber og går over i en slags dvale hvor det van­lig­vis er ingen­ting mel­lom høst og vår. Rundt midt­en av febru­ar begyn­ner man å ane at vår­en igjen er i anmarsj. Vin­ter har man som regel ikke. (Det er en sann­het med modi­fi­ka­sjo­ner. Rei­ser man opp i fjel­le­ne er det ski­sent­re, og man kan godt opp­le­ve av vei­en er stengt pga snø. Men det skjer ikke i lav­lan­det ved kysten.)

Men i år har snø­en kom­met også der. Midi Libre har en lang bil­led­se­rie med vin­ter i Lague­doc-Rous­sil­lon. Områ­det kan være vak­kert når det er dek­ket med snø.

Stor honnør til Mads Gilbert og Erik Fosse

Jeg har dyp respekt og beund­ring for den inn­sat­sen de to lege­ne Mads Gil­bert og Erik Fos­se har gjort i Gaza. Med risi­ko for egne liv har de tatt seg inn i krigs­so­nen og har stått på for å red­de liv.

De to har også gjort en fan­tas­tisk inn­sats som øyen­vit­ner til Isra­els gru­som­he­ter. Israel had­de åpen­bart plan­lagt å gjen­nom­føre sin ned­slak­ting uten vest­li­ge vit­ner til ste­de. Den medie­stra­te­gi­en har Mads Gil­bert og Erik Fos­se tor­pe­dert. Hør inter­vju med Erik Fos­se her (VG).

Takk for at dere vil og tør, Mads Gil­bert og Erik Fosse!

Beatles-nedtur: Podcast er trukket

Gle­den over Podcast-seri­en “Dag­lig Beatles” skul­le vise seg å bli kort­va­rig. NRK har måt­tet trek­ke det­te, for­di avta­le­ne med FONO og IFPI ikke til­lot det­te. Og det var vel egent­lig for godt til å være sant.

Dis­se avta­len til­la­ter bare at man leg­ger ut pro­gram­mer som har vært sendt for inn­til fire uker siden, og den­ne seri­en gikk i 2007. Som kjent er 2007 mer enn fire uker siden.

Når det gjel­der mer opp­lys­nin­ger om det­te viser jeg til nrkbeta.no.

Selv har jeg seri­en slik den opp­rin­ne­lig ble podcas­tet, og har laget en spille­lis­te hvor musik­ken er på plass. (Sup­plert med ori­gi­na­ler til cover­lå­ter, inn­spil­lin­ger som Beatles lån­te fra og ble inspi­rert av, osv). Så for meg betyr det egent­lig ikke så mye. Men det var dumt at et så spen­nen­de pro­sjekt ikke lot seg realisere.

NRKs nyttårsgave til alle Beatles-interesserte

Sen­høs­tes 2008 inn­gikk NRK og TONO en avta­le som gir NRK rett til å inklu­de­re musikk i podcasts som NRK leg­ger ut på net­tet. Nå kvit­te­rer NRK med en skik­ke­lig nytt­års­gave til alle Beatles-inter­es­ser­te. Hele seri­en “Dag­lig Beatles” som ble sendt 2007 er nå lagt ut på nytt, den­ne gan­gen med musik­ken. RSS-feed er http://podkast.nrk.no/program/beatles_komplett.rss.

Det­te er en mile­pæl på man­ge måter. Det var vir­ke­lig et gjen­nom­brudd da NRK og TONO inn­gikk sin avta­le. Og nå er det visst­nok førs­te gang at Beatles’ musikk er til­gjen­ge­lig for lov­lig ned­las­ting på nett. Og det er gra­tis, fra NRK. Til nå har ikke en gang tje­nes­ter som iTu­nes kun­net leg­ge ut Beatles. Seri­en skal lig­ge ute i fire uker. Så her er det bare å las­te ned mens man kan.