Stor honnør til Mads Gilbert og Erik Fosse

Jeg har dyp respekt og beund­ring for den inn­sat­sen de to lege­ne Mads Gil­bert og Erik Fos­se har gjort i Gaza. Med risi­ko for egne liv har de tatt seg inn i krigs­so­nen og har stått på for å red­de liv.

De to har også gjort en fan­tas­tisk inn­sats som øyen­vit­ner til Isra­els gru­som­he­ter. Israel had­de åpen­bart plan­lagt å gjen­nom­føre sin ned­slak­ting uten vest­li­ge vit­ner til ste­de. Den medie­stra­te­gi­en har Mads Gil­bert og Erik Fos­se tor­pe­dert. Hør inter­vju med Erik Fos­se her (VG).

Takk for at dere vil og tør, Mads Gil­bert og Erik Fosse!