Stor honnør til Mads Gilbert og Erik Fosse

Jeg har dyp respekt og beund­ring for den inn­sat­sen de to lege­ne Mads Gil­bert og Erik Fos­se har gjort i Gaza. Med risi­ko for egne liv har de tatt seg inn i krigs­so­nen og har stått på for å red­de liv.

De to har også gjort en fan­tas­tisk inn­sats som øyen­vit­ner til Isra­els gru­som­he­ter. Israel had­de åpen­bart plan­lagt å gjen­nom­føre sin ned­slak­ting uten vest­li­ge vit­ner til ste­de. Den medie­stra­te­gi­en har Mads Gil­bert og Erik Fos­se tor­pe­dert. Hør inter­vju med Erik Fos­se her (VG).

Takk for at dere vil og tør, Mads Gil­bert og Erik Fos­se!

Print Friendly, PDF & Email
  • De har gjort sto­re ting, både som leger og men­nes­ker, og avslørt ytter­li­ge­re en tyran­nisk okku­pant.

  • Per Mag­ne Johan­sen

    Stil­ler meg i rek­ken av nord­menn som er impo­nert og stolt av Gil­berts og Fos­ses inn­sats. De er men­nes­ker som ikke bare sit­ter i sofa­en men som vir­ke­lig gjør noe for sine med­men­nes­ker. Sam­ti­dig flau over at noen trek­ker deres moti­ver i tvil og stil­ler seg tvi­len­de til deres vit­nes­byrd fra tra­ge­die­ne. Spe­si­elt skuf­fet over noen toppo­li­ti­ke­res utta­lel­ser.