Vinterstemning i Languedoc

Janu­ar er ikke den måne­den man øns­ker å være i Lan­gue­doc. Tiden stop­per på en måte opp rundt midt­en av novem­ber og går over i en slags dvale hvor det van­lig­vis er ingen­ting mel­lom høst og vår. Rundt midt­en av febru­ar begyn­ner man å ane at vår­en igjen er i anmarsj. Vin­ter har man som regel ikke. (Det er en sann­het med modi­fi­ka­sjo­ner. Rei­ser man opp i fjel­le­ne er det ski­sent­re, og man kan godt opp­le­ve av vei­en er stengt pga snø. Men det skjer ikke i lav­lan­det ved kysten.)

Men i år har snø­en kom­met også der. Midi Libre har en lang bil­led­se­rie med vin­ter i Lague­doc-Rous­sil­lon. Områ­det kan være vak­kert når det er dek­ket med snø.

Print Friendly, PDF & Email