Obama gull verdt for Sverige!

Obama handler på Ikea

For ikke len­ge siden ble det spørs­mål om hvor Michel­le Oba­ma had­de kjøpt en av sine kjo­ler. Leen­de svar­te hun at den var kjøpt hos H&M, eller Hen­nes & Mau­ritz som den­ne svens­ke kje­den vel er mer kjent som hos oss. Det tok ikke lang tid før den­ne kjo­len var utsolgt.

I dag, på dagen for Oba­mas pre­si­dent­inn­set­tel­se, gjen­gir Aften­pos­ten bil­det oven­for, under tit­te­len “- Det­te har vi øvd på i uke­vis”. Bil­det er fra byrå­et AFP, og Aften­pos­ten er gans­ke sik­kert ikke den enes­te avi­sen som har tryk­ket det­te bildet.

Jeg tror ikke USA­ner­ne had­de rea­gert om den påtrop­pen­de pre­si­den­ten had­de gått litt mer up-mar­ket når det skal kjø­pes møb­ler til The Whi­te House. Men sig­na­let må være sterkt: Når flat­pak­ke­de IKEA-møb­ler er gode nok for den aller mest popu­læ­re pre­si­den­ten som skal inn­ta Whi­te House, da er de gans­ke sik­kert mer enn gode nok for den jev­ne USAner.

Slik rekla­me kan ikke kjø­pes for pen­ger. IKEA og H&M kan le hele vei­en til de krise­ram­me­de banker.

Men det over­ras­ker at The Whi­te House ikke dis­po­ne­rer en noe mer prak­tisk bil til flyttebruk.

Et tillegg

Jeg var ikke opp­merk­som på IKEAs egen “Oba­ma-rekla­me” da jeg skrev det­te. Men vi kan more oss med å inn­re­de Det ova­le rom med IKEA-møb­ler på http://www.embracechange09.com.  Jeg tvi­ler vel på at det var den­ne rekla­men som fikk Oba­ma til å hand­le på IKEA, og det ervel hel­ler ikke sik­kert at IKEA-møb­le­ne skal stå i Det ova­le rom­met. Men mor­somt like­vel. Og en liten takk til nrkbeta.no, som had­de fun­net fram til dette.