Over bekken etter vær?

Nord­menn els­ker vær. Det skyl­des sik­kert at vi har så mye vær, det varie­rer og det har vært vik­tig. Når jeg har skul­let ori­en­te­re meg om været i Lan­gue­doc har jeg inn­til nylig benyt­tet den frans­ke vær­mel­dings­tje­nes­ten Meteo Fran­ce. På regio­nalt nivå til­byr de vær­mel­ding for de nes­te fire dage­ne — mor­gen, etter­mid­dag og kveld. Det sam­me kan man på for depar­te­ment og lokalt. Side­ne er ful­le av reklame.

NRK og Mete­ro­lo­gisk insti­tutt har gått sam­men om vær­tje­nes­ten www.yr.no. Det­te er en langt bed­re tje­nes­te enn den som er til­gjen­ge­lig fra Meteo Fran­ce, også når det  gjel­der Lan­gue­doc-Rous­sil­lon.  På www.yr.no får vi en ani­ma­sjon for de nes­te to døg­ne­ne og var­sel time for time i den­ne peri­oden. Vi får lang­tids­var­sel for de nes­te ni døg­ne­ne, var­sel for nes­te helg m.m. Og det er reklamefritt.

På alle stedsi­de­ne i Lan­gue­doc-Rous­sil­lon sek­sjo­nen på mitt nett­sted har jeg lagt inn len­ker til lokal vær­mel­ding frar www.yr.no.

Tje­nes­ten www.yr.no bry­ter med det som til nå har vært tra­di­sjo­nen med å ta beta­ling for sli­ke data eller over­les­se vær­si­de­ne med rekla­me. Her kan du lese mer om begrun­nel­sen for å gå den­ne vei­en og  om reak­sjo­ner fra bl.a. nett­opp Meteo Fran­ce. Meteoro­lo­gisk insti­tutt viser her vei både for and­re euro­pe­is­ke vær­tje­nes­ter og for and­re nors­ke insti­tu­sjo­ner som f.eks. Stat­kart.

Ingen er best på alt. På nasjo­nalt og regio­nalt nivå har www.yr.no bare vær­mel­din­ger for utvalg­te ste­der. De viser desver­re ikke noe over­sikts­kart med vær på fle­re ste­der. Vil du ha en rask over­sikt over været i Lan­gue­doc-Rous­sil­lon (eller and­re regio­ner i Frank­ri­ke) gir den frans­ke tje­nes­ten en bed­re over­sikt. Her fin­ner du også egne over­sik­ter over kyst­so­ner, f.eks. hele Mid­del­havs­kys­ten. Her kan du også se sjø­tem­pe­ra­tu­re­ne. Meteo Fran­ce har også en Goog­le-Maps basert tje­nes­te med vær­vars­ler for hoved­vei­ene. Vil du ha bil­de fra vær­ra­dar må du også bru­ke den frans­ke tje­nes­ten. Den dek­ker (bare) Frank­ri­ke, mens www.yr.no bare viser vær­ra­dar for Nor­ge og Nor­den. Men vil du se satel­litt­bil­de er www.yr.no bed­re — også på Frankrike.