Russiske og USAnske domstoler — like gale?

I går kun­ne vi lese at en dom­stol i Colo­ra­do har tvangs­over­ført dis­tri­bu­sjons­ret­tig­he­ter til svens­ke og nors­ke fil­mer til et USAnsk eien­doms­sel­skap. Svens­ke og nors­ke film­folk rea­ge­rer, med god grunn. Jeg kjen­ner ikke USAnsk rett og Colo­ra­do sta­te law godt nok til å kun­ne vur­de­re om dom­men hol­der etter lokal rett. Men jeg vel­ger inn­til vide­re hel­ler å se det­te som et eksem­pel på de absur­de dom­mer man av og til kan få når en lokal dom­mer i USA får en fiks idé, i til­legg til den gene­rel­le lær­dom at USAn­ske dom­sto­ler lett til­side­set­ter uten­len­din­gers inter­es­ser.

I 2007 ras­te USA mot Russ­land. De tru­et bl.a. med å blok­ke­re for at Russ­land skul­le kun­ne bli med­lem i WTO. Grun­nen var nettje­nes­ten allofmp3.com. De dis­tri­bu­er­te musikk bil­lig på nett, og hev­det at det var lov­lig. En rus­sisk dom­stol ga allofmp3.com med­hold i at det­te fak­tisk var lov­lig. I ves­ten så vi det­te først og fremst som en bekref­tel­se på at rus­sis­ke dom­sto­ler ikke er seriø­se. Men dom­sto­len i Colo­ra­do synes ikke å være det spor bed­re enn den rus­sis­ke dom­sto­len.

Print Friendly, PDF & Email
  • Er ikke det­te helt van­lig jus da? Om du skyl­der meg pen­ger og du nek­ter å beta­le, så kan jeg få dom­sto­len til å gi meg Elvis­plate­sam­lin­gen din? Sam­men­lig­nin­gen med allofmp3.com vir­ker litt rar. Hvor­dan mener du dom­sto­le­ne skal tvin­ge SF til å gjø­re opp for seg? Eller, hvor­dan gjø­res det i Nor­ge?

    Om kra­vet er reelt eller ikke, er det jo vans­ke­lig å si noe om, men det vir­ker jo reelt nok for dom­sto­len der borte i alle fall.