Montpellier har blitt en tre-stjerners by

Når man snak­ker om stjer­ner i Michelin guid­en ten­ker nok de fles­te på res­tau­ran­ter — i den grad de i det hele tatt for­bin­der noe med det­te. Men Michelin har den sam­me stjerne­him­me­len i den grøn­ne seri­en (ste­der å besø­ke, sever­dig­he­ter, osv). Ska­la­en er den sam­me: Tre stjer­ne betyr at ste­det er verdt en rei­se, to stjer­ner at det er verdt en omvei og en stjer­ne at det er et meget inter­es­sant sted.

Montpel­li­er var inn­til sis­te utga­ve en to-stjer­ners by, i føl­ge Michelin. Men i sis­te utga­ve er byen opp­gra­dert til tre stjer­ner. Det er først og fremst utbyg­gin­gen av nye trikke­lin­jer, Musée Fabre og et nytt akva­ri­um som har gitt byen det­te løf­tet. De loka­le myn­dig­he­te­ne ven­ter selv­føl­ge­lig at det­te skal øke turist­tra­fik­ken til byen. Og siden Montpel­li­er er “min” by i Frank­ri­ke set­ter også jeg pris på den nye stjernen.

Hvis du leser fransk kan du fin­ne mer hos La Gazet­te de Montpel­li­er.