Går piratene på grunn?

I Stock­holm tings­rett utkjem­pes nå et vik­tig slag om beskyt­tel­se av opp­havs­menns og utøven­de kunst­ne­res vern av sine verk og kunst­ne­ris­ke pre­sta­sjo­ner. Omsi­der har saken mot fol­ke­ne bak Pirat Bay kom­met i gang.

Jeg har null sym­pa­ti med de som mener at man skal ha rett til å for­sy­ne seg gra­tis av and­res verk. Det er utro­lig frekt å si til opp­havs­menn at man ikke skal få lov til å gjø­re sine verk til­gjen­ge­lig for and­re på det vil­kår at man beta­ler et veder­lag, og at man ikke fritt kan gjø­re det­te til­gjen­ge­lig for and­re. Når Unge Venst­re har gjort seg til tal­s­per­son for det­te har de gått i en fjortisfelle.

Det kan hen­de at noen fak­tisk har en ideo­lo­gisk begrun­nel­se for det de gjø­re, på lin­je med 1800-talls anar­kis­ten Proud­hon som hev­det at “eien­dom er tyve­ri”. Men for de fles­te stik­ker det nok ikke dype­re enn at man ikke vil beta­le for noe man kan tus­ke til seg gra­tis, og de fles­te bryr seg null om opp­havs­menn og utøve­re. For­søk på begrun­nel­se er for de fles­te ikke annet enn et for­søk på å hvit­vas­ke sin litt dår­li­ge samvittighet.

Det hers­ker ingen tvil om at det aller mes­te av det som gjø­res til­gjen­ge­lig av musikk, film m.m. for fjern­ko­pie­ring via net­tet skjer uten opp­havs­men­ne­nes sam­tyk­ke og er der­med ulovlig.

Con­ti­nue read­ing Går pira­te­ne på grunn?