Sensurert musikk i Mozart og Madonna

Pro­gram­met “Mozart og Madon­na” i NRK P2 har sen­sur som ukens tema. Her kan vi ven­te å få høre mye av den musik­ken som av uli­ke grun­ner har blitt for­budt å spil­le, ikke minst for­budt i NRK selv.

Nå skri­ves det­te mens det ennå er noen minut­ter til førs­te sen­ding går på luf­ta, så om pro­gram­met inn­frir vet jeg ikke. Men det bør bli inter­es­sant å kun­ne låne øret til den­ne kob­lin­gen mel­lom musikk og sen­sur.

Mozart og Madon­na” sen­des hver uke­dag mel­lom kl. 09.03 og 10.00. Man­ge har and­re ting å gjø­re på det­te tids­punk­tet. Men pro­gram­met er til­gjen­ge­lig som podast. Gå  hit for å abon­ne­re i iTu­nes eller her for RSS-feed.

Print Friendly, PDF & Email
 • C. Jeb­sen

  hei Olav!
  Jeg hør­te deler av pro­gram­met og lurer på om du hus­ker noen av låte­ne som var blitt sen­su­rert. jeg hus­ker Duke Elling­tons Peer Gynt Suite og Bera­neks Dra til hele­ve­te, men er ikke sik­ker på fle­re. Kan du hjel­pe?

  c

 • @Jebsen

  I 1996 kom det ut en CD-sam­ling med sen­su­rer­te låter siden 1966. Det er den enses­te sam­ling av sitt slag jeg har hørt.

  Sik­kert vans­ke­lig å få tak i, men fle­re bibliot­ker har den sik­kert:
  http://www.deich.folkebibl.no/cgi-bin/websok?mode=p&tnr=699173&st=p

  Her er låte­ne
  — Aya­tol­lah
  — Black Jack
  — Brigg
  — Dra te’ hælve­te
  — Dri­te­vise
  — Du har gjort meg glad
  — En sørg­mo­dig skil­lings­vise om Solveigs ferd til hoved­sta­den
  — Fru John­sen
  — Gud Sig­ne
  — Kom, bli med til Køben­havn
  — Nei, nei, nei
  — Nå går det på ræva
  — Satan lever
  — Som­mer­lyk­ke
  — Stil­le døgn i Clichy