Om deling og stjeling

Nett­ko­pis­te­ne, de som ulov­lig gjør til­gjen­ge­lig og skaf­fer seg urett­mes­sig til­gang til opp­havs­retts­lig ver­net mate­ria­le via nett­ko­pie­rings­tje­nes­ter (“fil­de­ling”) for­sva­rer seg gjer­ne med at de ikke bedri­ver noen form for tyve­ri. Det er et for­søk på å hvit­vas­ke egen sam­vit­tig­het, omtrent på lin­je med svind­le­re som hev­der at de bare bedrar for­sik­rings­sel­ska­per, ban­ker og and­re rike insti­tu­sjo­ner, ikke van­li­ge folk. Og det er et for­søk på å vin­ne opi­nio­nen.

Hvis man skal se strengt juri­disk på det­te ram­mes ikke ulov­lig til­gjenge­lig­gjø­ring og ned­las­ting av tyveri­be­stem­mel­sen i straffe­lo­vens § 257. Men det blir som å insis­te­re på at den som las­ter ned musikk fra iTu­nes, Musikkon­line og and­re til­sva­ren­de tje­nes­ter ikke kjø­per musik­ken, for­di den avta­le som da inn­gås strengt tatt ikke er en kjøps­av­ta­le. (Den som vil ha begrun­nel­sen kan lese mer her.) Det er ingen grunn til å for­ta­pe seg i sli­ke juri­dis­ke spiss­fin­dig­he­ter i en dis­ku­sjon om ulov­lig til­gjenge­lig­gjø­ring og ned­las­ting av musikk.

Det som er er hevet over tvil er at man ulov­lig til­eg­ner seg og gir vide­re ver­di­er som til­hø­rer and­re. Man kan lure på om de som hard­nak­ket hev­der at de ikke bedri­ver tyve­ri er så pimi­ti­ve inne i hode­ne sine at de ikke for­står at ver­di­en av en CD-pla­te ikke er den plas­tik­ken man kjø­per, mne det inn­hold som gjø­res til­gjen­ge­lig via det­te medi­et. Det fysis­ke pro­duk­tet ale­ne kos­ter vel et sted mel­lom 3 og 5 kr, om vi tar med bok­sen, cover­inn­legg og selve pla­ten. Det som kos­ter er å pro­du­se­re musik­ken, fra den tiden kom­po­nist og musi­ker bru­ker på å lage den, inn­spil­lings­kost­na­der, osv. Det er den­ne ver­di­en man stje­ler, enten man gjø­re det ved å stje­le CD-pla­ter eller ved å kopiere filer.

Vi bru­ker beteg­nel­sen tyve­ri i man­ge sam­men­hen­ger. I det sis­te har det f.eks. vært skre­vet en del om iden­ti­tets­ty­ve­ri­er. Det er selv­føl­ge­lig ikke slik at den som stje­ler en annens iden­ti­tet kap­per hodet av ved­kom­men­de per­son for å få med seg noe fysisk hvor iden­ti­te­ten kan­skje sit­ter. Man til­eg­ner seg infor­ma­sjon som mis­bru­kes til uli­ke bedra­gers­ke trans­ak­sjo­ner. Men vi kal­ler det iden­ti­tets­ty­ve­ri og lever greit med det, selv om dis­se hand­lin­ge­ne er mye len­ger fra det egent­li­ge tyve­ri­et enn det som nett­ko­pis­te­ne dri­ver med.

Hvis jeg deler en flas­ke vin med noen, da får and­re nyte godt av vinen. Men det blir mind­re til meg. Det er det­te som kjenne­teg­ner deling: Man gir bort noe av sitt eget. Men hvis jeg for­tel­ler ver­den at det er fritt fram å for­sy­ne seg av sau­er på som­mer­bei­te i fjel­let, av fru­ten på trær­ne i Har­dan­ger eller av bygge­ma­te­ria­ler på en bygge­plass, da bedri­ver jeg ikke deling. Jeg kan dele mine tan­ker eller min musikk med and­re som måt­te være inter­es­sert i å høre på. Men å si til all ver­den at de kan kopiere and­res musikk og å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for at and­re skal kun­ne kopiere musik­ken, det er mer som å hjel­pe folk til å gå på eple­slang hos and­re. Det er ikke deling.

Man kan all­tid dis­ku­te­re valg av ord. Men ulov­lig nett­ko­pie­ring har langt mer til fel­les med sim­pelt tyve­ri enn med deling.

Print Friendly, PDF & Email
 • Mor­ten

  Ord er gøy og kan bru­kes til så mangt. Hvor­dan man beteg­ner urett­mes­sig nett­ko­pie­ring sier nok adskil­lig mer om den som beteg­ner enn det som blir beteg­net for å si det sånn.

  Selv vil jeg slå et slag for ord som kvat­re, rap­se, sno, smy­ge og kan­skje sær­lig sni­ke. Den som sni­ker på trik­ken får seg en gra­tis­tur som går utover bunn­lin­ja til Oslo Spor­vei­er omtrent som den som snik­de­ler?

 • Ja, sni­king er en god sam­men­lig­ning. Man “stje­ler” ikke akku­rat en trikke­tur, men det blir like galt å si at man bedri­ver “trik­ke­de­ling”.

 • Klaus

  Etter van­lig språk­bruk betyr det å dele enten å dele opp en hel­het i mind­re deler eller at man har noe sam­men. Ved deling av mate­ri­el­le goder for­rin­ger delin­gen dele­rens andel av godet, men det føl­ger sna­re­re av det del­tes egen­ska­per enn av delings­hand­lin­gen – f.eks kan man dele en opp­le­vel­se eller en erfa­ring uten at det skjer en for­rin­gel­se.

  Vide­re er det slik at rett­mes­sig til­gang ikke er en betin­gel­se for at ordet deling er pas­sen­de jf tyv­ban­der som deler utbyt­tet fra sine onde gjer­nin­ger. Det er der­for vans­ke­lig å være enig i at ”deling” ikke er en pas­sen­de beteg­nel­se for fil­de­ling med de grun­ner som Tor­vund nev­ner. Noe annet er det at ordet “deling” ikke inklu­de­rer en kon­klu­sjon knyt­tet til god­he­ten av fil­de­lings­hand­lin­gen. Det kan selv­sagt være fris­ten­de å benyt­te et ord som inne­hol­der en slik kon­klu­sjon — og det kan også være gode grun­ner for å gjø­re det — men å fra et slikt stå­sted argu­men­te­re mot den mer nøy­tra­le beteg­nel­sen ”deling” uten å klar­gjø­re den­ne for­ut­set­nin­gen frem­står ikke som sak­lig.

 • Går man til den opp­rin­ne­li­ge betyd­ning av ordet del/dele (og til­sva­ren­de for share/sharing, part/partager osv), så betyr det at man deler opp noe i mind­re deler, og dis­se delen kan even­tu­elt for­de­les mel­lom fle­re som der­med deler det man i utgangs­punk­tet had­de. Man kan dele en kake, man kan dele et over­skudd, dele et eier­skap (f.eks. i form av aksjer, som p på engelsk heter nettop “sha­res”) osv. (Men når det er neg­a­tivt vil man nok helst snak­ke om å for­de­le, ikke dele. Man for­de­ler et ansvar, gjeld m.m., man deler det van­lig­vis ikke.) Om man har beret­ti­get til­gang eller ikke er irre­le­vant. Man deler også byt­tet etter et ran, inn­brudds­raid, osv. Fel­les er at man deler opp en hel­het i mind­re deler.

  Men ut over det­te blir det bare en kamp om ord. Jeg tror ikke Klaus har noe grunn­lag for å si noe om hva som er “van­lig spårk­bruk” ut over sin egen syn­sing. Kan­skje er det van­lig i vis­se kret­ser, men det behø­ver ikke bety at det har all­menn utbre­del­se. Uan­sett vil bruk av ordet “deling” i betyd­nin­gen å gi and­re adgang til å kopiere and­res verk ha mis­tet for­bin­del­sen med ordets opp­rin­ne­li­ge betyd­ning.

  Jeg hol­der fast ved at bruk av ordet “deling” som beteg­nel­se for nett­ko­pie­ring er en eufe­mis­me som folk bru­ker for å hvit­vas­ke sin sam­vit­tig­het. Da kan de si til seg selv og and­re at de ikke “stje­ler”. Og uan­sett valg av ord så er rea­li­te­ten at de ube­ret­ti­get til­eg­ner seg noe som til­hø­rer and­re og påfø­rer ret­tig­hets­ha­ver et tap.

 • Hei
  En liten ting jeg lurer på om du har syns­punk­ter ved. Du sier

  Man kan lure på om de som hard­nak­ket hev­der at de ikke bedri­ver tyve­ri er så pimi­ti­ve inne i hode­ne sine at de ikke for­står at ver­di­en av en CD-pla­te ikke er den plas­tik­ken man kjø­per, mne det inn­hold som gjø­res til­gjen­ge­lig via det­te medi­et. Det fysis­ke pro­duk­tet ale­ne kos­ter vel et sted mel­lom 3 og 5 kr, om vi tar med bok­sen, cover­inn­legg og selve pla­ten. Det som kos­ter er å pro­du­se­re musik­ken, fra den tiden kom­po­nist og musi­ker bru­ker på å lage den, inn­spil­lings­kost­na­der, osv. Det er den­ne ver­di­en man stje­ler, enten man gjø­re det ved å stje­le CD-pla­ter eller ved å kopiere filer.

  Pink Floyds album Dark Side of the Moon lå, såvidt jeg har skjønt, på Billboards lis­te over mest solg­te album i tiår. For­di det var et fan­tas­tisk bra album, og for­di de som lik­te pla­ten, spil­te den mye. Der­med ble den utslitt, og de måt­te gå til inn­kjøp av en ny. Der­som man sam­men­stil­ler det med utsag­net ditt, bur­de plate­sel­ska­pe­ne da ikke ha til­bytt inn­byt­te av utslit­te pla­ter slik at man kun­ne få en ny utga­ve for ‘mel­lom 3 og 5 kr’? Man har jo alle­re­de betalt for det det kos­ter å pro­du­se­re musik­ken! Så her har i så fall plate­sel­ska­pe­ne ‘stjå­let’ fra for­bru­ker­ne? Rett og slett for­di det ikke var mulig for for­bru­ker­ne å ta sine egne sik­ker­hets­ko­pi­er.

 • Man kun­ne ta den opp på bånd eller på kas­sett — fullt lov­lig. Når et eksemp­lar er øde­lagt så er det øde­lagt, og man har ikke krav på å få noe nytt. Du kan hel­ler ikke kre­ve ny bok om den du har er lest i fil­ler. Og man kun­ne like godt argu­men­tert for at når man har hørt så mye på musik­ken at pla­ten er utslitt, da for­tje­ner kom­po­nist og artist det eks­tra veder­la­get de får ved at du må kjø­pe det en gang til.