Endelig en kalenderløsning som fungerer!

Noen vil ha lagt mer­ke til at jeg ikke er sær­lig impo­nert over IT-tje­nes­te­ne ved UiO, for å si det litt for­sik­tig. Den valg­te kalen­der­løs­nin­gen (Lotus Notes) har blitt stå­en­de som et (av litt for man­ge) sym­bo­ler på håp­løse og lite bru­ker­venn­li­ge valg. De har gitt oss laste­bil for å frak­te en 7. sans som dess­uten ikke hånd­te­rer stan­dar­der på en god måte. Selv har jeg i stor grad kut­tet ut tje­nes­ter fra UiO, eller de løs­nin­ger USIT anbe­fa­ler. (Og det at vi er umyn­dig­gjort når det gjel­der hva vi kan gjø­re på vår egen kon­tor­ma­skin er en med­vir­ken­de årsak til at jeg fore­trek­ker å arbei­de hjem­me frem­for på kontoret.)

Omsi­der har jeg fun­net en kalen­der­løs­ning som fun­ge­rer, og den kan fun­ge­re for alle. Løs­nin­gen er, som så ofte ellers, Goog­le. Det har nå kom­met et pro­gram, Goog­le Calen­dar Sync, for å syn­kro­ni­se­re Goog­le kalen­dern med Out­look kalen­de­ren. Syn­kro­ni­se­rin­gen skjer auto­ma­tisk. De maski­ner jeg bru­ker er alle satt opp til å syn­kro­ni­se­re mot min Goog­le-kalen­der. Der­med har jeg omsi­der opp­da­ter­te Out­look-kalend­re på alle PCer jeg bru­ker, i til­legg til å ha kalen­de­ren på web og på mobiltelefonen.

I til­legg kan jeg gi de jeg måt­te øns­ke til­gang til min Goog­le-kalen­der, slik at de som har et legi­timt behov for å kun­ne vite hvor jeg er eller hva slags pla­ner jeg har kan se min kalen­der på nett.

Print Friendly, PDF & Email