Politisk reklame — regjeringen snubler igjen

Nor­ge tap­te — ikke over­ras­ken­de — saken i Stras­bourg om poli­tisk rekla­me på TV. Ret­ten til poli­tis­ke ytrin­ger er yrtings­fri­he­tens indre­fi­lét, noe som også er under­stre­ket i Grunn­lo­ven § 100 annet ledd, som lyder:

Fri­mo­di­ge Ytrin­ger om Stats­sty­rel­sen og hvil­ken­som­helst anden Gjen­stand ere Enhver til­lad­te. Der kan kun sæt­tes sli­ge klar­lig defi­ne­rede Grænd­ser for den­ne Ret, hvor sær­lig tungt­vei­en­de Hen­syn gjø­re det for­svar­ligt holdt op imod Ytrings­fri­he­dens Beg­run­del­ser.”

Når man kan kjø­pe seg plass for å ytre seg om det mes­te på TV, da er det ikke lett å for­sva­re at man dog ikke skal få lov til å kjø­pe seg plass for å ytre seg om poli­tis­ke spørs­mål. At et for­bud mot sli­ke ytrin­ger skal  frem­me Sand­heds­sø­gen, Demo­kra­ti og Indi­vi­dets frie Menings­dan­nel­se, som det står i Grl § 100 førs­te ledd, er for meg gans­ke ufor­ståe­lig.

Det er man­ge grun­ner til ikke å øns­ke poli­tisk rekla­me. Det er et argu­ment at det er de rike og res­surs­ster­ke  som da vil kun­ne kjø­pe seg reklame­plass. Men det argu­men­tet bærer ikke når pro­ble­met var at det bare var de sto­re som slapp til på redak­sjo­nell plass i valg­kam­pen. Og det er uan­sett de rike og sto­re som slip­per mest til. Det er de som kan leie infor­ma­sjons­by­rå­er for å få plan­tet pas­sen­de nyhets­sa­ker i medie­ne, det er de som kan leie folk til å lage pro­fe­sjo­nel­le nett­si­der, det er de som kan lage fine skrif­li­ge pre­sen­ta­sjo­ner, osv.

En grunn til at jeg de sene­re åre­ne har blitt mer posi­tiv til poli­tisk rekla­me er den gene­rel­le for­flat­nin­gen og tab­lo­id­i­se­ren­de jour­na­lis­tik­ken. Når media er mer opp­tatt av å lage under­hol­den­de debat­ter hvor man foku­se­rer på kon­flik­ter enn på å få fram hva par­ti­ene fak­tisk står for, da er deres valg­kamp­dek­ning util­strek­ke­lig. Da kan det være et godt sup­ple­ment at par­ti­ene også kom­mer til orde selv, uten at en tabo­lid jour­na­list skal bestem­me pre­mis­se­ne.

Høy­re og FrP har sagt at de ikke kom­mer til å bry seg om for­bu­det. Høy­re har alle­re­de sendt sin reklame­film på TV-Aften­bla­det. De mener at det­te for­bu­det er dødt etter dom­men i Stras­bourg. Depar­te­men­tet kan ikke la være å rea­ge­re på en slik pro­vo­ka­sjon, når de først har tatt det stand­punk­tet de har. Så vi får nok noen nye run­der med den­ne saken, som Nor­ge igjen kom­mer til å tape om saken på nytt kom­mer opp for EMD.

Man kun­ne ha valgt å regu­le­re poli­tisk rekla­me. Det kun­ne vært reg­ler om omfang, om hvor mye pen­ger som kan bru­kes, osv. Men først og fremst bur­de man la de sam­me reg­ler gjel­de for poli­tisk rekla­me som for annen rekla­me. Den som vil mar­keds­føre et pro­dukt må gjø­re det ved å pre­sen­te­re sitt pro­dukt, ikke ved å rak­ke ned på kon­kur­ren­te­ne. Poli­ti­ker­ne er dess­ver­re mer opp­tatt av å snak­ke om de and­re enn om seg selv. Mar­tin Kol­berg snak­ker vel så mye om FrP som om AP, og Høy­re er i sin reklame­film mer opp­tatt av å kri­ti­se­re dagens regje­ring enn av å pre­sen­te­re seg selv. Slik blir det lett vul­gær­valg­kamp av. Våre poli­ti­ke­re har sagt at and­re ikke får lov til å opp­tre på den måten, men som så ofte ellers skal ikke de reg­ler som gjel­der for and­re også gjel­de for poli­ti­ke­re.

Trond Gis­kes grep er å for­slå noen jus­te­rin­ger i NRK-pla­ka­ten. Hans Tore Bjer­k­ås sier at det­te ikke end­rer noe i NRKs prak­sis. Trond Gis­ke for­sø­ker her å balan­se­re mel­lom å opp­rett­hol­de et for­bud  ved å påleg­ge NRK å dek­ke valg­kam­per på en måte som skjæ­rer klar av dom­men i Stras­bourg, og ikke å blan­de seg inn i NRKs virk­som­het på en måte som vil være i strid med lov om redak­sjo­nell fri­het. Han har alle­re­de ryk­ket ut for å si at redak­tør­pla­ka­ten gjel­der.  Det­te kan ikke gå bra.

Det grep Trond Gis­ke prø­ver seg på kan umu­lig være til­strek­ke­lig til å imøte­kom­me dom­men fra EMD. Det leg­ges opp til at små­par­ti­er i alle fall skal kun­ne kom­me til orde i én fjern­syns­ka­nal, i den grad det­te pas­ser med den­ne kana­lens redak­sjo­nel­le vur­de­rin­ger. Fort­satt kan de være ute­stengt fra and­re kana­ler uten at Trond Gis­ke kan blan­de seg inn i det­te.

Regje­rin­gen har dum­met seg ut i saken om ny blas­femi­be­stem­mel­se, om hijab i poli­ti­et, med “lex Kil­leng­ren”. Og nå vil Trond Gis­ke hive seg på tren­den ved å klø­ne til saken om poli­tisk TV-rekla­me. Man skul­le nes­ten tro at den sit­ten­de regje­rin­gen egent­lig ikke øns­ker å bli gje­valgt.

Print Friendly, PDF & Email
  • Jon Wes­sel-Aas

    Her er vi fle­re som ten­ker likt : http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2975040.ece
    Og etter at Ani­ne og jeg skrev inn­leg­get i Aften­pos­ten, har jeg notert meg at Gis­ke (som blir dre­vet fra den ene til den and­re skan­sen som han egent­lig ikke har) etter hvert har begynt å ty til “fler­talls­re­to­rik­ken”: Han sier at reklame­for­bu­det (ja, jeg snak­ker om det kon­ven­sjons­stri­di­ge for­bu­det) ble ved­tatt av et stor­tings­fler­tall, og at han er sik­ker på at også dagens stor­tings­fler­tall (som han, som stats­råd, hen­ter sin makt fra) støt­ter et fort­satt for­bud… Den som — mot for­mod­ning — skul­le la seg over­be­vi­se av slik reto­rikk, må min­nes om at hele poen­get med de grunn­leg­gen­de, sivi­le ret­tig­he­te­ne som men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen beskyt­ter mot stat­li­ge inn­grep, er at det skal fin­nes skran­ker for fler­talls­mak­ten, også i et demo­kra­ti. Demo­kra­ti­et må “beskyt­tes mot seg selv”, kan man litt upre­sist si. For hva skjer hvis det regje­ren­de fler­tal­let, lov­lig, og med et penne­strøk, avskaf­fer for eksem­pel oppo­si­sjo­nens ytrings­fri­het? Eller i sam­me slen­gen også avskaf­fe deres rett til å orga­ni­se­re seg som oppo­si­sjon (for­enings­fri­het)? Lig­ner det på noe som er kjent fra his­to­ri­en? Og kan det for­sva­res under hen­vis­ning til et stor­tings­fler­tall? For tiden hører vel ikke under­vis­nings­mi­nis­te­ri­et under Gis­kes ledel­se, og godt er det — for det had­de vært far­lig hvis skole­bar­na tok lær­dom i grunn­leg­gen­de sam­funns­fag fra ham..

  • Jeg har gjort noen til­føy­el­ser til mitt inn­legg etter at Jon Wes­sel-Aas skrev den­ne kom­men­ta­ren (men før jeg les­te kom­men­ta­ren).

  • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Politikere, menneskerettigheter og grunnlovsvern()