Gratis” fildeling — slutten for gratis innhold?

Det mes­te av det som er til­gjen­ge­lig på Inter­nett er gra­tis. Det betyr ikke nød­ven­dig­vis at de som gjør mate­ria­let til­gjen­ge­lig fak­tisk øns­ker at det skal være gra­tis. Hvis nett­avi­se­ne i prak­sis had­de kun­net ta beta­ling vil­le de nok ha gjort det. Men de som har for­søkt det­te har erfart at mar­ke­det gjer­ne vil ha det inn­hold de pre­sen­te­rer, men de vil ikke beta­le for det. Da prio­ri­te­rer man­ge at det man skri­ver eller lager på annen måte blir lest, lyt­tet til eller sett, selv om det skjer uten veder­lag.

I den sene­re tid har man­ge tatt til orde for en eller annen form for bred­bånds­av­gift. Vi skal beta­le for å få til­gang til inn­hol­det, og det som kom­mer inn skal på en eller annen måte for­de­les blant de som leve­rer inn­hold. Da vil det ikke len­ger bli noe skil­le mel­lom gra­tis inn­hold og det som det skal beta­les veder­lag for.

Jeg ser ikke noen grunn til at de som i dag leve­rer inn­hold gra­tis også skal mel­de seg på for å få sin del av den pot­ten som skal deles ut ved en slik ord­ning. Jeg har gjort mye til­gjen­ge­lig på nett, både om jus og musikk — og litt om and­re tema­er. Det har ald­ri vært aktu­elt å kre­ve beta­ling for noe av det­te. Men det betyr selv­føl­ge­lig ikke at jeg vil­le ha noe i mot å få beta­ling. Om jeg skul­le få et sted mel­lom 10 og 50 øre pr ned­las­tet side vil­le det ha gitt en gans­ke hyg­ge­lig eks­tra­inn­tekt som jeg gjer­ne had­de tatt imot. Jeg går også ut fra at aktø­rer som Aften­pos­ten, VG, Dag­bla­det, NRK osv vil­le si “ja takk” om det skul­le bli mulig å få beta­ling uten å mis­te lese­re.

Hvis man skul­le inn­føre en form for bred­bånds­av­gift vil det være helt uri­me­lig å for­be­hol­de de inn­tek­te­ne det­te måt­te gi til musikk- og film­bran­sjen. Det vil­le være å hono­re­re de som har vært minst flin­ke til å utvik­le nye for­ret­nings­mo­del­ler for deres egen udu­ge­lig­het. Alle som leve­rer opp­havs­retts­lig ver­net inn­hold som gjø­res til­gjen­ge­lig på net­tet må kun­ne kre­ve sin del. Når det bare blir et spørs­mål om hva folk er vil­lig til å til­eg­ne seg, ikke hva de også er vil­lig til å beta­le for, må vi reg­ne med at man­ge vil mel­de seg på for å få sin del. Jeg vil være blant dem, og jeg vil gans­ke sik­kert få føl­ge av nett­avi­ser og av man­ge and­re.

Hvis man møter dagens nett­ko­pie­ring med en bred­bånds­av­gift vil man nok se at en stor del av de pen­ge­ne som tas inn vil hav­ne helt and­re ste­der enn hos de som ska­per musikk og film.

Print Friendly, PDF & Email
 • Harald Gro­ven

  Hvor­dan kul­tur skal finan­sie­res når net­tet utslet­ter eksis­te­ren­de for­ret­nings­mo­del­ler, bur­de reg­nes som det vik­tigs­te kul­tur­po­li­tis­ke spørs­mål. Bred­bånds­av­gift er et av dis­se håp­løse for­sla­ge­ne (av poli­tis­ke grun­ner, slik du nev­ner). Men det er ikke mer ufor­nuf­tig enn de and­re til­ta­ke­ne som har vært for­søkt (DRM, tek­nis­ke mono­po­ler, beta­lings­veg­ger,
  sone­inn­de­ling). Mye av det­te idio­ti­et har til og med fått retts­lig vern. Man­ge av for­sla­ge­ne base­rer seg på tro­en på at noe må kom­me i ste­den for å red­de orga­ni­sa­sjo­ne­ne som har eksis­tert for å dri­ve eksemp­lar­salg.

  Fle­re tar til orde for at kan­skje det vil være bed­re (for kul­tu­ren, øko­no­mi­en og inno­va­sjo­nen sett under ett) om ingen­ting kom­mer i ste­den? Inter­net­fors­ke­ren Clay Shir­ky er en av dis­se: “Round and round this goes, with the peop­le com­mit­ted to saving new­spa­pers deman­ding to know “If the old model is bro­ken, what will work in its place?” To which the answer is: Not­hing. Not­hing will work. The­re is no gene­ral model for new­spa­pers to replace the one the inter­net just bro­ke.”

  Clay Shir­ky: New­spa­pers and Thin­king the Unt­hin­kab­le
  http://www.shirky.com/weblog/2009/03/newspapers-and-thinking-the-unthinkable/

 • Inter­nett­fors­ke­re har syn­set og ment mye. Hvis man med at “ingen­ting kom­mer i ste­den” betyr at det ikke len­ger beta­les og at de som ska­per inn­hold ikke len­ger får betalt, da betyr det vel at ingen­ting kom­mer i ste­den for den kunst som ingen len­ger har råd til å sat­se på.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Avisfinansiering gjennom “nettlisens”?()