IT ved UiO — en generasjon på etterskudd

Nå er det åpnet for instal­la­sjon av nett­le­se­ren Inter­net Explo­rer 7.” Den­ne mel­din­gen fikk jeg fra lokal IT-ansvar­lig i dag. Den kom­mer omtrent sam­ti­dig maed at ver­sjon 8 pre­sen­te­res, og omtrent en måned etter at vi kun­ne lese det­te i Aften­pos­ten:

Fle­re av Nor­ges størs­te nett­ste­der opp­ford­rer i dag sine lese­re til å opp­gra­de­re Inter­net Explo­rer. Hvis du har ver­sjon 6 av det­te pro­gram­met og åpner for eksem­pel Vg.no, Aftenposten.no, Dagbladet.no eller Finn.no, vises føl­gen­de melding:

Tips fra oss: Du har en eld­re ver­sjon av nett­le­se­ren Inter­net Explorer.

Mel­din­gen fort­set­ter med en opp­ford­ring om å opp­gra­de­re til en nyere ver­sjon eller bru­ke en annen nettleser.”

Siden jeg selv i noen år har fus­ket med å lage nett­si­der, er jeg kjent med de pro­ble­me­ne IE6 ska­per, og som i nevn­te artik­kel fra Aften­pos­ten beskri­ves slik:

- IE6 står i vei­en for vel­dig mye. Man­ge pro­sjek­ter blir dyre­re for­di de må til­pas­ses den­ne nett­le­se­ren, det gjel­der både pri­va­te og offent­li­ge prosjekter”

Føl­ger man stan­dard må man lage “IE-hack” for ta høy­de for at IE6 ikke gjør det. Der­for har man star­tet kam­pen mot IE6, og Sta­ten ved For­ny­ings- og admi­ni­stra­sjons­de­par­te­men­tet opp­ford­rer til IE6 utfa­sing. UiO bur­de være tek­no­lo­gisk i for­kant slik at vi som er ansatt også kan være i for­kant når det gjel­der bruk av tek­no­lo­gi. Men UiO er alt­så blant sin­ke­ne som først nå “åpner for” å opp­gra­de­re til IE7. Det er pin­lig, skan­da­løst, tegn på udu­ge­lig­het — velg de ord som måt­te passe.

Et uni­ver­si­tet er ikke en van­lig bedrift. For en del av oss hører det med til job­ben å eks­pe­ri­men­te­re med hvor­dan vi innen­for vårt fag og innen vår under­vis­ning kan ta i bruk ny tek­no­lo­gi. Vi skal ikke strøm­linje­for­mes av makt­gla­de IT-sje­fer. USITs trang til å bestem­me over hva vi får gjø­re og ikke gjø­re, som inne­bæ­rer at vi er umy­dig­gjor­te i for­hold til hva vi kan gjø­re på egen maskin, hind­rer oss i å gjø­re den­ne job­ben på en god måte. Det­te kom­mer på top­pen av at vi gene­relt blir påtvun­get dår­li­ge løs­nin­ger eller ikke får noe som kan bidra til å løse vik­ti­ge basis­opp­ga­ver. UiO er en IT-sin­ke, i alle fall når det gjel­der hva vi som ansat­te aller nådigst fåt til­gang til.

Jeg til­brin­ger sta­dig mind­re av min arbeids­tid på kon­to­ret. Frust­ra­sjon over dår­li­ge og mang­len­de IT-løs­nin­ger, samt opp­le­vel­sen av å være umyn­dig­gjort som bru­ker er en av grun­ne­ne til at jeg hel­ler fore­trek­ker å arbei­de hjem­me. Rik­tig­nok er jeg en uly­dig IT-bru­ker som stort sett gir blaf­fen i for­bud og påbud fra USIT. Jeg har for lengst sør­get for å ha IE7 instal­lert på min maskin og kom­mer vel til å for­sø­ke IE8 om ikke så len­ge. Og uan­sett fore­trek­ker jeg nett­le­ser­ne fra  Ope­ra og Fire­fox. Men det blir en del eks­tra styr når man til sta­dig­het må omgå det som USIT har bestemt.

Hjem­me har jeg en PC som er uten­for USITs rekke­vid­de og som der­for ikke er USITi­fi­sert.  Når jeg er på kon­to­ret har jeg ofte med min USIT-frie, bær­ba­re PC.  Så kan jeg kla­re å være uten­for UISTs rekke­vid­de også der. Men det blir unø­dig mye å dra på. Så i øye­blik­ket er situa­sjo­nen den: Kon­to­ret (noen­lun­de) bra, men hjem­me best.

Print Friendly, PDF & Email