Hva slags politi skal vi ha?

Aften­pos­ten var for noen uker siden med ute­sek­sjo­nen i Oslo. I repor­ta­sjen kan vi bl.a. lese det­te:

Da Aften­pos­ten var med Ute­sek­sjo­nen lør­dag kveld for to uker siden, så vi man­ge vek­te­re og fle­re patrul­jer med Natte­rav­ner. På fem timer så vi ikke en enes­te politi­pa­trul­je eller betjent, til tross for at vi opp­søk­te de mest belas­te­de områ­de­ne i sen­trum av byen.”

Det over­ras­ker ikke. Oslo kom­mu­ne  har leid inn vek­te­re som skal patrul­je­re langs Akers­elva og på ned­re del av Grü­ner­løk­ka. Ord­nin­gen har fått kri­tikk, sik­kert med god grunn. Men hva skal man så gjø­re når poli­ti­et ikke gjør det som er en åpen­bar politioppgave?

Lis­ten over politi­for­søm­mel­ser er skrem­men­de lang. Nærings­li­vet anmel­der ikke under­slag, men går hel­ler til pri­va­te etter­fors­ke­re. Folk ser ikke poen­get med å anmel­de saker — de blir bare hen­lagt like­vel. Det kan gå fle­re dager før poli­ti­et kom­mer etter et inn­brudd — om de kom­mer i det hele tatt.

Det er sik­kert for få folk i poli­ti­et. Anta­ge­lig blir res­sur­se­ne også dår­lig utnyt­tet, ved at poli­ti­et også lider under til­ta­gen­de byrå­kra­ti­se­ring under dek­ke av “kva­li­tets­sik­ring”, “kon­troll”, osv. Det går sik­kert for mye tid med til å skri­ve rap­por­ter og fyl­le ut skjemaer.

Men et annet spørs­mål sni­ker seg inn: Har vi et poli­ti som er over­kva­li­fi­sert til man­ge tra­di­sjo­nel­le politi­opp­ga­ver, og som der­for opp­le­ver det­te som uin­ter­es­san­te og lite menings­fyl­te opp­ga­ver? Jeg er ikke over­be­vist om at det er nød­ven­dig med høy­skole­ut­dan­nel­se for å gjø­re tra­di­sjo­nel­le politi­opp­ga­ver som nå er pri­va­ti­sert og outsourcet til vektere.

Politi­høg­sko­len synes å lide under den sam­me aka­de­mi­se­rin­gen som and­re høy­sko­ler. Kan­skje drøm­mer de om å bli uni­ver­si­tet de også. Det at de nå star­ter et mas­ter­stu­di­um kan tyde på det. Om mas­ter­stu­det skri­ver Politi­høg­sko­len:

Gjen­nom det nye mas­ter­stu­di­et kan Politi­høg­sko­len møte beho­vet for høga­re ana­ly­se- og fors­kings­kom­pe­tan­se i poli­ti- og lensmannsetaten.”

Jeg er ikke på noen måte over­be­vist om at poli­ti- og lens­manns­eta­ten har behov for forsk­nings­kom­pe­tan­se. Det­te sma­ker av det aka­de­mis­ke per­so­na­lets egne ambi­sjo­ner, ikke av noe behov i eta­ten. Forsk­nings­kom­pe­tan­se er i alle fall ikke det som bidrar til mer syn­lig poli­ti i gatene.

Vi har helt sik­kert behov for høy­skole­ut­dan­ne­de folk i poli­ti­et. Kan­skje er det også behov for noen med kom­pe­tan­se på mas­ter­nivå. Men jeg tror ikke at alle må ha en slik utdannelse.

For vek­ter­ne som ryk­ker inn på alle de områ­der poli­ti­et trek­ker seg til­ba­ke fra kre­ves bare et 15 timers intro­duk­sjons­kurs og at man gjen­nom­fø­rer et 80 timers grunn­kurs innen seks måne­der etter at man begyn­te i tje­nes­te. I til­legg må vek­ter­ne ha fylt 18 år og ha til­freds­stil­len­de vandel.

Det er stor avstand mel­lom en vek­ter­opp­læ­ring som kan gjen­nom­fø­res på tre uker om det skjer på hel­tid, og en høy­skole­ut­dan­nel­se. Vi tren­ger noen som befin­ner seg mel­lom dis­se to ytter­punk­te­ne. Jeg vil hel­ler ha poli­ti med en yrkes­ut­dan­nel­se som ikke nød­ven­dig­vis er på høy­kole­nivå, frem­for vektere.

Print Friendly, PDF & Email