Hvorfor har trær og fjellknauser stemmerett?

Den nors­ke valg­ord­ning er basert på prin­sip­pet om at alle er like, men noen er like­re enn and­re. Vi har en absurd og ude­mo­kra­tisk valg­ord­ning hvor noen stem­mer er vik­ti­ge­re enn and­re. I Nor­ge fun­ge­rer det selv­føl­ge­lig slik at stem­mer fra “dis­trik­te­ne” betyr mer enn and­re stem­mer. Hvis du repres­ne­te­rer mye skog, fjell og vid­de, da tel­ler din stem­me mer.

Det er ikke lett å skjøn­ne hvor­dan det­te egent­lig fun­ge­rer. Valg­lo­ven  § 11–3 (2) lyder slik:

Hvert valg­dis­trikts for­de­lings­tall fast­set­tes ved at antal­let inn­byg­ge­re i valg­dis­trik­tet ved nest sis­te års­skif­te før det aktu­el­le stor­tings­val­get adde­res med antall kvad­rat­kilo­me­ter i valg­dis­trik­tet mul­ti­pli­sert med 1,8.

Hvis man bor i et valg­dis­trikt, hvil­ket vil si fyl­ke, med stort are­al, da vei­er ens stem­me mer. Det min­ner om his­to­ris­ke tider da man måt­te eie land for å kun­ne stem­me, eller i alle fall at stem­me­ne til de som eier land tel­ler mer enn stem­me­ne fra de som ikke eier land. Det er grunn­leg­gen­de ude­mo­kra­tisk. At man har skif­tet ut adel­skap med bolig i et poli­tisk priori­ert dis­trikt gjør ikke ord­nin­gen noe bed­re eller mer demo­kra­tisk.

I dagens utga­ve av “Poli­tisk kvar­ter” kom kom­mu­nal­mi­nis­ter og SP-poli­ti­ker Magn­hild Mel­tveit Klep­pa med et håp­løst for­søk på å for­sva­re ord­nin­gen. Det hun ikke sa, men som var tyde­lig mel­lom lin­je­ne, er at det­te bidrar til å frem­me SP-poli­tikk.

Det er ingen grunn til å gjø­re det­te kom­pli­sert. Det er et grunn­leg­gen­de demo­kra­tisk prin­sipp at hver per­son har én stem­me og at hver stem­me tel­ler likt. Adel­skap, adres­se, kjønn, hud­far­ge eller and­re egen­ska­per ved per­sonen skal ikke påvir­ke hvor stor betyd­ning ved­kom­men­des stem­me har. Så len­ge stem­me­ne ikke tel­ler likt, da har vi ikke et reelt demo­kra­ti i Nor­ge.

Print Friendly, PDF & Email
 • Det­te er jo langt fra noe sær­norsk feno­men. De har jo vari­an­ter av det­te i feks USA og UK også. Er vi alle sam­men ude­mo­kra­tis­ke? Hvor­for tror du det er slik?

 • Harald Gro­ven

  @Morten
  USA inn­før­te tiåri­ge folke­tel­lin­ger f.o.m. i 1790 for sik­re 1–1 sam­svar mel­lom stem­mer og inn­byg­ge­re.
  Det­te for å unn­gå bri­tis­ke utvik­lin­gen til “rot­ten boroughts”, hvor valg­kret­ser til under­hu­set ikke ble opp­da­tert selv når folke­tal­let had­de end­ret seg. En per­ver­sjon i valg­lov­gi­vin­gen som de ikke tok høy­de for i 1790 var mulig­he­ten til å end­re valg­kret­se­nes geo­gra­fi etter for­godt­be­fin­nen­de (“Ger­ry­man­de­ring”). Det­te har ført til at valg kan vin­nes ved å være krea­tiv i grense­drag­ning, ikke krea­tiv i lokal­valg­kamp. Neder­land har gjort hele lan­det til en enes­te valg­krets, og der­igjen­nom sik­ret at at alle stem­mer tel­ler likt. Det­te kan for­kla­res ved at Neder­land har få “trær og fjell­knau­ser”, og der­for ikke har sam­me mulig­he­ter som oss for å vek­te stem­mer etter fjel­l­are­al.

 • Vårt folke­re­gis­ter gir sik­kert mer enn gode nok data til å kun­ne jus­te­re valg­kret­ser i takt med end­rin­ger i befolk­nin­gen. I USA har man i stor grad basert seg på enmanns­kret­ser, eller på at vin­ne­ren får alle man­da­te­ne (eller valg­men­ne­ne). (Valg­ord­nin­gen varie­rer fra stat til stat, også når det gjel­der valg av pre­si­dent, til Senat og Repre­sen­tan­te­nes hus.) Men enmanns­kret­ser kan man lett mani­pu­le­re hvis gren­se­ne kan flyt­tes — og det gjø­res.

  Jeg har ikke tall for antal­let stem­me­be­ret­ti­ge­de. Men om vi tar utgangs­punkt i befolk­nin­gen som hel­het er Hed­mark, Sogn og Fjorda­ne, Nord-Trøn­de­lag, Nord­land, Troms og Finn­mark over­re­pre­sen­tert på Stor­tin­get. Øst­fold, Akers­hus, Oslo, Vest­fold, Roga­land og Horda­land er klart under­re­pre­sen­tert. Opp­land, Bus­ke­rud, Tele­mark, Aust og Vest-Agder, Møre og Roms­dal samt Sør-Trøn­de­lag lig­ger noen­lun­de rundt snit­tet (ca 27.000 inn­byg­ge­re pr man­dat).

  Jeg synes det er bra at man har en viss dis­trikts­vis for­de­ling, og synes der­for ikke det vil være noen god løs­ning å gjø­re hele lan­det til en valg­krets. Jeg liker hel­ler ikke enmanns­kret­ser. Men det kun­ne sik­kert ha vært mulig med en ord­ning hvor man for­de­ler antal­let man­da­ter til hver valg­krets (fyl­ke) etter folke­tall på et fast­satt tids­punkt. Man­da­te­ne ved val­get høs­ten 2009 kun­ne godt ha vært for­delt til valg­kret­se­ne etter folke­tal­let pr 1. janu­ar 2008.

  Oslo svek­kes også poli­tisk ved slags for­vent­ning om at Oslo-repre­sen­tan­te­ne i stor grad skal være riks­re­pre­sen­tan­ter, mens de fra res­ten av lan­det er dis­trikts­re­pre­sen­tan­ter. Men det er ikke et spørs­mål om valg­ord­ning.

 • Vel, USA har jo også en stor skjev­het ved at hver stat har to sena­to­rer. Samt at DC ikke har repre­sen­ta­sjon (ei hel­ler Puer­to Rico).

  Og Nor­ge kan jo ikke bli helt demo­kra­tisk før vi kvit­ter oss med kon­gen (han vei­er kan­skje opp for litt lave­re repre­sen­ta­sjon fra Øst­lan­det ellers).

  Jeg vet ikke hva som er best, men regist­re­rer alt­så at man­ge har lig­nen­de sys­te­mer slik som Nor­ge. Du sier det er ude­mo­kra­tisk, men hva er for­de­len som gjør at dis­se sys­te­me­ne hol­des ved lag i land som feks USA og UK?

 • Gene­relt så er det ikke et for­svar for en dår­lig ord­ning at and­re har ord­nin­ger som kan­skje er enda ver­re.

  I for­hold til USA må man ta med at USA er en for­bunds­stad, hvor det er en kon­ti­nu­er­lig makt­kamp mel­lom stat­lig og føde­ralt nivå. To-kam­mer­ord­nin­gen hvor alle sta­ter har to sena­to­rer er bl.a. etab­lert for å sik­re sta­te­ne mot for sterk over­sty­ring fra det føde­ra­le nivå­et.

  Ellers er to-kam­mer­sys­te­mer ofte et uttrykk for at man egent­lig ikke har hatt til­lit til et folke­sty­re. Der­for har man uli­ke meka­nis­mer for å sik­re en eli­te i et “over­hus”, ofte kalt senat. Eids­volls­men­ne­ne tenk­te nok også slik da de etab­ler­te Odels­ting og Lag­ting, med Lag­tin­get som et slags over­hus eller annet­kam­mer. Men slik ble det ikke, og nå avvik­les Lag­tin­get fra nes­te stor­ting.

 • Jeg prø­ver ikke å for­sva­re hver­ken det ene eller det and­re. I utgangs­punk­tet vir­ker det jo åpen­bart at man skal ha hver per­son sin stem­me. Men så vir­ker det som om det er unn­ta­ket hel­ler enn rege­len. Så da lurer jeg på om alle er dum­me, eller om det er noen for­de­ler med å dis­kri­mi­ne­re feks tett befol­ke­de områ­der (Nor­ge, UK) eller sto­re sta­ter (USA). Det er egent­lig det jeg lurer på om det er noen syns­punk­ter på.

  En annen ting er jo at first-past-the-post sys­te­me­ne både i USA og UK gjør sitt til at man­ge stem­mer i rea­li­te­ten er verdi­løse. Men det er jo en litt annen dis­ku­sjon.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Stemmevekt for fjell, skog, fisk og reinsdyr, men ikke for barn og innvandrere?()