Heleren skjuler dine spor

Hele­ren, den som for­mid­ler tyve­gods, gjør selv­føl­ge­lig sitt ytters­te for at man ikke skal kun­ne spo­re hvem som leve­rer og hvem som kjø­per de ulov­lig erver­ve­de vare­ne. Man dek­ker spor, har kan­skje fals­ke doku­men­ter, osv. Så det er ikke over­ras­ken­de at Pirate­Bay nå til­byr en tje­nes­te som skal skju­le nett­kjelt­rin­ge­nes spor.

Pirate­Bay lover i føl­ge Aften­pos­ten at det­te skal være sik­re­re for kjelt­rin­ge­ne enn and­re sli­ke tje­nes­ter. Men nå skal de kre­ve beta­ling for sin tje­nes­te. At det­te bry­ter med den såkal­te “delings­kul­tu­ren” er en sak, og Pirate­Bay vil nep­pe få så mye sym­pa­ti om noen hack­er det­te sys­te­met for å bru­ke det gra­tis. Men en annen effekt av det­te er spo­rin­gen. Man vil all­tid kun­ne spo­re beta­lings­trans­ak­sjo­nen og der­med hvem som har betalt Pirate­Bay for å benyt­te deres hvitvaskingstjeneste.