Piratene aksepterer ikke opphavsrett

I kveld ledet jeg en panel­de­batt i for­bin­del­se med før­pre­miere på fil­men Uro­spre­de­re, en film om fil­de­ling. I pane­let satt Egil Möl­ler fra det svens­ke Pirat­par­ti­et, i til­legg til Marthe Tors­by (IFPI), Bjørn Rog­stad (EMI), Jan Omdahl (Dag­bla­det), Tor­geir Water­house (IKT-Nor­ge) og Bård Vegar Sol­hjell (kunn­skaps­mi­nis­ter og nest­le­der i SV).

Som debatt­le­der har man det pri­vi­le­gi­um at man får stil­le de spørs­mål man øns­ker.  Øystein Gre­ni (Big Bang) gjes­tet Gros­vold 6. mars 2009, og pira­ten Peter Sun­de had­de vært gjest tid­li­ge­re i pro­gram­met. På spørs­mål om hva han men­te om det Peter Sun­de sa, svar­te Øystein Gre­ni omtrent slik: “Det den fyren i gen­se­ren sier at at jeg ikke for­tje­ner å få betalt for den job­ben jeg gjør.” Så jeg stil­te pirat Egil Möl­ler spørs­må­let om Øystein Gre­nis arbeid ikke var verdt noe slik at han ikke for­tje­ner å få betalt for job­ben. Sva­ret var omtrent slik:

Hvis mar­ke­det har satt pri­sen til null så er det ikke verdt pen­ger. Kan­skje er ikke musik­ken inter­es­sant nok, kan­skje had­de han ikke fun­net en god for­ret­nings­mo­dell.”

På mitt opp­føl­gings­spørs­mål om han men­te at Øystein Gre­ni had­de noen ret­tig­he­ter var sva­ret klart: Nei.

Det er i det mins­te greit å få det sagt tyde­lig: Hvis du ikke kla­rer å set­te god nok lås på døra og der­for ikke kla­rer å hind­re and­re i å stje­le det du lager, da har and­re etter pira­tens mening “rett” til å stje­le det­te. Når Pirat­par­ti­et sam­ti­dig går inn for et for­bud mot DRM, betyr det at man bare kan beskyt­te det man har skapt hvis man kla­rer å låse det, sam­ti­dig som pira­te­ne vil for­by låser.

Det er med and­re ord fritt fram å høs­te and­res hager om de ikke er gjer­det inn med soli­de gjer­der, alle må fritt kun­ne for­sy­ne seg av sau­er som saue­bøn­der har satt på bei­te i fjel­let, osv.

Pira­ten Möl­ler for­søk­te seg i sitt inn­legg med en sam­men­lig­ning med alle­manns­ret­ten i skog og mark. Vi kan i de nor­dis­ke lan­de beve­ge oss fritt i sko­gen, på fjel­let, osv. Men sam­men­lig­nin­gen hal­ter. Hel­ler ikke utmark kan vi fritt hog­ge ned trær­ne eller jak­te fritt. Og uan­sett er inn­spilt musikk ikke utmark, om man skal hol­de seg i det agra­re. Det er i høy­es­te grad “dyr­ket mark”.

Det er greit at man får posi­sjo­ne­ne fram. De and­re i debat­ten had­de uli­ke stå­ste­der og uli­ke syn, men var alle eni­ge om at musi­ke­re og kom­po­nis­ter skal få betalt for det de gjør. Det mener alt­så ikke pira­te­ne. Deres syn, i alle fall pira­ten Möl­ler, er åpen­bart at man bare skal få betalt hvis man rent fak­tisk kla­rer å hind­re at kopie­ring skjer eller om man får over­talt folk til å beta­le fri­vil­lig.

Pira­te­ne er kunst­nens og kunst­ner­nes fien­der.

Print Friendly, PDF & Email
 • Kje­til

  «På mitt opp­føl­gings­spørs­mål om han men­te at Øystein Gre­ni had­de noen ret­tig­he­ter var sva­ret klart: Nei.» — det­te er i så fall ikke på lin­je med Pirat­par­ti­et i Sve­ri­ge, som mener at opp­havs­menn skal ha fem års ene­rett til kom­mer­si­ell utnyt­tel­se av ver­ke­ne sine. Skul­le tro at Pirat­par­ti­et i Nor­ge fal­ler ned på et lig­nen­de stand­punkt når (hvis?) de får etab­lert par­ti­et sitt.

 • Jeg har ikke sjek­ket Pirat­par­ti­et, og hol­der meg bare til hva dets repre­sen­tant sa her i Oslo. Men uan­settt er “fem års ene­rett til kom­mer­si­ell utnyt­tel­se” omtrent det sam­me som ingen ting og helt uri­me­lig. Det vil­le ha betydd at and­re etter fem år står fritt til å utnyt­te ens verk kom­mer­si­elt. Og hvis “ikke-kom­mer­si­ell” utnyt­tel­se skul­le inklu­de­re f.eks. til­gjenge­lig­gjø­ring via Pirate­Bay, da er ver­di­en av opp­havs­ret­ten uan­sett være full­sten­dig under­gra­vet. Den­ne type for­slag er i rea­li­te­ten å skru tiden 200 år til­ba­ke, da kunst­ne­re var avhen­gig av mesén­er og ikke kun­ne leve som frie kunst­ne­re.

  Dagens verne­tid på 70 år etter utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år er for len­ge. Men et mini­mum må være at opp­havs­man­nen har rådig­het i sin leve­tid. Det bør være mer enn bare leve­ti­den, men mind­re enn 70 år.

  Man bør også stan­se den sta­di­ge inn­snev­rin­gen av det krea­ti­ve hand­lings­rom­met rundt eksis­te­ren­de verk. Man kan fritt utnyt­te et verk slik at nye og selv­sten­di­ge verk opp­står. Men prak­sis, ledet an i USA, har snev­ret det­te inn alt for mye.

  Men at man fritt skal kun­ne gjø­re and­res verk all­ment til­gjeng­lig uten sam­tyk­ke og ikke skal beta­le hvis opp­havs­man­nen selv ikke har valgt å stil­le det gra­tis til dis­po­si­sjon, det har jeg null sym­pa­ti for. Jeg tror ikke noe sær­lig på kopis­te­nes reto­rikk. Rea­li­te­ten er stort sett ikke annet enn at man ikke vil beta­le, og at man ikke bryr seg om de som har skapt musik­ken, fil­men osv.

  Uan­sett så er det gans­ke urea­lis­tisk å redu­se­re verne­ti­den på den­ne måten. Vi har inter­na­sjo­na­le for­plik­tel­ser som det ikke er lett å kom­me unna eller end­re på.

 • Mor­ten

  Pro­fes­sor Tor­vund,
  Jeg synes at din gjen­gi­vel­se av priat­fol­kets stå­sted er litt over­fla­tisk og der­med tenden­siøs. Bil­de­ne du bru­ker tar ikke høy­de for pirat­fol­kets har et annet syn på god­he­ten av opp­havs­rett. Din argu­men­ta­sjon tref­fer der­med dår­lig. For å illust­re­re — det er mye neg­a­tivt å mene om kom­mu­nis­me, men det er ikke sak­lig å benev­ne den som bekjen­ner seg til kom­mu­nis­men som en tyv.

 • Det er selv­føl­ge­lig lov til å mene at man ikke skal ha opp­havs­rett, slik pira­te­ne i prak­sis gjør. Jeg gir uttrykk for hva jeg mener, og enhver mening er vel tenden­siøs. Jeg mener det vil være en helt uri­me­lig løs­ning som vil set­te kul­tur­li­vet til­ba­ke til tiden før Beet­ho­ven. Jeg synes pria­te­nes ideo­lo­gi er så far out og dess­uten så over­fla­disk og floskel­ak­tig i sin argu­men­ta­sjon at det ver­ken er mulig eller noe sær­lig poeng i å gå inn i den.

  Din sam­men­lig­ning med kom­mu­nis­ter tref­fer ikke. Hvis folk under dek­ke av en kom­mu­nis­tisk ideo­lo­gi tøm­te butikk­hyl­le­ne og “del­te” det­te med alle som vil­le ta imot, at de høs­ter bøn­de­nes åkre og “deler” land­bruks­pro­duk­sjo­nen, osv, da had­de det vært sam­men­lign­bart med det pira­te­ne gjør. Pira­te­ne må gjer­ne mene hva de vil. Men uan­sett hva de mener, så er og bli det de dri­ver med ulov­lig. Den som bekjen­ner seg til pira­te­ri er ikke en tyv, men den som bedri­ver pira­te­ri kan like­stil­les med en tyv.

 • Mikro­øko­no­misk sett er pri­sen på musikk 0 før vi intro­du­se­rer noen mar­keds­svikt. Årsa­ken til det­te er at pri­sen på en vare all­tid vil tvin­ges til å bli lik mar­gi­nal­kost­na­den ved å repro­du­se­re varen, noe som alt­så i (avspillings-)musikkens til­fel­le blir 0. Musikk er der­for ikke en ordi­nær vare: den må sær­skilt beskyt­tes fra mar­ke­det for å ha noen pris. Det­te er for­skjel­lig fra and­re varer, som har en ver­di selv om de teo­re­tisk sett kan stje­les.

  I det førs­te til­fel­let beskyt­ter vi en fare fra fri­han­del ved hjelp av opp­havs­rett. For­må­let er å sør­ge for en opti­mal pro­duk­sjon av kul­tur for sam­fun­net, hoved­sak­lig avveid av to ting: Det ene er hvor mye folk er vil­lig til å spyt­te i selv når musik­ken er blitt “fun­net opp”, det and­re er hvor mye arbeids­kraft kul­tur­bu­si­nes­sen suger fra annen pro­duk­sjon. Som du sik­kert for­står, vil det være for­skjel­li­ge menin­ger i sam­fun­net om hvor det opti­ma­le punk­tet for kul­tur­pro­duk­sjon er, og det­te kan ikke avgjø­res av mar­ke­det (for­di det pris­set­ter opp­tak av kul­tur til kr 0). Der­med inn­fø­rer vi en bestemt begrens­ning. Legg mer­ke til at den ikke er gude- eller natur­gitt: Den er bare et for­søk på å sti­mu­le­re pas­se­lig mye.

  And­re varer, der­imot, beskyt­tes av et helt annet prin­sipp: Pri­vat eien­doms­rett. Eien­doms­rett gir ikke mening når kopi­kost­na­den er lik 0. Ingen fra­tas sin eien­dom ved kopi. Ana­lo­gi­en din om lås er der­for helt på jor­det.

  Spørs­må­let som pira­te­ne aktua­li­se­rer er: Hvor skal nivå­et på kopi­ret­ten lig­ge? Den kan lig­ge et eller annet sted mel­lom ikke-eksis­te­ren­de og total kon­troll. I dag lig­ger vi i nær­he­ten av total kon­troll, men aksep­te­rer noen begrens­nin­ger på tid, sitat­rett, bruk i paro­di­sam­men­heng osv.

  Empi­ri­en fra noen år med anar­ki på net­tet peker tyde­lig i ret­ning av at det vil være sam­funns­op­ti­malt å lem­pe på noe av kopi­ret­ten. Det pro­du­se­res mer musikk enn noen gang (sann­syn­lig­vis en funk­sjon av at musikk har lave­re inves­te­rings­kost­na­der), det pro­du­se­res mer variert musikk enn noen gang, og ban­de­ne har fle­re kon­ser­ter enn noen gang. Inn­tje­nin­gen til plate­sel­ska­pe­ne går ned­over, men det pro­du­se­res ikke mind­re kul­tur. I til­legg kon­su­me­res det utro­lig mye mer kul­tur, noe som for­mo­dent­lig gjør livet lyk­ke­li­ge­re for folk.

  Kopi­rett er alt­så ingen men­neske­rett, men et klokt grep for å gi insen­ti­ver til pro­duk­sjon av kul­tur. Hvor sterk kopi­ret­ten skal være, bør vi la rea­li­te­te­ne avgjø­re, ikke tenden­siø­se debat­ter om pro­du­sen­ters eller kon­su­men­ters evi­ge ret­tig­he­ter.

  Pira­tis­men under­gra­ver regi­met ved å gjø­re det prak­tisk umu­lig å opp­rett­hol­de kopi­ret­ten på dagens nivå, men jeg er enig i at det er et prin­si­pi­elt uin­ter­es­sant spørs­mål.

 • Ble panel­de­bat­ten fil­met, og er den i så fall til­gjen­ge­lig under en fri lisens?

 • Enk­le øko­no­mis­ke model­ler fan­ger ikke all­tid opp vir­ke­lig­he­ten. At repro­duk­sjons­kost­na­de­ne er lave hjel­per lite når utvik­lings­kost­na­de­ne er høye. Får man ikke igjen utvik­lings­kost­na­de­ne har man ikke mid­ler til å utvik­le. Det­te har vært grunn­la­get for opp­havs­rett og and­re imma­tierial­rett­gi­he­ter så len­ge de har eksis­tert. Selv om det ikke har vært så bil­lig som nå, har repro­duk­sjons­kost­na­de­ne vært rela­tivt sett lave siden Guten­berg.

  Det for­kvak­le­de i pirat­tanke­gan­gen er at man har rett til å kre­ve og even­tu­elt ta det som and­re har skapt. Hvis de som til­byr det­te kre­ver en for høy pris, da vil ingen ha det. Men når mar­ke­det under­gra­ves av pira­ter som stje­ler resul­ta­tet av and­res arbeid, da fun­ge­rer det ikke. Når “tyv­gods” er lett til­gjen­ge­lig gra­tis, da vil man­ge fore­trek­ke det frem­for å beta­le — akku­rat som noen vel­ger å kjø­pe smug­ler­sprit bil­lig når det er til­gjen­ge­lig.

  Man har rett til å kopiere til pri­vat bruk, og det bur­de dek­ke de fles­te legi­ti­me behov. Men man har ikke rett til og bør ald­ri ha rett til å gjø­re and­res verk til­gjen­ge­lig for hele ver­den via tje­nes­ter som Pirate­Bay o.l.

 • Det var i alle fall folk som fil­met, men hva de gjør med fil­men må du spør­re arran­gø­ren om. Fil­men vil bli gjort fritt til­gjen­ge­lig på http://www.urospredere.no (det var en før­pre­miere på fre­dag, den egent­li­ge pre­mie­ren er på The Gat­he­ring i pås­ken). Så da kan jeg ikke se noe poeng i ikke å gjø­re debat­ten til­gjen­ge­lig på sam­me måten.

 • Erik Bør­re­sen

  Jeg kan ikke for­stå at det er rik­tig at mar­gi­nal­kost­na­den er 0,- (selv om øko­no­mi nok ikke er min ster­ke side). Det er lag­rings­kost­na­der, trans­port­kost­na­der og and­re kost­na­der knyt­tet til det­te. Man kan si det sam­me også med man­ge gjen­stan­der — så snart gjen­stan­den er laget, er ver­di­en lik 0,-. Om man kal­ler det­te å stje­le eller en form for under­slag spil­ler for­så­vidt ingen rol­le idet alle for­står hva som menes med det.

  Et annet og vik­ti­ge­re poeng i opp­havs­ret­ten er etter min opp­fat­ning balanse­gan­gen mel­lom opp­havs­man­nens rett til å kon­trol­le­re sine egne verk i form av mang­fol­dig­gjø­ring m.v. og men­nes­kets utvik­ling ved spred­ning av verk, både hva gjel­der kul­tur og know-how. Kopie­rin­gen av musikk, film m.v. som skjer på net­tet går etter min opp­fat­ning langt leng­re enn hen­sy­net til sam­fun­net til­si­er og jeg kan ikke se at det er gode argu­men­ter for å til­la­te det­te. Års­sa­ken til det­te er nok at det er enkelt og san­syn­lig­he­ten for å bli tatt er mini­mal.

  Det­te repre­sen­te­rer et bety­de­lig prak­tisk pro­blem for ret­tig­hets­ha­ver­ne. Det­te har det vært for­søkt gjort noe med i åre­vis ved å avgift­be­leg­ge medi­er slik som f.eks. kaset­ter slik at ret­tig­hets­ha­ver­ne kan få noe til­ba­ke. Til­sva­ren­de har det vel vært fore­slått å avgifts­be­leg­ge CDer, DVDer mv.

  Tid­li­ge­re (og for­så­vidt frem­de­les) var det et utstrakt pro­blem med pirat­ko­piert pro­gram­vare og det var det­te som var i fokus i media. Micro­soft har vel til­dels klart å få bukt med deler av pro­ble­met, blant annet ved å bund­le ope­ra­tiv­sys­te­met sam­men med maski­nen og laget man­ge (til­dels plag­som­me) tek­nis­ke løs­nin­ger for å unn­gå kopie­ring. Pirat­ko­pie­rin­gen vil vel etter­hvert frem­tvin­ge and­re måter å dis­tri­bu­ere musikk og film på, som kan­skje ikke er til det bes­te for sam­fun­net som sådan. Det gjør pro­duk­te­ne dyre­re og vans­ke­li­ge­re å bru­ke med redu­sert til­gjen­ge­lig­het som resul­tat.

  Der­som vi skul­le la rea­li­te­ne avgjø­re det­te, vil­le det bære galt avsted. Pirat­ko­pie­rin­gen som skjer på net­tet er et godt eksem­pel på at mora­len i sam­fun­net er omvendt propo­sjo­nal med opp­da­gel­ses­ri­si­ko­en. Når man ser på den utstrak­te bru­ken av vek­te­re i sam­fun­net i dag, ser vi at tyve­ri­ek­sem­pe­let fak­tisk er gans­ke godt. Også på det områ­det er det slik at man­ge først avstår fra å stje­le der­som det risi­ko for å bli tatt for det. Det er vel ikke man­ge som mener at farts­gren­se­ne bør økes ale­ne av den grunn at det er man­ge som kjø­rer for fort?

  Det var man­ge tan­ker om selv­føl­ge­lig­he­ter tid­lig om mor­gen i ferien …

  Fort­satt god påske og tenkt litt på å frem­heve moral og etikk frem­for å la opp­da­gel­ses­ri­si­ko være sty­ren­de for hva som skal være rett og galt i sam­fun­net.

 • At mar­gi­nal­kost­na­de­ne går mot 0 er som å rett­fer­dig­gjø­re sni­king på trik­ken med at trik­ken går der like­vel. Eller fly­ene går jo like­vel, som Per Klep­pe sa i for­bin­del­se med “Blå-kort saken”.

 • Først, takk for ein av Nor­ges bes­te blog­gar kring saka.

  Eg har nyleg bekjent meg til den for­kvak­la far-out-ideo­lo­gi­en, og som god nyfrelst føler eg sterk trong til å misjo­ne­re litt. Bekla­gar at det går ut over din blogg.

  Jeg mener det vil være en helt uri­me­lig løs­ning som vil set­te kul­tur­li­vet til­ba­ke til tiden før Beet­ho­ven.

  Det­te tyk­kjer eg er å ta urett­fer­dig hardt i. (Og ærleg tala: Leo­nar­do, Mozart og Shake­spea­re er da ikkje karar ein skal kim­se ad?) Sjøl om tids­ald­re­ne eigent­leg ikkje kan sam­men­lik­nast, finst det man­ge fak­to­rar som tyder på at det mot­sat­te vil skje. Og om ein skul­le kom­me til å base­re kul­tur­pro­duk­sjon på mese­nar — spon­so­rar — så er vi da van­de til det alle­reie. Både høg og låg, smal og brei kul­tur har teke imot spon­sor­pen­gar i man­ge år.

 • Harald Gro­ven

  @Erik Bør­re­sen
  Anbe­fa­ler boka av Chris Ander­son: The Long tail (og hans kom­men­de bok “Free”) om øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser av at kost­na­den ved digi­ta­le pro­dukt fal­ler mot 0.

  @Olav Tor­vund
  Angå­en­de trik­kesni­ke­ana­lo­gi­en: Hypo­te­tisk sett til­sva­rer situa­sjo­nen at ny tek­no­lo­gi har mulig­gjort å bru­ke trikk­e­sel­ska­pe­nes skin­ner og strøm til å sør­ge for trikke­av­gang hver minutt (ikke hvert kvar­ter) og dess­uten bru­ker en hundre­del så mye strøm for å trans­por­te­re hver pas­sa­sjer. Men den­ne revo­lu­sjo­ne­ren­de trikke­tek­no­lo­gi­en blir ikke tatt i bruk for­di det ikke er lønn­somt å utste­de måneds­kort for 1 kr. Dess­uten kren­ker det trikk­e­sel­ska­pe­ne ene­rett til bruk av skin­ne­ne, og kon­duk­tø­re­nes arbeids­plas­ser er tru­et inn­til nytt beta­lings­sys­tem er på plass. Pirat­trik­ker set­tes i drift, og lar folk kjø­re gra­tis, noe som under­gra­ver bil­lett­salgs­mo­del­len som fort­satt bru­kes. Dom­sto­le­ne reg­ner ikke uven­ta pirat­trik­ke­ne som ulov­li­ge, og brem­ser der­med over­gan­gen til moder­ne nesten­gra­tis-trik­ker. Pirat­trik­ke­ne snyl­ter utvil­somt på trans­port­sel­ska­pe­ne, men har like­vel net­to en posi­tiv effekt på sam­ferd­se­len.

  @Holtet
  70 års verne­tid med til­bake­vir­ken­de kraft, til­gode­ser én part så sterkt at det mer min­ner om å gå til­ba­ke til Jean-Bap­tis­te Lullys tid, ikke bare Beet­ho­vens.
  I 1674 ga sol­kon­gen Louis 14. et lands­om­fat­ten­de kon­ge­lig mono­pol på å frem­føre musikk fra sce­ne med mer enn 10 san­ge­re og instru­men­ta­lis­ter til hoff­kom­po­nis­ten Lully. Skul­le noen frem­føre musikk fra en kon­sert­sce­ne, måt­te de beta­le en musikk­av­gift til han. Om noen holdt en “pirat­kon­sert” kun­ne Lully sak­søke dem for brudd på ret­tig­he­te­ne sine!

 • Mor­ten

  Pro­fes­sor Tor­vund,
  Jeg synes at din gjen­gi­vel­se av priat­fol­kets stå­sted er litt over­fla­tisk og der­med tenden­siøs. Bil­de­ne du bru­ker tar ikke høy­de for pirat­fol­kets har et annet syn på god­he­ten av opp­havs­rett. Din argu­men­ta­sjon tref­fer der­med dår­lig. For å illust­re­re — det er mye neg­a­tivt å mene om kom­mu­nis­me, men det er ikke sak­lig å benev­ne den som bekjen­ner seg til kom­mu­nis­men som en tyv.