Ølboksgrillet kylling uten ølboks

Når man skal gril­le kyl­ling kan man tre den på en ølboks og set­te den stå­en­de på gril­len. Hals­åp­nin­gen må tet­tes med folie eller noe annet. Den må gril­les under lokk. På den­ne måten får man en kyl­ling som er gril­let fra utsi­den og øldam­pet fra innsiden.

scrw_9036dxo_rawMen ølbok­ser er ikke sær­lig  med­gjør­li­ge. Det er ikke så lett å få ølbok­sen med kyl­ling til å stå støtt på gril­len. Og det er vire­lig en utford­ring å få kyl­lin­gen av ølbok­sen når den er fer­dig. En boks med koken­de øl er ikke helt enkel å ha med å gjø­re. Weber lager en kyl­ling­hol­der som er enk­le­re å ha med å gjø­re. Lars Bar­men, som lær­te meg at kyl­lin­ger kan gril­les på den­ne måten, ga nok­så klart uttrykk for at det­te var noe unød­ven­dig jåle­ri. Han mener nok at ekte mann­folk kla­rer seg med en ølboks, og en ølboks er unek­te­lig mer macho. Men det er prak­tisk med en hol­der som er teflon­be­lagt og som har en fasong som gjør at kyl­lin­gen slip­per lett, som står støtt og som har en skål som fan­ger opp væs­ke som etter­på kan bru­kes som basis for saus. Dess­uten kan man da vel­ge å fyl­le behol­de­ren med noe annet enn øl. Jeg plei­er å bru­ke hvitvin.

Jeg hel­ler gjer­ne litt kar­ri i behol­de­ren før jeg fyl­ler opp med vin. Res­ten av hul­rom­met i kyl­lin­gen, det som ikke er fylt av hol­de­ren, fyl­ler jeg gjer­ne med sja­lott­løk og hvit­løk, kan­skje også noen sitron­bå­ter. Weber-hol­de­ren har også en propp til å tet­te hals­hul­let på kyllingen.

scrw_9042dxo_rawUan­sett til­be­re­del­ses­form kan man set­te en eks­tra spiss på hel kyl­ling ved å lage “lom­mer” mel­lom skin­net og kjøt­tet, så så fyl­les med urte­smør, ande­fett eller noe annet med god smak.

Det tar omtrent en time å gril­le en land­kyl­ling på ca 1,5 kg.

Som hoved­til­be­hør vel­ger jeg gjer­ne oste­po­te­ter. Pote­ter deles i ski­ver og halv­ko­kes. De halv­kok­te pote­te­ne pak­kes så i alu­mi­ni­ums­fo­lie sam­men med revet ost, salt, pep­per og even­tu­elt annet kryd­der, samt oli­ven­olje. Så leg­ges de også på gril­len. Også papir­ka kan til­be­re­des ved at den pak­kes i folie og leg­ges på gril­len. Man kan også gril­le papir­ka til skin­net begyn­ner å bli gans­ke svidd, og så ta av skin­net før den serveres.

Print Friendly, PDF & Email