Påskeegg og påskeklokker

scrw_9021dxo_raw

I Frank­ri­ke er (kirke)klokker et vik­tig påske­sym­bol i til­legg til egg, kyl­ling og påske­hare. Selv­føl­ge­lig kan man få alt i sjo­ko­loa­de. Klok­ker støpt i sjo­ko­la­de klin­ger nok ikke like fint som klok­ker i bron­se, men de sma­ker mye bedre.

Egg er et gam­melt frukt­bar­hets­sym­bol. Både per­ser­ne og romer­ne ga egg som gaver om vår­en. Så det­te er langt eld­re enn vår påske­fei­ring. Og vi har også over­tatt pås­ken fra den jødis­ke tra­di­sjo­nen. Jeg hol­der det for sann­syn­lig at pås­ken er en vår­fest som fei­res hos man­ge, men at man har litt ulikt manus for fei­rin­gen, alt etter hvil­ken reli­gion man bekjen­ner seg til.

At egg også har blitt et påske­sym­bol til­skri­ves den katols­ke kir­ke. I det skjet­te århund­re for­bød kir­ken folk å spi­se egg i faste­ti­den, fra Mar­di Gras (fetetirs­dag) 40 dager før påske, og fram til påske­dag. Men høne­ne tok ikke hen­syn til kir­ke­li­ge for­bud. De fort­sat­te å leg­ge egg som ellers. Så da pås­ken kom og det ende­lig igjen var lov å spi­se egg, da had­de folk egg i rike­li­ge mengder.

Om påske­kyl­lin­gen kan til­skri­ves at den del av dis­se egge­ne ble klek­ket, vet jeg ikke. Men for meg kan det høres ut som en mulig for­kla­ring på den delen av tradisjonen.

I man­ge katols­ke land, og visst­nok spe­si­elt i Frank­ri­ke, er det en legen­de om at alle kirke­klok­ke­ne reis­te til Roma lang­fre­dag. I sorg over Jesu død skul­le klok­ke­ne tie stil­le. I Ita­lia er det visst­nok en del ste­der van­lig å bin­de fast kirke­klok­ke­ne slik at ikke vin­den skal kun­ne få dem til å slå et slag i den­ne stil­le peri­oden. Påske­dag kan de igjen klin­ge ut sin gle­de over Jesu oppstandelse.

Men de klok­ke­ne som som ikke var bun­det fast reis­te alt­så til Roma, uvisst på hvil­ken måte. Der ble de vel­sig­net av paven før de reis­te hjem igjen til sine respek­ti­ve kir­ker slik at de igjen kun­ne klin­ge påskemorgen.

scrw_9014dxo_rawI føl­ge den­ne legen­den had­de klok­ke­ne med seg påske­egg da de kom til­ba­ke. Jeg synes ærlig talt at det er en his­to­rie på nivå med at bar­na kom­mer med stor­ken. Men som en unskyld­ning for å spi­se påske­egg, sær­lig de av sjo­ko­la­de, god­tar man det meste.

Våre påske­klok­ker kom i alle fall med påske­egg. Jeg tvi­ler på at de vir­ke­lig har vært hos paven og hen­tet egge­ne der. Vi kjøp­te dem hos Pier­re Hermé i Paris fre­dag før palme­søn­dag, og jeg mener bestemt at de var her også i går (påske­af­ten). Og skal jeg være ærlig, så tror jeg at Pier­re Hermé har et langt bed­re hånd­lag med sjo­ko­la­de enn hva pave Bene­dict har.

scrw_9018dxo_rawVi kjøp­te også noen påske­egg fra Ladurée. Dis­se er laget med hvit sjo­ko­la­de til­satt smak og (for­hå­pent­lig­vis natur­lig) far­ge. Hvit sjo­ko­la­de er egent­lig ikke min favo­ritt. Hvit sjo­ko­la­de er sjo­ko­la­de uten sjo­ko­la­de, det vil si uten kakao (men med kakao­smør, så en del sjo­ko­la­de er det her også). Jeg fore­trek­ker mørk sjo­ko­la­de. Fore­lø­pig har jeg ikke smakt på egge­ne fra Ladurée. Men jeg reg­ner med at de har laget noe godt ut av dette.

Far­get, hvit sjo­ko­la­de er ellers noe som gir meg litt blan­de­de asso­sia­sjo­ner. Jeg kjøp­te noen sli­ke sjo­ko­la­der for­met som mas­ker en gang jeg var i Vene­zia. De så flot­te ut, men smak­te ikke sær­lig godt. Jeg syn­tes den sjo­ko­la­den de had­de brukt smak­te av såpe. Men Ladurée har nok holdt seg til bed­re sjo­ko­la­de enn den som sel­ges i sou­ve­nir­bu­tik­ker i Venezia.

(Jeg kan nå bekref­te at sjo­ko­lade­egg fra Ladurée sma­ker utmer­ket. Det grøn­ne egget had­de skall av hvit sjo­ko­la­de sma­satt med pista­sje, og det var ikke akku­rat et minus at det var fyllt med mørk sjokolade).

Sitronterte med hjemmedyrkede sitroner

scrw_9032dxo_raw

scrw_9056dxo_rawDet var på tide å høs­te noen av sitro­ne­ne på ter­ras­sen. En utmer­ket måte å anven­de sitro­ner på er å lage sitron­ter­te. Det var Karen som laget den. Det er hun som er eks­pert på des­ser­ter. Jeg var bare jour­na­list og foto­graf den­ne gangen.

Opp­skrif­ten er hen­tet fra Bent Sti­an­sens ”Sti­an­sens kuli­na­ris­ke kof­fert”, som er en reise­koke­bok med reise­skild­rin­ger, tips og opp­skrif­ter. Bent Sti­an­sen plas­se­rer sitron­ter­ten geo­gra­fisk i Men­ton, som lig­ger mel­lom Mona­co og Ita­lia. Men det går bra med sitro­ner fra Lan­gue­doc også.

Man tren­ger alt­så sitro­ner, nær­me­re bestemt tre styk­ker. Men før man får bruk for sitro­ne­ne må man lage en mør­deig. Den består av:

200g smør (alt­så SMØR, sånt som er laget av flø­te, ikke mar­ga­rin), usaltet
100 g sukker
250 g mel
2 eggeplommer
1/4 vanilje­stang (frø­ene)
1/4 ts salt

scrw_9057dxo_raw Con­ti­nue read­ing Sitron­ter­te med hjem­me­dyr­ke­de sitro­ner