Visningsproblemer på nettsidene om Languedoc-Roussillon

En del av side­ne i sek­sjo­ne­ne om Lan­gue­doc-Rous­sil­lon vises i øye­blik­ket ikke kor­rekt. Det­te gjel­der de side­ne som skal inne­hol­de Goog­le-kart. Jeg instal­ler­te en ny ver­sjon av kart­mo­du­len, og i den er det tyd­lig­vis noen feil.

Noen sider vises kor­rekt. På and­re sider vises ikke kar­tet, sam­ti­dig som alle våre kjæ­re, nors­ke tegn som æ,ø og å, ikke vises kor­rekt. Sam­me skjeb­ne lider de spe­si­el­le frans­ke teg­ne­ne. På dis­se side­ne er det stort sett en feil­mel­ding der kar­tet skul­le ha blitt presentert.

Jeg kan ikke gjø­re stort annet enn å ven­te på at fei­le­ne i den­ne modu­len skal bli ret­tet, slik at jeg kan instal­le­re en kor­ri­gert versjon.

Print Friendly, PDF & Email