Tøv om opphavsrett fra Tidsskrift for Den norske legeforening

Tids­skrift for Den nors­ke lege­for­ening had­de i sep­tem­ber 2007/18 en leder­ar­tik­kel med tit­te­len “Hvem eier en tids­skrift­ar­tik­kel?”. For å gå rett til kon­klu­sjo­nen: Den­ne redak­tø­ren kan ingen ting om opp­havs­rett. Det som står er full­sten­dig galt.

I inn­le­nin­gen til artik­ke­len stil­ler redak­tø­ren spørs­må­let “Hvem er den ret­te eier av en trykt tekst?”. Sva­ret på det er meget enkelt: Hvis jeg jeg har kjøpt en avis, en bok eller et tids­skrift, da eier jeg den tryk­te teks­ten. Etter at jeg even­tu­elt har lest avi­sen står det meg fritt om jeg vil arki­ve­re den, sen­de den til resir­ku­ler­ning, pak­ke fisk i den, bru­ke den til å ten­ne i pei­sen, eller noe annet. Redak­tø­ren snub­ler i sat­sen og blan­der sam­men eien­doms­rett og opphavsrett.

Redak­tø­ren fort­set­ter: “Opp­havs­rett (copy­right) til teks­ter hand­ler om kon­troll og ret­tig­he­ter til pub­li­se­ring, kopie­ring og spred­ning av infor­ma­sjon og ide­er – og selv­sagt om mulig­he­ten til å tje­ne pen­ger.” Feil igjen. Opp­havs­rett hand­ler ikke om spred­ning av infor­ma­sjon og ide­er. Jeg kan fritt gri­pe fatt i tids­skrif­tets (des)infomrasjon om opp­havs­rett. Ide­er er ikke ver­net og kan (med noen få unn­tak) fritt utnyttes.

Hver set­ning i de inn­le­den­de avsnitt er feil. Den nes­te lyder: “Strid om opp­havs­rett opp­står for­di det sjel­den er helt enty­dig hvem som er opp­ha­vet til teks­ten.” Det er sjel­den det er noen uklar­he­ter om det­te. Den eller de som har skre­vet teks­ten er opp­havs­menn, med mind­re det bare er en bear­bei­ding av en alle­re­de eksis­te­ren­de tekst — f.eks. en oversettelse.

Con­ti­nue read­ing Tøv om opp­havs­rett fra Tids­skrift for Den nors­ke lege­for­ening