Er piratene de beste kundene?

Aften­pos­ten skri­ver i dag at en under­sø­kel­se utført ved BI viser at pira­te­ne er de bes­te kun­de­ne. Vi har ofte fått høre det­te, om at folk først lyt­ter til pirat­ver­sjo­ner og der­et­ter kjø­per musik­ken hvis de liker den.

Jeg kjen­ner ikke under­sø­kel­sen ut over omta­len i Aften­pos­ten.  Men ut fra det som der er refe­rert har folk blitt spurt om de har las­tet ned gra­tis musikk. Det frem­går ikke om folk har las­tet ned mye eller lite musikk. Rent umid­del­bart frem­står det­te som en stor svak­het ved under­sø­kel­sen. Det er ikke sær­lit over­ras­ken­de at folk som fak­tisk er inter­es­sert i musikk i stør­re grad har las­tet ned noe musikk enn folk som ikke er sær­lig inter­es­sert i musikk. Der­med kan man få de resul­ta­ter at de som kjø­per musikk også har las­tet ned noe fra gra­tis­tje­nes­ter.

Hvis det had­de vært slik at de som las­ter ned musikk i stort omfang også kjø­per musikk i stort omfang, da vil­le resul­ta­tet vært inter­es­sant og over­ras­ken­de. Men om man ser på hvil­ke musikk­sjang­re som synes å tape mest på ulov­lig ned­las­ting, da tyder det på at de som las­ter ned mye musikk i liten grad kjø­per den­ne musik­ken.

Print Friendly, PDF & Email
 • Det ble gjort en lik­nen­de under­sø­kel­se i fjor, men den gan­gen om film. Den viser en tyde­lig sam­men­heng som indi­ke­rer at de som las­ter ned mest også kjø­per mest.

  Under­sø­kel­sen ble gjen­nom­ført av Econ Pöy­ry og fin­nes her:
  http://www.econ.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=9&I=2882&mnusel=a185a253a
  Selve under­sø­kel­sen som PDF:
  http://www.econ.no/stream_file.asp?iEntityId=3714

  Under­sø­kel­sen ble også omtalt i Dag­bla­det:
  http://www.dagbladet.no/kultur/2008/04/04/531577.html

  En utford­ring med den­ne under­sø­kel­sen er den lave ande­len stor­ned­las­te­re (ca. 60 av 1000). For å få skik­ke­li­ge tall bur­de det snart gjen­nom­fø­res under­sø­kel­ser med stør­re antall fra beg­ge grup­per.

 • The proof of the pud­ding is in the eating. Pro­ble­met med sli­ke under­sø­kel­ser er at hvis resul­ta­tet er rik­tig, da bur­de sal­get av musikk ha økt, sær­lig innen de musikk­sjan­ge­re som sær­lig hen­ven­der seg til “fil­del­er­ge­ne­ra­sjo­nen”. Men det skjer ikke. Det er sær­lig der musikk­sal­get fal­ler.

  Ellers tror jeg ikke musikk og film er direk­te sam­men­lign­bart. Jeg har lite per­son­lig erfa­ring med fil­de­lings­nett­ver­ke­ne. Jeg har bare brukt dem ut fra ren aka­de­misk inter­es­se for å se hvor­dan de vir­ker, og har da bare las­tet ned noen musikk­fi­ler som jeg alle­re­de had­de på CD. Men jeg har fått et inn­trykk at i alle fall en del av de fil­mer som lig­ger ute er video­opp­tak gjort på kino og and­re dår­li­ge kopi­er. Det ser ut som om det er pre­sti­sje i å få tak i en film tid­lig, gjer­ne før den har hatt pre­miere. Men hvis det man da får er en tek­nisk sett vel­dig dår­lig ver­sjon, skjøn­ner jeg at de sam­me (som må antas å være mer enn nor­malt film­in­ter­es­sert) siden ser fil­men på kino og kan­skje til og med kjø­per den på DVD. Og film er uan­sett best på kino. Musik­ken er nok mer sår­bar. Den musik­ken man fin­ner er mye nær­me­re “the real thing”. Jeg tror ikke man vil få noen sær­lig kva­li­tets­for­bed­ring om man las­ter ned musik­ken fra iTu­nes etter først å ha las­tet den ned via Pirate­Bay. Den enes­te grun­nen til å kjø­pe musik­ken etter at man først har las­tet den ned via Pirate­Bay vil være at man fak­tisk har et klart øns­ke om å være ærlig, og at man er vil­lig til å beta­le for det. Jeg vil­le nok gjø­re det (bort­sett fra at jeg ikke vil­le ha las­tet ned musik­ken via Pirate­Bay) for­di det er vik­tig for meg å hol­de min opp­havs­retts­li­ge sti ren. Men jeg tror ærlig talt ikke at det er så vel­dig man­ge som ten­ker sånn.

 • Pro­ble­met med sli­ke under­sø­kel­ser er at hvis resul­ta­tet er rik­tig, da bur­de sal­get av musikk ha økt, sær­lig innen de musikk­sjan­ge­re som sær­lig hen­ven­der seg til “fil­del­er­ge­ne­ra­sjo­nen”.

  Under­sø­kel­sen sier ingen­ting som tyder på at sal­get bur­de øke, bare at blant de som kjø­per kul­tur er fil­de­ler­ne de som kjø­per mest. Det­te vil i utgangs­punk­tet ikke ha noe å si for sal­get totalt sett. Ande­len som både fil­de­ler og kjø­per mest kul­tur kan være kon­stant uav­hen­gig av hvor­dan sal­get går. Det enes­te det viser er at man ved å gå hardt ut mot fil­de­ler­ne også risi­ke­rer å gå hardt ut mot sine bes­te kun­der.

  Men jeg har fått et inn­trykk at i alle fall en del av de fil­mer som lig­ger ute er video­opp­tak gjort på kino og and­re dår­li­ge kopi­er. Det ser ut som om det er pre­sti­sje i å få tak i en film tid­lig, gjer­ne før den har hatt pre­miere. Men hvis det man da får er en tek­nisk sett vel­dig dår­lig ver­sjon, skjøn­ner jeg at de sam­me (som må antas å være mer enn nor­malt film­in­ter­es­sert) siden ser fil­men på kino og kan­skje til og med kjø­per den på DVD.

  Når det gjel­der inn­tryk­ket av at fil­de­lings­nett­ver­ke­ne er fylt med dår­li­ge video­ko­pi­er vil jeg si at det­te i hoved­sak er galt. Det fin­nes rik­tig­nok mye dår­lig og man­ge video­pp­tak fra kino, men meste­par­ten er å fin­ne i en kva­li­tet som er langt bed­re enn du får tak i fra butik­ke­ne. Når DVD-en kom­mer er ikke ver­sjo­nen med dår­lig kva­li­tet like popu­lær som den man får las­tet ned i DVD-kva­li­tet.

  Et godt eksem­pel er TV-seri­er som Lost. Et enkelt søk på The Pirate Bay gir deg den­ne i full HD-kva­li­tet noen dager etter at epi­so­den er vist på HD-TV i USA. Skal man kjø­pe det lov­lig i Nor­ge får man stort sett bare DVD-kva­li­tet (som er en del dår­li­ge­re enn HD). Etter et søk hos Plate­kom­pa­ni­ets nett­si­der fin­ner du bare sesong 4 i HD-kva­li­tet.

  Med and­re ord er tro­lig ikke kva­li­tets­kra­vet ale­ne årsa­ken til at man kjø­per video. Annet enn at man i det mins­te vet at man får DVD-kva­li­tet og ikke risi­ke­rer noe annet.

  Den enes­te grun­nen til å kjø­pe musik­ken etter at man først har las­tet den ned via Pirate­Bay vil være at man fak­tisk har et klart øns­ke om å være ærlig, og at man er vil­lig til å beta­le for det. Jeg vil­le nok gjø­re det (bort­sett fra at jeg ikke vil­le ha las­tet ned musik­ken via Pirate­Bay) for­di det er vik­tig for meg å hol­de min opp­havs­retts­li­ge sti ren. Men jeg tror ærlig talt ikke at det er så vel­dig man­ge som ten­ker sånn.

  Det kan godt være at det ikke er så man­ge som ten­ker slik, men det inter­es­san­te er at de mest akti­ve fil­de­ler­ne gjer­ne er stor­kon­su­men­ter av kul­tur. Det­te har med hvor­dan “fil­de­lings­sce­nen” fun­ge­rer (vi job­ber med å lage en enkel over­sikt over den­ne nå i Fri­Bit, men inn­til vide­re har Wiki­pe­dia en grei inn­fø­ring: http://en.wikipedia.org/wiki/The_scene ). Der hand­ler det om å være tid­lig ute og kjø­pe inn­hold man liker, slik at man kan dele det­te i luk­ke­de fil­de­lings­nett­verk. Det betyr med and­re ord at man fak­tisk må kjø­pe en god del for å være med å dele hele kaka.

  Tenden­sen til å kjø­pe og dele det man liker har smit­tet over på and­re nett­verk. Sam­ti­dig som det ikke er til å leg­ge skjul på at det fort­satt fin­nes de som bare øns­ker å støt­te det man liker — selv når man kan få det gra­tis.