Interessante effekter av svensk IPRED lov

Den svens­ke “ipred” loven, som bl.a. påleg­ger ISPer å utle­ve­re opp­lys­nin­ger om per­soner som har benyt­tet en IP-adres­se, tråd­te i kraft 1. april. Den byg­ger på EF-direk­ti­vet om Intel­lec­tu­al pro­per­ty rights enfor­ce­ment direc­ti­ve (der­av for­kor­tel­sen IPRED), fra 2006.

Alle­re­de dagen etter at loven tråd­te i kraft sank inter­nettra­fik­ken med 30%. Nett­ste­det ZeroPaid mel­der at inter­nettra­fik­ken i Sve­ri­ge i hele måne­den etter at loven tråd­te i kraft har vært halv­par­ten av hva den var tidligere.

Det har blitt pre­sen­tert noen mer eller mind­re (helst det sis­te) teori­er om hva som har skjedd med tra­fik­ken. Men alter­na­ti­ve for­kla­rin­ger til at det skyl­des loven har jeg ikke sett.

Man kan mene mye om direk­ti­vet og den­ne loven.  Det skal jeg ikke gjø­re i den­ne sam­men­hen­gen. Men det er uan­sett inter­es­sant å se at den åpen­bart har hatt en gans­ke dra­ma­tisk effekt. De har hev­det at det ikke nyt­ter å regu­le­re Inter­nett eller at lov­giv­ning ikke har noen virk­ning, har fått et stort forklaringsproblem.