Interessante effekter av svensk IPRED lov

Den svens­ke “ipred” loven, som bl.a. påleg­ger ISPer å utle­ve­re opp­lys­nin­ger om per­soner som har benyt­tet en IP-adres­se, tråd­te i kraft 1. april. Den byg­ger på EF-direk­ti­vet om Intel­lec­tu­al pro­per­ty rights enfor­ce­ment direc­ti­ve (der­av for­kor­tel­sen IPRED), fra 2006.

Alle­re­de dagen etter at loven tråd­te i kraft sank inter­nettra­fik­ken med 30%. Nett­ste­det ZeroPaid mel­der at inter­nettra­fik­ken i Sve­ri­ge i hele måne­den etter at loven tråd­te i kraft har vært halv­par­ten av hva den var tid­li­ge­re.

Det har blitt pre­sen­tert noen mer eller mind­re (helst det sis­te) teori­er om hva som har skjedd med tra­fik­ken. Men alter­na­ti­ve for­kla­rin­ger til at det skyl­des loven har jeg ikke sett.

Man kan mene mye om direk­ti­vet og den­ne loven.  Det skal jeg ikke gjø­re i den­ne sam­men­hen­gen. Men det er uan­sett inter­es­sant å se at den åpen­bart har hatt en gans­ke dra­ma­tisk effekt. De har hev­det at det ikke nyt­ter å regu­le­re Inter­nett eller at lov­giv­ning ikke har noen virk­ning, har fått et stort for­kla­rings­pro­blem.

Print Friendly, PDF & Email
 • Jeg skal ikke påbe­ro­pe meg å til­hø­re de som hev­der at regu­le­ring av inter­nett eller lov­giv­ning ikke har noen virk­ning. Imid­ler­tid er jeg gans­ke sik­ker på at effek­ten vi nå ser er mid­ler­ti­dig. Mid­ler­ti­dig i påven­te av tek­no­lo­gi vi nå ser på trap­pe­ne, som full­sten­dig ano­ny­mi­se­rer fil­de­ling. Effek­ten vi nå ser, er en kort­sik­tig gle­de, tror jeg.

  Det gjen­tas til det kjed­som­me­li­ge at den som ikke kjen­ner his­to­ri­en er dømt til å gjen­ta den. Napster opp­stod og ble ned­lagt. Etter Napster opp­stod Gnu­tel­la, KaZaA og et dusin til­sva­ren­de tje­nes­ter, som også har lidd en sak­te død. Og til slutt fikk vi BitTor­rent, som under­hold­nings­bran­sjen nå over­vå­ker. His­to­ri­en tatt i betrakt­ning vil det der­for opp­stå et «behov» for full­sten­dig ano­ny­mi­ser­te fil­de­lings­tje­nes­ter.

 • Jeg er over­ras­ket over hvor man­ge som til­syne­la­ten­de synes det er helt flott med iher­di­ge for­søk på å omgå lov­giv­ning på det­te punk­tet. Vil­le du hatt den sam­me hold­nin­gen der­som noen lan­ser­te en tje­nes­te med det ene for­mål å gjø­re det let­te­re å skju­le spo­re­ne ved hvit­vas­king av pen­ger eller skatte­svin­del? Skatte­sny­ter­ne kan sik­kert også for­sva­re seg med en slags moralsk indig­na­sjon over et uri­me­lig sys­tem og hvor­dan de blir flådd av myn­dig­he­te­ne, så de er slik sett ikke så for­skjel­lig fra nett­pi­ra­te­ne.

  For egen del skjøn­ner jeg ikke at det skal være en beskyt­tel­ses­ver­dig rett å kun­ne opp­tre ano­nymt når man begår lov­brudd. Og man må vel reg­ne med at der­som sli­ke ano­ny­mi­se­rings­tje­nes­ter blir utbredt vil man pro­vo­se­re fram mot­til­tak mot dis­se også.

  En liten hake ved pira­te­nes ano­ny­mi­se­rings­tje­nes­te er at de tar betalt for den. Det er ikke så vel­dig vans­ke­lig å føl­ge penge­strøm­mer om det er nød­ven­dig for etter­forsk­ning. Om ikke annet vil det være rela­tivt enkelt å fin­ne ut hvem som har betalt for bruk av tje­nes­ten.

  For de som benyt­ter sli­ke tje­nes­ter i for­bin­del­se med nett­ko­pie­ring vil det også ha den haken at de der­med blott­stil­ler sine ulov­li­ge hen­sik­ter. Det nyt­ter ikke å spil­le uskylds­lam og si at man ikke viss­te hvis man sam­ti­dig har tatt akti­ve skritt for å skju­le det man hev­der ikke å vite noe om. Den som dri­ver ulov­lig virk­som­het og tar akti­ve skritt for å skju­le spo­re­ne, han vet hva han gjør. Jo mer man gjør for å skju­le sin ulov­li­ge virk­som­het, desto stren­ge­re vil reak­sjo­nen kun­ne bli den dagen man sit­ter i sak­sa.

  Det er man­ge av de til­tak man nå ser som jeg ikke liker. Men når pirat­skip­per­ne i Pirate Bay har gått i spis­sen for en krig mot ret­tig­hetha­ver­ne, da kan man ikke bare si at de som har ret­ten på sin side ikke skal kun­ne tref­fe mot­til­tak. Jeg har tid­li­ge­re skre­vet at man ikke bur­de krys­se den prin­si­pi­el­le gren­sen at ISPer påleg­ges å lag­re data som de selv ikke tren­ger, for­di noen kan­skje kan ha behov for dis­se til en sene­re etter­forsk­ning. Jeg står nok ikke ved det stand­punk­tet len­ger for­di det ikke er noen grunn til å gjø­re det for enkelt for lov­bry­ter­ne å skju­le sine spor.

  Jeg ser hel­ler ikke noen grunn til at det skal være noen mennske­rett å hol­de sin iden­ti­tet skjult, like lite som det er noen men­neske­rett å kun­ne fore­ta ano­ny­me penge­over­fø­rin­ger. Opp­lys­nin­ge­ne skal ikke være til­gjen­ge­li­ge for alle og enhver. Men fore­lig­ger “skjel­lig grunn til mis­tan­ke” om ulov­lig virk­som­het, da ser jeg ikke noen grunn til at navn skal hol­des skjult. Jeg vil­le hel­ler ikke se det som noe alvor­lig inn­grep om ano­ny­mi­se­rings­tje­nes­ter for­bys. Tid­li­ge­re kun­ne man ha ano­ny­me mobil­abon­ne­ment når man bruk­te kon­tant­kort. Det kan man ikke len­ger, for det­te var noe som stort sett bare ble brukt av kri­mi­nel­le for å skju­le deres virk­som­het. Jeg blir ikke sær­lig over­ras­ket om noe til­sva­ren­de vil skje med ano­ny­mi­se­rings­tje­nes­ter på net­tet.

  Noe man også kan lære av his­to­ri­en er at de som sta­dig fin­ner på smar­te løs­nin­ger for å unn­slip­pe straffor­føl­gel­se for sin ulov­li­ge virk­som­het før eller sene­re vil bli inn­hen­tet. De som plas­ser­te sine pen­ger i skatte­pa­ra­di­ser trod­de at de var “tryg­ge”, og len­ge var de det. Men nå skjel­ver de, for para­di­se­ne er ikke så para­di­sis­ke som de var. Og for den saks skyld kan man nev­ne de sis­te åtte som nylig ble tatt for doping under OL i Bejing, lang tide etter at OL var avslut­tet. De trod­de de ikke kun­ne avslø­res, og en gang var det rik­tig. Men de ble inn­hen­tet av doping­je­ger­ne den dagen deres tek­no­lo­gi var blitt videre­ut­vik­let.

  Jeg har sett litt av hva dyk­ti­ge etter­fors­ke­re kan kla­re å få tak i av infor­ma­sjon i løpet av gans­ke kort tid, hvis saken er vik­tig nok. En gjen­nom­snitts stu­dent eller ama­tør­pi­rat kla­rer nok ikke å hol­de sin lysky virk­som­het skjult for dem sær­lig len­ge hvis de først star­ter jak­ten.

 • doom­guy

  det gjen­sta­ar enda aa se om tra­fik­ken tar seg opp igjen. en mnds tra­fikk­grunn­lag er for kort til aa kon­klu­de­re med.

 • En måned er for kort til å kon­klu­de­re når det gjel­der de lang­sik­ti­ge virk­nin­ger. Om tra­fik­ken grad­vis tar seg opp vil det hel­ler ikke gi grunn­lag for å kon­klu­de­re med noe som helst annet enn at tra­fik­ken har ste­get grad­vis. Hva slags tra­fikk som vil stå for en slik even­tu­ell økning vil ikke rene volum­data si noe om.

  Men det sier at loven had­de en umid­del­bar effekt og at den har holdt seg en måned. Det synes jeg er sær­de­les inter­es­sant i seg selv.

 • Mar­tin

  Jeg har sett litt av hva dyk­ti­ge etter­fors­ke­re kan kla­re å få tak i av infor­ma­sjon i løpet av gans­ke kort tid, hvis saken er vik­tig nok. En gjen­nom­snitts stu­dent eller ama­tør­pi­rat kla­rer nok ikke å hol­de sin lysky virk­som­het skjult for dem sær­lig len­ge hvis de først star­ter jak­ten.”

  Jeg tol­ker ama­tør­pi­rat og gjen­nom­snitts stu­dent som folk som pri­mært las­ter ned/laster opp ting som alt er lagt ut av and­re, og ikke gjør det i stor ska­la.

  Det som er bunn­lin­jen er vel at den­ne jak­ten på man­nen eller kvin­nen bak man­ge små for­bry­tel­ser i man­ge til­fel­ler kos­ter mer enn det sma­ker. Det er vik­tig at man foku­se­rer på prin­si­pi­elt vik­ti­ge saker, og ikke for­ven­ter at poli­ti­et skal bru­ke sto­re deler av sine res­sur­ser på å inn­hen­te per­soner som fore­tar små for­bry­tel­ser. Selv om det er man­ge av dem, så kos­ter det mye å iden­ti­fi­se­re dem en for en.

  Folk som for eksem­pel han/hun som la ut Max Manus fil­men er det prin­si­pi­elt vik­tig å ta. Det å la de som går ut av sitt gode skinn for å gjø­re noe ulov­lig slip­pe unna, vil­le under­gra­ve mye av poen­get med å ha lover. Indi­rek­te for­tel­ler det folk at loven ikke har noen prak­tisk effekt. Der­imot å gå etter stu­den­ter og ama­tør­pi­ra­ter, vil være å bru­ke mye res­sur­ser på å lære folk en lek­se. Til sli­ke for­mål had­de det vært bed­re med en bot, på lik lin­je med hvor­dan man blir straf­fet for å kjø­re for fort.

  Vide­re tror jeg at mye av grun­nen til at bak­men­ne­ne bak sli­ke tje­nes­ter blir hed­ret er for­di de gjør ver­den let­te­re, ras­ke­re og enk­le­re. Plate­bran­sjen har kjem­pet mot det­te med nebb og klør, og da blir man ikke popu­lær. Selv om jeg har all sym­pa­ti for deres sak, så løser de ikke pro­ble­met med ulov­lig ned­last­ning gjen­nom å gå til krig mot kun­de­ne dems. Det lures­te de kan gjø­re er å se på ulov­li­ge tje­nes­ter og ta utgangs­punkt i dem når de tje­nes­te­ne sine. Ten­ke seg til en side som er like lett å bru­ke som TPB, men som har en “kjøp” kna­pp på siden før man las­ter ned musikken/filmen/etc…

  Når det er sagt, så kan man ikke rett­fer­dig­gjø­re å gjø­re noe ulov­lig ved å peke på feil and­re har gjort. Det er som en liten unges unn­skyld­ning: “Han fikk meg til å gjø­re det”

 • Mitt poeng med å nev­ne stu­den­ter og ama­tør­pi­ra­ter var ikke at de skal tas. Men hvis tje­nes­te­ne vir­ke­lig går under jor­den så ymse etter­fors­ke­re ikke kla­rer å fin­ne dem, da vil ikke små­pi­ra­ter fin­ne dem. Så da er det jo egent­lig ikke noe pro­blem, for de fles­te vil ikke fin­ne dem like­vel.

 • De [som] har hev­det at det ikke nyt­ter å regu­le­re Inter­nett eller at lov­giv­ning ikke har noen virk­ning, har fått et stort for­kla­rings­pro­blem.
  Jeg er litt usik­ker på hvem du sik­ter til her, og hvil­ken nytte­ef­fekt du peker på, men jeg tror ikke man­ge mener at regu­le­ring av net­tet ikke har noen virk­ning.

  For det førs­te vil det selv­føl­ge­lig være mulig å få nettra­fik­ken til å syn­ke ved å regu­le­re net­tet og inn­føre lov­giv­ning som øker over­vå­king av net­tet og åpner for stør­re grad av pri­vat etter­forsk­ning. Det­te tror jeg ingen betvi­ler. Det er man­ge måter å regu­le­re net­tet på, og det er for eksem­pel også mulig å over­våke all tra­fikk og sten­ge ute det som ikke er HTTP og e-post, spørs­må­let er hel­ler om man øns­ker den­ne typen regu­le­ring.

  Når det gjel­der argu­men­tet ditt, om at ned­gan­gen den sis­te måne­den er et “bevis” på at loven fun­ge­rer, vil jeg pre­sen­te­re en mulig mot­satt effekt (mest for å poeng­te­re at sta­ti­stikk er en kom­pleks ting som ikke bur­de redu­se­res til enk­le kon­klu­sjo­ner).

  Du len­ker selv til ZeroPaid som har et bil­de av sta­ti­stik­ken fra Net­nod (den dag­lig opp­da­ter­te ori­gi­na­len fin­nes her). Der ser man et dras­tisk fall rett etter IPRED-lovens inn­tog. Man ser også en enorm opp­gang under IPRED-lovens og The Pirate Bays eks­tre­me omta­le i peri­oden før. Ser man der­imot til­ba­ke, gans­ke nøy­ak­tig ett år, ser man at tra­fik­ken ald­ri har vært så høy tid­li­ge­re. Fak­tisk har tra­fik­ken falt til­ba­ke på nivå med fjor­årets april-sta­ti­stikk.

  Om vi fak­tisk ser på nettra­fikk som et godt mål på meng­den pirat­ko­pie­ring, kan en mulig årsak til det­te være at folk har “hamst­ret” rett før loven tråd­te i kraft. Loven kan ha skapt så mye blest rundt pirat­ko­pie­ring at folk fak­tisk har las­tet ned langt mer enn ellers. Når loven tråd­te i kraft falt pirat­ko­pie­rin­gen til­ba­ke på sam­me nivå som til sam­me tid i fjor.

  Jo, loven har nok hatt sin effekt. Regu­le­ring av net­tet har en effekt. IPRED har også en rek­ke bief­fek­ter utover ned­gang i nettra­fikk. Den tar et steg nær­me­re en ver­den der poli­ti­ets opp­ga­ver blir tatt over av pri­va­te bedrif­ter, uav­hen­gig av deres øko­no­mis­ke og idea­lis­tis­ke egen­in­ter­es­se i sake­ne de etter­fors­ker.

  Jeg vil ikke argu­men­te­re for at IPRED ikke har noen effekt, og jeg tror selv­føl­ge­lig den kan føre til at folk flest beve­ger seg langt mer var­somt rundt på net­tet, men jeg vil sam­ti­dig min­ne om at vi er bare noen få år unna å kun­ne bære hele ver­dens musikk­sam­ling i lom­ma på mobi­len. Da kan hvem som helst ta en rask tur over til nabo­en for å få tak i sis­te opp­da­te­ring. Effek­ten på kon­kur­ran­sen med et gra­tis alter­na­tiv er med and­re ord uan­sett liten.

  Det er rea­li­te­ten man som inn­holds­le­ve­ran­dør må for­hol­de seg til i frem­ti­den, og det er det­te man må kon­kur­re­re mot, uan­sett om man leg­ger beslag på net­tet i mel­lom­ti­den. Spørs­må­let blir da om vi vir­ke­lig øns­ker å benyt­te oss av til­tak som IPRED-loven når vi kjen­ner til de neg­a­ti­ve effek­te­ne den har på vårt sam­funn.

 • Einar Stav­leik

  > Jeg har tid­li­ge­re skre­vet at man ikke bur­de krys­se den prin­si­pi­el­le
  > gren­sen at ISPer påleg­ges å lag­re data som de selv ikke tren­ger, for­di
  > noen kan­skje kan ha behov for dis­se til en sene­re etter­forsk­ning. Jeg
  > står nok ikke ved det stand­punk­tet len­ger for­di det ikke er noen grunn
  > til å gjø­re det for enkelt for lov­bry­ter­ne å skju­le sine spor.

  Det­te var leit å lese, så jeg håper du ikke vin­ne gehør. Jeg er i så fall uenig med deg.

  Det ser ut som tanke­set­tet om at det bes­te er at sam­fun­net inn­ret­tes slik at vi er alle mis­tenk­te (og må leve som en), selv om en ikke har gjort noe, blir sta­dig mer utbredt.

  Hvor­for bare nøye seg med å bare ava­no­ny­mi­se­re ISPer og elekt­ro­nisk kom­mu­ni­ka­sjon? Er det bare av prak­tis­ke årsa­ker at man ikke også bør ha tvun­gen iden­ti­fi­se­ring hos and­re tje­neste­til­by­de­re, slik som brev­sen­ding via Pos­ten, når man hand­ler i mat­bu­tik­ken (for­by kon­tan­ter?) eller kre­ve åpent syn­lig nasjo­nalt ID-kor­t/­navne­skilt på brys­tet når man spa­serer på gata?

  Husk: «det er ikke noen grunn til å gjø­re det enkelt for lov­bry­ter­ne å skju­le sine spor».

  🙁

 • Einar Stav­leik

  IANAL, men det sis­te eksemp­let mitt var kan­skje ikke så bra. Nå har man jo alle­re­de plikt til å gi poli­ti­et vis­se per­so­na­lia om man blir spurt om det på gata.

 • Det vil all­tid være spørs­mål om pro­por­sjo­na­li­tet mel­lom til­ta­ket og det som til­ta­ket er ment å skul­le frem­me. Der­for blir det tem­me­lig uin­ter­es­sant å dis­ku­te­re det eks­tre­me. Ingen vil for­by kon­tant beta­ling i mat­bu­tik­ken. Men stør­re kon­tant­trans­ak­sjo­ner blir alle­re­de rap­por­tert.

  Vi vet at det skjer ulov­li­ge trans­ak­sjo­ner i stort omfang. ISPe­ne sit­ter på data som lett kan iden­ti­fi­se­re eller i alle fall sann­syn­lig­gjø­re iden­ti­te­ten til per­sone­ne bak når det er påvist ulov­li­ge trans­ak­sjo­ner. Jeg ser kan ikke se at det er vik­ti­ge­re å skju­le lov­bry­ter­nes iden­ti­tet enn det er å opp­kla­re lov­brudd.

 • Nå har ikke jeg for­svart IPRED-loven. Jeg kon­sta­te­rer bare at det er inter­es­sant å se at den åpen­bart har hatt stor effekt. Den viser at regu­le­ring har effekt og at det nyt­ter. Men det betyr ikke nød­ven­dig­vis at IPRED-loven er et eksem­pel på en øns­ket regu­le­ring.

 • Pingback: FriBit » Kommentar om IPRED-lovens effekt()

 • En måned er for kort til å kon­klu­de­re når det gjel­der de lang­sik­ti­ge virk­nin­ger. Om tra­fik­ken grad­vis tar seg opp vil det hel­ler ikke gi grunn­lag for å kon­klu­de­re med noe som helst annet enn at tra­fik­ken har ste­get grad­vis. Hva slags tra­fikk som vil stå for en slik even­tu­ell økning vil ikke rene volum­data si noe om.

  Men det sier at loven had­de en umid­del­bar effekt og at den har holdt seg en måned. Det synes jeg er sær­de­les inter­es­sant i seg selv.