TONO og musikk på nettet

Gis­le Hann­e­myr skrev 6. mai 2009 et inn­legg Om kol­lek­ti­ve veder­lags­ord­nin­ger på nett­ste­det deltemeninger.no. Gis­le  erklæ­rer seg som til­hen­ger av kol­lek­tiv ret­tig­hets­ad­mi­ni­stra­sjon, men er kri­tisk til hvor­dan en del orga­ni­sa­sjo­ner prak­ti­se­rer det­te. Gis­le bruk­te bl.a. pro­ble­mer med kla­re­ring av musikk til fil­men Uro­spre­de­re som eksempel.

Jeg skrev en kom­men­tar hvor jeg i hoved­sak erklær­te meg enig i Gis­les syns­punk­ter og la til noen av mine egne syns­punk­ter. Jeg skrev bl.a. at jeg er meget kri­tisk til TONOs praksis.

Det kom et used­van­lig skarpt for­mu­lert svar fra TONOs direk­tør, Cato Strøm. At vi er ueni­ge på man­ge punk­ter bur­de ikke kom­me som noen over­ras­kel­se. Hvis TONOs direk­tør had­de vært enig i min og and­res kri­tikk, da had­de de ikke opp­rett­holdt den prak­sis jeg kritiserer.Cato Strøm åpner med å skrive:

Inn­leg­get til Gis­le Hann­e­myr inne­hol­der påstan­der basert på feil­ak­ti­ge fak­ta hvil­ket bidrar til å gi et neg­a­tivt bil­de av TONOs inn­stil­ling til fil­de­ling og vår hånd­te­ring av fil­men ”Uro­spre­de­re””

Gis­le kan sva­re for seg selv, noe han også har gjort i en sene­re kom­men­tar. Men etter å ha gitt sin ver­sjon av his­to­ri­en skri­ver Cato Strøm videre:

I mot­set­ning til det Hann­e­myr og Tor­vund hev­der, er TONO og TONOs med­lem­mer både begeist­ret og avhen­gig av ny digi­tal tek­no­lo­gi som gjør det mulig å få musik­ken ut til et stør­re publikum.”

Og han avslut­ter med følgende:

Det er der­for sterkt bekla­ge­lig at både Gis­le Hann­e­myr og Olav Tor­vund vel­ger å base­re sine såvidt neg­a­ti­ve syn på TONOs for­valt­ning av musikk på net­tet på ryk­ter, og vi håper her­etter at debat­ten kan base­res på kor­rekt faktum.”

Jeg synes det er gans­ke drøyt at Cato Strøm kom­mer med den type beskyld­nin­ger, sær­lig når han fak­tisk ikke viser til noe av det jeg har skre­vet, men bare hen­ger meg på når han kri­ti­se­rer Gis­le Hann­e­myr. Jeg har i den debat­ten bedt Cato Strøm kon­kre­ti­se­re hva jeg har sagt som er feil og basert på ryk­ter, og ven­ter spent på hans svar.

Con­ti­nue read­ing TONO og musikk på net­tet

Fotballen og oss andre

Fot­ball har all­tid for­und­ret meg. En ting er at 22 per­soner løper rundt etter en ball. Det kan sik­kert være moro. Men er det en egen ver­den som er hevet over det som ellers gjel­der i samfunnet?

Brå­ket etter at fot­ball­dom­mer Tom Hen­ning Øvre­bø døm­te semi­fi­na­len i Champions League mel­lom Chel­sea og Bar­ce­lo­na er illust­re­ren­de. Det som skjed­de på fot­ball­ba­nen skal jeg ikke si noe om (jeg har ikke sett kam­pen). Men etter­spil­let er interessant.

Dom­me­ren nek­tes å utta­le seg. De spør UEFA om lov til å utta­le seg, hvil­ket i seg selv er opp­sikts­vek­ken­de nok. UEFA sier så nei. Uten at jeg nå har tatt meg bry­et med å lete opp fle­re eksemp­ler, så synes jeg at jeg jevn­lig leser om spil­le­re eller tre­ne­re som får en eller annen form for straff for­di de har kri­ti­sert dom­me­ren. I res­ten av sam­fun­net har vi ytrings­fri­het. Men alt­så ikke i fot­bal­len, der får man tyde­lig­vis bare lov til å si det som bos­se­ne gir en lov til å si.

Prak­sis med “bøt­leg­ging” av spil­le­re er også gans­ke så spe­si­ell. I hvil­ken annen bedrift vil­le man til­la­te at folk trek­kes for bety­de­li­ge beløp der­som de f.eks. skul­le kom­me litt for sent?

Sam­me dag ser vi en annen effekt: Chel­se­as eier har fått nok etter Øvre­bø-het­sen. Da vil han sel­ge sin gla­dia­tor til noen and­re. Opp­før deg pent, ellers sel­ger jeg deg. Selv har jeg til tider kom­met med nok­så krass kri­tikk av IT-enhe­te­ne ved UiO, USIT. Men det er gans­ke uten­ke­lig at uni­ver­si­tets­le­del­sen skul­le sva­re med å sel­ge meg til Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen eller noen and­re hvis jeg ikke opp­fø­rer med slik de øns­ker. Det er bare i fot­ball man til­la­ter slikt.

Sjokolade, vegitabilsk fett og palmeolje

NRK-pro­gram­met FBI har satt søke­lys på fer­dig­mat­pro­du­sen­te­nes bruk av palme­olje. I føl­ge FBI er det met­tet fett av den typen vi helst bør unn­gå, i til­legg til at pro­duk­sjo­nen fore­går på en måte som fører til sto­re miljø­ska­der. Mat­vare­pro­du­sen­te­ne opp­ly­ser ikke om at de bru­ker palme­olje, de angir bare at det er veg­i­ta­bilsk olje eller veg­i­ta­bilsk fett, hvil­ket kan være soya­olje, nøtte­olje, raps­olje, oli­ven­olje og alt­så palme­olje. Og man­ge and­re for­mer for veg­i­ta­bilsk fett. Sva­ret til den som vil unn­gå det­te er gans­ke enkelt. Man må bare sty­re unna all fer­dig­ma­ten. Men jeg skul­le egent­lig skri­ve om sjokolade.

Den sjo­ko­la­den vi kjø­per består stor sett av kakao, fett og suk­ker, even­tu­elt melk og/eller melke­pul­ver i melke­sjo­ko­la­den. På et sta­di­um i pro­duk­sjons­pro­ses­sen blir kakao­mas­sen pres­set slik at kakao og kakao­smør skilles.

Kakao­smør er et etter­trak­tet og dyrt fett­stoff. Det smel­ter ved 37 gra­der, alt­så ved vår kropps­tem­pe­ra­tur. Det er der­for en god sjo­ko­la­de bok­sta­ve­lig talt smel­ter på tun­gen. Men den­ne egen­ska­pen gjør at kakao­smør også er etter­spurt av kosmetikkindustrien.

I sjo­ko­la­de av god kva­li­tet vil man bru­ke kakao­smør når man lager den fer­di­ge sjo­ko­la­den. Men de som pro­du­se­rer bil­li­ge­re vari­an­ter av sjo­ko­la­de sel­ger kakao­smø­ret til kos­me­tikk­in­du­stri­en og erstat­ter det med bil­li­ge­re fett. Om det­te er palme­olje, vet jeg ikke. Men det kan det godt være. Uan­sett står det bare veg­i­ta­bilsk fett i innholdsdeklarasjonen.

På pro­duk­te­nes inn­holds­de­kla­ra­sjon står det hva pro­duk­tet inne­hol­der. Det behø­ver ikke stå hvor mye det er av hver ingre­di­ens, men det skal angis i fal­len­de rekke­føl­ge: Det som det er mest av skal stå først, dronningsjokolademens det som det er minst av skal stå sist. På en sjo­ko­la­de av god kva­li­tet vil det gjer­ne stå kakao, og der­et­ter kakao­smør. Er sjo­ko­la­den av bil­li­ge­re kva­li­tet står det ikke kako­smør, men veg­i­ta­bilsk fett.

To vel­kjen­te koke­sjo­ko­la­der skil­ler seg bl.a. på det­te. Freia Dron­nings­jo­ko­la­de inne­hol­der kakao­smør. I Freia Sel­skaps­sjo­ko­la­de (den elds­te sjo­ko­la­den i Freias assor­te­ment) er kakao­smø­ret erstat­tet av veg­i­ta­bilsk fett. Jeg antar at det er en vik­tig grunn til at de har selskapssjokoladehelt ulik hard­het og teks­tur, uten at jeg tør si det sikkert.

Nå er det ikke bare spørs­må­let om kakao­smør eller veg­i­ta­bilsk fett som avgjør kva­li­te­ten. Er kakao­smø­ret erstat­tet av veg­i­ta­bilsk fett, da er det en sjo­ko­la­de man godt kan sty­re unna. Men selv om sjo­ko­la­den har ordent­lig fett­stoff, er det sto­re for­skjel­ler. Det­te får jeg imid­ler­tid kom­me til­ba­ke til ved en sene­re anledning.