Fotballen og oss andre

Fot­ball har all­tid for­und­ret meg. En ting er at 22 per­soner løper rundt etter en ball. Det kan sik­kert være moro. Men er det en egen ver­den som er hevet over det som ellers gjel­der i samfunnet?

Brå­ket etter at fot­ball­dom­mer Tom Hen­ning Øvre­bø døm­te semi­fi­na­len i Champions League mel­lom Chel­sea og Bar­ce­lo­na er illust­re­ren­de. Det som skjed­de på fot­ball­ba­nen skal jeg ikke si noe om (jeg har ikke sett kam­pen). Men etter­spil­let er interessant.

Dom­me­ren nek­tes å utta­le seg. De spør UEFA om lov til å utta­le seg, hvil­ket i seg selv er opp­sikts­vek­ken­de nok. UEFA sier så nei. Uten at jeg nå har tatt meg bry­et med å lete opp fle­re eksemp­ler, så synes jeg at jeg jevn­lig leser om spil­le­re eller tre­ne­re som får en eller annen form for straff for­di de har kri­ti­sert dom­me­ren. I res­ten av sam­fun­net har vi ytrings­fri­het. Men alt­så ikke i fot­bal­len, der får man tyde­lig­vis bare lov til å si det som bos­se­ne gir en lov til å si.

Prak­sis med “bøt­leg­ging” av spil­le­re er også gans­ke så spe­si­ell. I hvil­ken annen bedrift vil­le man til­la­te at folk trek­kes for bety­de­li­ge beløp der­som de f.eks. skul­le kom­me litt for sent?

Sam­me dag ser vi en annen effekt: Chel­se­as eier har fått nok etter Øvre­bø-het­sen. Da vil han sel­ge sin gla­dia­tor til noen and­re. Opp­før deg pent, ellers sel­ger jeg deg. Selv har jeg til tider kom­met med nok­så krass kri­tikk av IT-enhe­te­ne ved UiO, USIT. Men det er gans­ke uten­ke­lig at uni­ver­si­tets­le­del­sen skul­le sva­re med å sel­ge meg til Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen eller noen and­re hvis jeg ikke opp­fø­rer med slik de øns­ker. Det er bare i fot­ball man til­la­ter slikt.

Print Friendly, PDF & Email