TONO og musikk på nettet

Gis­le Hann­e­myr skrev 6. mai 2009 et inn­legg Om kol­lek­ti­ve veder­lags­ord­nin­ger på nett­ste­det deltemeninger.no. Gis­le  erklæ­rer seg som til­hen­ger av kol­lek­tiv ret­tig­hets­ad­mi­ni­stra­sjon, men er kri­tisk til hvor­dan en del orga­ni­sa­sjo­ner prak­ti­se­rer det­te. Gis­le bruk­te bl.a. pro­ble­mer med kla­re­ring av musikk til fil­men Uro­spre­de­re som eksem­pel.

Jeg skrev en kom­men­tar hvor jeg i hoved­sak erklær­te meg enig i Gis­les syns­punk­ter og la til noen av mine egne syns­punk­ter. Jeg skrev bl.a. at jeg er meget kri­tisk til TONOs prak­sis.

Det kom et used­van­lig skarpt for­mu­lert svar fra TONOs direk­tør, Cato Strøm. At vi er ueni­ge på man­ge punk­ter bur­de ikke kom­me som noen over­ras­kel­se. Hvis TONOs direk­tør had­de vært enig i min og and­res kri­tikk, da had­de de ikke opp­rett­holdt den prak­sis jeg kritiserer.Cato Strøm åpner med å skri­ve:

Inn­leg­get til Gis­le Hann­e­myr inne­hol­der påstan­der basert på feil­ak­ti­ge fak­ta hvil­ket bidrar til å gi et neg­a­tivt bil­de av TONOs inn­stil­ling til fil­de­ling og vår hånd­te­ring av fil­men ”Uro­spre­de­re””

Gis­le kan sva­re for seg selv, noe han også har gjort i en sene­re kom­men­tar. Men etter å ha gitt sin ver­sjon av his­to­ri­en skri­ver Cato Strøm vide­re:

I mot­set­ning til det Hann­e­myr og Tor­vund hev­der, er TONO og TONOs med­lem­mer både begeist­ret og avhen­gig av ny digi­tal tek­no­lo­gi som gjør det mulig å få musik­ken ut til et stør­re pub­li­kum.”

Og han avslut­ter med føl­gen­de:

Det er der­for sterkt bekla­ge­lig at både Gis­le Hann­e­myr og Olav Tor­vund vel­ger å base­re sine såvidt neg­a­ti­ve syn på TONOs for­valt­ning av musikk på net­tet på ryk­ter, og vi håper her­etter at debat­ten kan base­res på kor­rekt fak­tum.”

Jeg synes det er gans­ke drøyt at Cato Strøm kom­mer med den type beskyld­nin­ger, sær­lig når han fak­tisk ikke viser til noe av det jeg har skre­vet, men bare hen­ger meg på når han kri­ti­se­rer Gis­le Hann­e­myr. Jeg har i den debat­ten bedt Cato Strøm kon­kre­ti­se­re hva jeg har sagt som er feil og basert på ryk­ter, og ven­ter spent på hans svar.

Det er ikke klart hva som er kor­rek­te fak­ta om hånd­te­rin­gen av Uro­spre­de­re. Cato Strøm har sin ver­sjon. Simon Val­vik, som var pro­sjekt­le­der for fil­men Uro­spre­de­re og var den som på film­fol­kets veg­ne har hatt kon­takt med TONO, har en annen ver­sjon. Han skri­ver, fort­satt i den sam­me debat­ten:

Når det er sagt blir jeg over­ras­ket over å lese et slikt inn­legg under­teg­net Tono­di­rek­tø­ren. Selv har jeg ikke vært i kon­takt med ham, og jeg føler vel strengt tatt at noe av det som sies ikke er det som er pre­sen­tert for meg.”

Jeg leg­ger til at han også skri­ver “Dia­lo­gen mel­lom Tono og oss (Uro­spre­de­re) har vært god”. Simon Val­vik utdy­per sin ver­sjon på sin blogg.

Jeg skal ikke opp­høye meg til dom­mer om hva som er sant og usant om Uro­spre­de­re.  Jeg kon­sta­te­rer bare at det er uli­ke ver­sjo­ner av hva som har skjedd i den saken.

Jeg så fil­men på før­pre­mie­ren i Oslo. Jeg satt ikke akku­rat med stoppe­klok­ke og hukom­mel­sen er som all­tid ikke alt for påli­te­lig. Men om jeg hus­ker noen­lun­de rik­tig, er min mening at bru­ken av dis­se musikklip­pe­ne er innen­for det som til­la­tes som sitat, slik at man ver­ken tren­ger å spør­re om lov eller beta­le veder­lag for bru­ken.

Men til­ba­ke til TONO.  TONO har en avta­le som gir Til­la­tel­se til å bru­ke egne musikk­ver­ker på egne hjem­me­si­der”. I inn­led­nin­gen står det:

Under­teg­ne­de får her­med til­la­tel­se fra TONO/NCB til å leg­ge ut egne musikk­ver­ker på hjem­me­side med Inter­nett­adres­sen: [web­side]
e‑postadresse til kon­takt­per­son: [e‑post]

Til­la­tel­sens for­mål:

For­må­let med den­ne til­la­tel­sen er å gi med­lem­mer av TONO/NCB en veder­lags­fri mulig­het til å anven­de egne musikk­ver­ker på egne hjem­me­si­der på Inter­nett. Den veder­lags­frie til­la­tel­sen skal sees på bak­grunn av at TONO/NCB har fått over­dratt for­valt­nin­gen av med­lem­me­nes ret­tig­he­ter til offent­lig frem­fø­ring og eksemp­lar­frem­stil­ling av deres musikk­ver­ker, og at beta­ling av veder­lag til TONO/NCB for bruk av dis­se skal avreg­nes direk­te til­ba­ke til ret­tig­hets­ha­ver­ne.”

Alt­så: Hvis jeg had­de vært TONO-med­lem og påstått at musikk­ek­semp­le­ne på mine gitar­si­der var ver­ne­de verk som jeg har kom­po­nert, da måt­te jeg ha spurt TONO om lov til å leg­ge ut musik­ken. Og skul­le TONO ombe­stem­me seg, har de sik­ret seg på den­ne måten:

TONO/NCB kan trek­ke til­ba­ke til­la­tel­sen med øye­blik­ke­lig virk­ning.”

De stil­ler også krav til nett­si­den:

Musikk­ver­ke­ne som til­gjenge­lig­gjø­res fra oven­nevn­te Inter­nett­adres­se blir til­gjenge­lig­gjort i en ikke-kom­mer­si­ell form. Bru­ker­nes anven­del­se av musikk­ver­ker som er gjort til­gjen­ge­lig i hen­hold til den­ne til­la­tel­sen skal der­for på ingen måte være betin­get av beta­ling, og skal hel­ler ikke gene­re­re and­re omfat­ten­de inn­tek­ter, som for eksem­pel ban­ner­re­kla­me eller abon­ne­ments­inn­tek­ter.”

Jeg har annon­ser og jeg har len­ker som gir meg en viss pro­vi­sjon hvis folk kjø­per bøker eller annet fra f.eks. Amazon.com. Jeg vil ikke påstå at det­te gir meg “omfat­ten­de inn­tek­ter” (dess­ver­re), men had­de jeg vært TONO-med­lem kun­ne jeg alt­så ikke gjort det­te hvis TONO skul­le mene at det­te ga for høye inn­tek­ter.

Det kan godt hen­de at det­te prak­ti­se­res på en måte som gjør at resul­ta­tet tross alt ikke blir så galt. Men hvor­dan TONO prak­ti­se­rer det­te er i den­ne sam­men­hen­gen uin­ter­es­sant.  Pro­ble­met er at man må spør­re om lov til å bru­ke sin egen musikk på egne nett­si­der, og selv­føl­ge­lig kan man hel­ler ikke gi and­re rett til å bru­ke musik­ken. TONO må sam­tyk­ke i bru­ken. Jeg synes at det­te er en håp­løs prak­sis.

For meg er det en selv­føl­ge at jeg selv bestem­mer hvor­dan mine verk skal gjø­res til­gjen­ge­lig, jeg tren­ger ikke “hjelp” fra noen som hev­der å vite bed­re enn meg hvor­dan jeg er tjent med at mine verk gjø­res til­gjen­ge­lig. Det er ikke så stor prin­si­pi­ell for­skjell mel­lom at TONO vil bestem­me at man ikke skal kun­ne si JA, og pira­te­ne som vil bestem­me at man ikke skal kun­ne si NEI.

Jeg kon­sta­te­rer også at TONO fort­satt klam­rer seg til at len­king er noe som må auto­ri­se­res av de det len­kes til (eller kan­skje må man ha sam­tyk­ke fra TONO for å auto­ri­se­re len­king også?). I Eksem­pel på avta­le om ned­las­ting av musikk­verk via web” står det i pkt. 6.1:

6.1 Hyper­link
6.1.1 På nett­si­den skal føl­gen­de tekst angis tyde­lig:
«Den­ne tje­nes­ten til­bys av Utby­der. Musik­ken er gjen­gitt med til­la­tel­se fra TONO/NCB. Uauto­ri­sert len­king [min uth.], videre­fø­ring eller kopie­ring er ulov­lig.»
6.1.2 Det skal etab­le­res en hyper­link fra orde­ne TONO og NCB til hen­holds­vis www.tono.no og www.ncb.dk.”

Jeg mener også at TONOs krav om veder­lag for radio m.m. på arbeids­plas­ser, samt krav om veder­lag fra tje­nes­ter som len­ker til nett­ra­dio­er ikke bare er uri­me­lig, men at  TONO ikke har rett til å kre­ve veder­lag for det­te.  Det jeg måt­te lyt­te til på mitt kon­tor gjø­res ikke til­gjeng­lig for all­menn­he­ten uan­sett hvem som eier radio­en (eller PCen med inter­nettil­knyt­ning og lyd­kort, slik at jeg kan lyt­te på nett­ra­dio). Og len­king er ikke til­gjenge­lig­gjø­ring av det man len­ker til.

Og uan­sett er det  eksemp­ler på at TONO for­sø­ker å strek­ke opp­havs­ret­ten til det ytters­te,  langt ut over hva som er rime­lig, i sin iver etter å kre­ve inn pen­ger. Jeg hol­der fast ved at TONO gjen­nom sin prak­sis bidrar til å set­te hele opp­havs­ret­ten i mis­kreditt. Som opp­havs­mann mener jeg at TONO  gjen­nom en slik prak­sis ska­der mine inter­es­ser.

TONO må gjer­ne være uenig i det­te og mis­li­ke kri­tik­ken. Men den byg­ger ikke på noe feil­ak­tig grunn­lag og jeg er nok ikke helt ale­ne om sli­ke syns­punk­ter — hel­ler ikke blant de som arbei­der med og for­sva­rer opp­havs­ret­ten. Jeg låner noen ord fra James Boy­les sis­te bok The Pub­lic Domain: Enclos­ing the Com­mons of the Mind(pre­face s. xii) som avslut­ning:

I do not wri­te this as an ene­my of intel­lec­tu­al pro­per­ty, a dot-com­mu­nist ready to end all pro­per­ty rights; in fact, I am a fan. It is precise­ly becau­se I am a fan that I am so alar­med about the direc­tion we are taking.”

Print Friendly, PDF & Email