Kutt i studieplasser (reprise)

[En kom­men­tar til stats­bud­sjet­tet for 2005, opp­rin­ne­lig tryk­ket i Aften­pos­ten 3. novem­ber 2004]

[Jeg hen­ter fram igjen det­te inn­leg­get, som en salgs “hva var det jeg sa” kom­men­tar til noe av det som rek­tor Geir Ellings­rud og uni­ver­si­tets­di­rek­tør Gunn-Elin Aa. Bjør­ne­boe tar opp i inn­leg­get “Mer pen­ger blir dyrt” i Aften­pos­ten 9. mai 2009. Min kom­men­tar ble skre­vet ble skre­vet mens Kris­tins Cle­met var stats­råd. Dagens regje­ring har ikke akku­rat bidratt til å snu den­ne tren­den, men hoved­po­en­get blir kan­skje at det for poli­ti­ke­re, uan­sett far­ge, er vel­dig lang­sik­tig om de kla­rer å ten­ke helt fram til nes­te valg.]

I Regje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett fore­slås blant annet å kut­te 4000 stu­die­plas­ser. Det er vans­ke­lig å fin­ne noen sær­lig begrun­nel­se for det­te i bud­sjet­tet, ut over øns­ket om å spa­re pen­ger. Med for­sla­get opp­fyl­ler Regje­rin­gen mine mest pes­si­mis­tis­ke tan­ker om hvor kort­tenk­te våre poli­ti­ke­re kan være.

Con­ti­nue read­ing Kutt i stu­die­plas­ser (repri­se)