Kutt i studieplasser (reprise)

[En kom­men­tar til stats­bud­sjet­tet for 2005, opp­rin­ne­lig tryk­ket i Aften­pos­ten 3. novem­ber 2004]

[Jeg hen­ter fram igjen det­te inn­leg­get, som en salgs “hva var det jeg sa” kom­men­tar til noe av det som rek­tor Geir Ellings­rud og uni­ver­si­tets­di­rek­tør Gunn-Elin Aa. Bjør­ne­boe tar opp i inn­leg­get “Mer pen­ger blir dyrt” i Aften­pos­ten 9. mai 2009. Min kom­men­tar ble skre­vet ble skre­vet mens Kris­tins Cle­met var stats­råd. Dagens regje­ring har ikke akku­rat bidratt til å snu den­ne tren­den, men hoved­po­en­get blir kan­skje at det for poli­ti­ke­re, uan­sett far­ge, er vel­dig lang­sik­tig om de kla­rer å ten­ke helt fram til nes­te valg.]

I Regje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett fore­slås blant annet å kut­te 4000 stu­die­plas­ser. Det er vans­ke­lig å fin­ne noen sær­lig begrun­nel­se for det­te i bud­sjet­tet, ut over øns­ket om å spa­re pen­ger. Med for­sla­get opp­fyl­ler Regje­rin­gen mine mest pes­si­mis­tis­ke tan­ker om hvor kort­tenk­te våre poli­ti­ke­re kan være.

For ca. 10 år siden var det et stort press på høy­ere utdan­ning, og det var vans­ke­lig å kom­me inn. Kapa­si­te­ten ble byg­get ut. Sam­ti­dig var ung­doms­kul­le­ne i stu­die­mo­den alder små. Resul­ta­tet var anta­ge­lig en viss over­ka­pa­si­tet etter at man had­de fått unna køen. De av oss med begren­set til­lit til poli­ti­ker­nes evne til å ten­ke len­ger enn frem til nes­te valg, fryk­tet at man så vil­le byg­ge ned kapa­si­te­ten akku­rat tids­nok til at man ikke vil­le være i stand til å møte den nes­te bøl­gen av sto­re stu­dent­kull. Det er dis­se spå­dom­mer Regje­rin­gen nå går inn for å oppfylle.

Vi vet at antal­let søke­re til høy­ere utdan­ning vil være stør­re nes­te år enn det var i år, gans­ke enkelt for­di antal­let 19- 20-årin­ger da vil være stør­re. Vi er akku­rat i knekk­punk­tet hvor den­ne kur­ven begyn­ner å peke opp­over. Det er ingen dris­tig spå­dom å si at antal­let søke­re til høy­ere utdan­ning i løpet av de nes­te fem åre­ne vil øke med 20 pro­sent. Det er en direk­te kon­se­kvens av at de aktu­el­le års­kul­le­ne da vil være 20 pro­sent stør­re enn de er i dag. Når kur­ven om ca. 5 år vil fla­te ut, vil den hol­de seg på det­te nivå­et i alle fall i de der­på føl­gen­de 10 årene.

Uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler har vært igjen­nom sto­re omstil­lin­ger, og har nå behov for kon­so­li­de­ring. Vi må få arbeids­ro til å få de nye stu­die­pro­gram­me­ne på skin­ner. Da er kutt i grunn­be­vilg­nin­gen det sis­te vi tren­ger. Våre myn­dig­he­ter kan gri­pe den mulig­he­ten vi nå har til å stå rela­tivt godt rus­tet når vi møter den nær for­stå­en­de økning av antal­let stu­den­ter. Men det gjør vi ikke der­som Regje­rin­gens kutt­for­slag blir vedtatt.

Print Friendly, PDF & Email