Skal SVs og Venstres hvite riddere ri igjen?

I føl­ge NRK sto pirat­pro­duk­ter for 41 pro­sent av alle pro­gram­mer som ble instal­lert på PC-er. De skri­ver det­te med refe­ran­se til en rap­port fra BSA.

SV og Venst­re har som kjent gått inn for å til­la­tel “ikke-kom­mer­si­ell fil­de­ling”, hva nå det egent­lig måt­te bety. Venst­re øns­ker det­te gene­relt, SV vil bare til­la­te fri til­gjenge­lig­gjø­ring av musikk. Men hvor­dan vil de to par­ti­ene for­hol­de seg til pro­gram­vare som gjø­re ulov­lig til­j­gen­ge­lig? Skal det også til­la­tes og kom­pen­se­res gjen­nom en bred­bånds­av­gift eller noe lig­nen­de? Hvor høy må i så fall den­ne avgif­ten være for at den skal kom­pen­se­re for at jeg og and­re da vil­le vel­ge å las­te ned en del pro­gram­mer som vi gjer­ne vil­le hatt, men som vi synes er for dyre?

SV bør kom­me opp med en begrun­nel­se for hvor­for de vil for­skjells­be­hand­le uli­ke verks­ty­per og hvor­dan de vil trek­ke gren­se­ne. Når SV bare vil kom­pen­se­re for musikk, er det bare et utslag SVs dum­snil­lis­me,  hvor man hono­re­re de som er flin­ke­re til å kla­ge enn til  å utvik­le forretningsmodeller?